Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nowa Dyrektywa Maszynowa | Zapewnienie zgodności maszyn z MD - zakres zast. nowych aktów prawnych | Obowiązki producentów maszyn | Zasadnicze wymagania BHP a normy zharmonizowane | MD - PIŚMIENNICTWO

Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE - PIŚMIENNICTWO

Autor: mgr inż. Józef Gierasimiuk, CIOP-PIB

 1. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. OJ L 157, 26, 9.06.2006. [zastąpiła dyrektywę 98/37/WE]

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.( DzU nr 199, poz. 1228). [zastępuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 grudnia 2005 r.]

 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. DzU nr 259, poz. 2170

 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z 22 czerwca 1998 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn. OJ L 297, 23.07.1998

 5. J. Gierasimiuk Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE. „Bezpieczeństwo Pracy” 4(427)2007, s. 12-15

 6. Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/WE- http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_en.htm

 7. Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięć. OJ L 374, 27.12.2006. (zastąpiła dyrektywę 73/23/EWG), wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. DzU nr 155, poz. 1089

 8. PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część1: Wymagania.

 9. PN-EN ISO 14121-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Ocena ryzyka – Cz. 1: Zasady. (org.)

 10. ISO TR 14121-2:2007 Safety of machinery-Risk assessment-Part 2. Practical guidance and examples of methods.

 11. M. Dźwiarek, A. Biernacki (2008). Zasady prowadzenia i dokumentowania oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn z wykorzystaniem programu eksperckiego PRO-M. W: Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 2, Urbaniak M. (ed)., 13-18

 12. M. Dźwiarek (2009). Ocena ryzyka przy projektowaniu maszyn wg dyrektywy 2006/42/WE – oprogramowanie narzędziowe PRO-M. „Napędy i Sterowanie”, 4/2009, s. 54-61

 13. PN-EN ISO 13849-1:2008. Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Cz. 1: Ogólne zasady projektowania

 14. PN-EN ISO 13849-2:2008. Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Cz. 2: Walidacja

 15. PN-EN 954-1:2001. Maszyny. Bezpieczeństwo – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania

 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Red. nauk. Danuta Koradecka. Warszawa, CIOP-PIB 2008

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP