Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas | Wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas ustalony | Wyznaczanie dziennej ekspozycji na hałas nieustalony | Wizualizacja poziomu hałasu w obszarze dwuwymiarowym | Sumowanie poziomów ciśnienia akustycznego

Wizualizacja poziomu hałasu w obszarze dwuwymiarowym
Program umożliwia wizualizację rozkładu poziomu hałasu emitowanego bezpośrednio przez źródła umieszczone nad powierzchnią odbijającą.

Okno programu podzielone zostało na dwie główne części. W prawej części okna programu wyświetlane są aktualne parametry programu takie jak współrzędne aktywnego punktu lub aktywnego źródła hałasu, poziom ciśnienia akustycznego w aktywnym punkcie oraz aktywnym źródle hałasu. Natomiast w lewej części okna programu przedstawiona jest wizualizacja zadawanych parametrów. W jej ramach można przemieszczać źródła hałasu, wprowadzać elementy zagospodarowania wnętrza oraz obserwować rozkład poziomu hałasu. Rozkład poziomu hałasu odwzorowany jest za pomocą koloru czerwonego o różnych odcieniach dla poziomów przekraczających 85dB, oraz za pomocą koloru szarego o różnych odcieniach dla poziomów nie przekraczających wartości 85dB.

Obsługa programu:

Opracowany program może pracować w dwóch trybach pracy. W trybie obliczania (w dolnej prawej części okna wyświetlony jest napis "obliczanie") program wyznacza aktualny rozkład poziomu hałasu, w trybie odczytu danych (w dolnej prawej części okna wyświetlony jest napis "odczyt danych") program pokazuje w prawej stronie okna współrzędne punktu wskazanego za pomocą myszy oraz poziom hałasu w tymże punkcie.

Aktualny tryb pracy wyświetlany jest w dolnej części okienka z prawej strony. Zmiana trybu następuje poprzez kliknięcie myszą na napisie trybu pracy.
Zmiana położenia wybranego źródła (niebieski punkt) odbywa się za pomocą klawiszy ze strzałkami (góra, dół, lewo, prawo).

Zmiana wyboru aktywnego źródła realizowana jest przez sukcesywne naciskanie klawisza funkcyjnego F2 (ciemnoniebieski punkt - źródło aktywne, zielony punkt - źródło nieaktywne).

Przemieszczenie dowolne źródła z jednego miejsca w drugie za pomocą myszy odbywa się przez ustawienie kursora nad punktem oznaczającym źródło, nacisnąć lewy klawisz myszy i nie puszczając go przesunąć kursor na inne miejsce. Po puszczeniu klawisza wskazane źródło zostanie przesunięte na nowe miejsce.

Zmiana poziomu mocy akustycznej wybranego źródła z krokiem co 1dB odbywa się za pomocą klawiszy PageUp (zwiększanie) i PgDown (zmniejszanie).
Wprowadzanie pojedynczego elementu nieprzenikliwego dla hałasu (oznaczone kolerm jasnoniebieskim) realizowane jest poprzez naprowadzenie kursora na wybrany punkt i wciśnięcie lewego klawisza myszy. Należy uważać, aby podczas klikania nie zmieniać położenia myszy. Powtórne wciśnięcie lewego klawisza myszy nad punktem obrazującym element nieprzenikliwy dla hałasu spowoduje jego usunięcie.

UWAGA:

W przypadku, gdy naciskanie strzałek nie uaktywnia apletu należy naprowadzić kursor myszy na obszar apletu i nacisnąć lewy klawisz myszy. Po tej czynności (koniecznej w przypadku niektórych przeglądarek) aplet zostanie uaktywniony i sterowanie za pomocą klawiatury komputera powinno działać prawidłowo.
Po każdym poleceniu związanym ze sterowaniem pracą programu następuje automatyczne wyznaczenie rozkładu poziomu hałasu. W przypadku starszych (czytaj: wolniejszych) komputerów może to trwać parę sekund. Należy w takim przypadku pamiętać, że na efekt wydanego polecenia (np. przesunięcia źródła) trzeba chwilę poczekać. Wspomniany efekt opóźnienia może być wyraźnie zauważalny na komputerach z procesorem taktowanym częstotliwością poniżej 500MHz.

Podstawowym przeznaczeniem prezentowanego programu jest edukacja. Autorzy nie ponoszą jakiekolwiek odpowiedzialności za efekty wynikłe w związku z wykorzystaniem programu w celu innym niż cel edukacyjny.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP