Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. Nr 142, poz. 829) ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw | (Dz. U. Nr 173, pzo. 1034) rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Komentarz

do rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 173, pzo. 1034)

dr Barbara KrzyśkówKomentowane rozporządzenie jest nowelą definicji pomieszczeń higienicznosanitarnych zawartej w § 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W definicji tej nastąpiła jedna bardzo istotna zmiana, mianowicie wyłączone zostały  z tej definicji palarnie, które od daty wejścia w życie rozporządzenia tj. 6 września 2011 r. nie będą uważane za pomieszczenia higienicznosanitarne. Oznacza to, że z tą datą pracodawcy nie będą zobowiązani do organizowania palarni na terenie zakładu pracy. Z chwilą bowiem wyłączenia palarni z pomieszczeń higienicznosanitarnych nie obowiązuje w stosunku do nich art. 233 Kodeksu pracy, nakazujący pracodawcy zapewnienie odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. W związku z tym od 6 września 2011 r. obowiązywać będzie ustawa z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 10, poz. 55 ze zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy w pomieszczeniach zakładów pracy właściciel lub zarządca budynku może nie jak dotychczas musi wyznaczyć palarnię.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP