Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pomiary stacjonarne | Dozymetria indywidualna

Dozymetria indywidualna


Dozymetria indywidualna jest optymalną metodą pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne w środowisku pracy.
Zastosowanie umieszczonego w strefie oddychania na ubraniu pracownika dozymetru aktywnego (pompka z próbnikiem) lub dozymetru pasywnego zapewnia, że próbka powietrza jest pobierana w strefie oddychania pracownika bez względu na charakter jego pracy i wykonywane przez niego czynności.Przy ocenie narażenia zawodowego z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej próbniki umieszcza się w strefie oddychania pracownika przez okres co najmniej 75% czasu trwania zmiany roboczej.Objęcie pomiarami całego okresu zmiany roboczej nie zawsze jest technicznie możliwe. Należy zdawać sobie sprawę, że czas nie objęty pomiarami znacznie osłabia wiarygodność pomiarów i możliwości interpretacyjne. Dlatego łączny czas pobierania próbek nie może być krótszy niż 75 % czasu trwania zmiany roboczej (6 godzin dla zmiany 8-godzinnej, 4,5 godziny dla zmiany 6-godzinnej itp). Taki krótszy czas pobierania próbek jest dopuszczalny pod warunkiem, że jest on reprezentatywny dla całej zmiany roboczej (na podstawie dobrej znajomości procesu technologicznego wykluczono występowanie szczególnie wysokich stężeń i innych nietypowych zdarzeń w czasie nie objętym pomiarami).

Zasady pobierania próbek powietrza do oceny zgodności warunków pracy z NDS

Przy ocenie zgodności warunków pracy z wartościami NDS należy pobrać w sposób ciągły 1 - 5 próbek przy zastosowaniu pompek z próbnikiem lub 1 próbkę stosując dozymetr pasywny.

Zasady pobierania próbek powietrza do oceny zgodności warunków pracy z NDSCh

  Na podstawie znajomości procesu technologicznego, informacji wstępnych zebranych zgodnie z lub na podstawie wyników poprzednio przeprowadzonych badań należy ocenić czy proces technologiczny charakteryzuje się dużą zmiennością stężeń, wymagającą pomiarów do oceny stężenia chwilowego oraz wybrać okresy spodziewanego najwyższego narażenia. Próbki należy pobrać, w co najmniej dwóch tak wytypowanych okresach:
  • w przypadku stosowania próbnika z pompką indywidualną – umieścić w strefie oddychania pracownika, na odzieży ochronnej, drugi próbnik z pompką i pobrać co najmniej dwie 15-minutowe próbki,
  • w przypadku stosowania dozymetru pasywnego w strefie oddychania pracownika należy umieścić co najmniej dwukrotnie dodatkowe dozymetry pasywne do pomiaru stężenia chwilowego, na 15 minut każdy.

Próbki te powinny być pobrane niezależnie od pomiarów wykonanych w celu oceny zgodności warunków pracy z NDS

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy

PN EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowaNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP