Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas | Wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas ustalony | Wyznaczanie dziennej ekspozycji na hałas nieustalony | Wizualizacja poziomu hałasu w obszarze dwuwymiarowym | Sumowanie poziomów ciśnienia akustycznego

Wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas ustalonyProgram wspomagający wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy w zależności od równoważnego poziomu dźwięku i czasu narażenia. Jednocześnie w programie dokonywane jest oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas z uwzględnieniem przynależności pracownika do grupy szczególnego ryzyka.

W tabeli umieszczonej w górnej części okna wyświetlane są na bieżąco wartości:

LAeq - równoważnego poziomu dźwięku A w dB,
Te - czasu ekspozycji na hałas w minutach,
LEX,8h - poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy w dB.

W lewej części okna programu wyświetlana jest, w formie wykresu słupkowego, wybrana wartość równoważnego poziomu dźwięku A (wysokość słupka) i czasu ekspozycji (szerokość słupka)

W prawej części okna programu wyświetlany jest obliczony na podstawie równoważnego poziomu dźwięku i czasu ekspozycji, poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy. Wykres podzielony jest na trzy fragmenty, których wysokości (zawsze jednakowe) zmieniają się w zależności od wartości poziomu ekspozycji, zaś kolory odzwierciedlają wynik oceny ryzyka zawodowego z podziałem na:

M/K - ogół pracowników,
Młodoc. - pracowników młodocianych,
Cięż. - kobiety w ciąży.

Oznaczenie kolorów w ocenie ryzyka zawodowego:

zielony - ryzyko małe,
żółty - ryzyko średnie,
czerwony - ryzyko duże.

Na podstawie wprowadzonych wartości program zgodnie z normą PN-N-01307:1994 oblicza poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy. Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Treść:Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami). W przypadku kobiet w ciąży i młodocianych wartości NDN określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545 z późniejszymi zmianami). i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 z późniejszymi zmianami).

Obsługa programu:

Wartość poziomu ciśnienia akustycznego ustala się za pomocą klawiszy ze strzałkami góra/dół. Zmiana czasu ekspozycji odbywa się za pomocą klawiszy ze strzałkami lewo/prawo.

UWAGA:

W przypadku, gdy naciskanie strzałek nie uaktywnia apletu należy naprowadzić kursor myszy na obszar apletu i nacisnąć lewy klawisz myszy. Po tej czynności (koniecznej w przypadku niektórych przeglądarek) aplet zostanie uaktywniony i sterowanie za pomocą klawiatury komputera powinno działać prawidłowo.
Do prawidłowego działania strony niezbędne jest włączenie Sun Java Virtual Machine. Opis instalacji Sun Java Virtual Machine predtawiono pod adresem www.java.com. Ze względu na niepełną zgodność działania maszyn wirtualnych Sun Java Virtual Machine i Microsoft VM istnieje możliwość ich przełączania opis przedstawiony jest pod adresem www.java.com.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP