Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ochrona roślin | Zaprawianie ziarna | Nawadnianie | Wykonywanie oprysków | Postępowanie ze środkami chemicznymi | Zasady higieny


Postępowanie ze środkami chemicznymi


Przygotowanie cieczy użytkowej

Opryskiwacz powinien być kalibrowany i po okresowej inspekcji, która musi być przeprowadzana co trzy lata. Jeżeli opryskiwacz nie był używany przez okres ok. 4 miesięcy lub dłużej, należy przeprowadzić jego gruntowny przegląd i poddać próbie działania z użyciem czystej wody. Należy także uwzględnić aspekty środowiskowe i nie wykonywać zabiegu przed opadami obfitego deszczu, na podmokłej bądź zamarzniętej i ośnieżonej glebie. Jeśli w pobliżu plantacji znajdują się studnie, cieki wodne, uprawy chronione, kanały melioracyjne, trzeba wziąć pod uwagę ich zabezpieczenie i zachowanie stref ochronnych wymaganych przepisami. Należy zwracać uwagę na to, czy w pobliżu plantacji (pola), na której jest przewidywane przeprowadzenie zabiegu ochrony roślin, nie przebywają ludzie lub zwierzęta.

Niedopuszczalna jest obecność dzieci w pobliżu miejsc wykonywania zabiegów chemizacyjnych.

Należy również dokładnie odmierzyć potrzebną ilość cieczy roboczej, tak aby po wykonaniu zabiegu w zbiorniku nie pozostało jej więcej, niż wynika to z konstrukcji opryskiwacza.

Ciecz użytkową należy sporządzać bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu ochrony roślin, ponieważ w czasie planowanego zabiegu mogą zmienić się warunki i okoliczności, które ograniczą możliwość jego wykonania, a pozostawianie preparatu w zbiorniku opryskiwacza jest niebezpieczne ze względu na możliwość przypadkowego wycieku cieczy ze zbiornika i skażenia środowiska.

Sporządzając ciecz użytkową nie można dopuścić do rozprzestrzeniania się stężonych substancji i preparatów, a także ich kumulowania w jednym miejscu. Czynność tę należy wykonywać w odległości co najmniej 30 m od ujęć wody, wód powierzchniowych, budynków mieszkalnych i inwentarskich, przechowalni pasz i produktów żywnościowych.

Należy unikać pylenia, rozpryskiwania i rozlewania środków ochrony roślin podczas przygotowywania roztworu roboczego. Wsypując do naczynia preparat pylisty trzeba  ze względów bezpieczeństwa  ustawiać się po stronie nawietrznej, nie pod wiatr.
Podczas napełniania zbiornika nie pozostawia się opryskiwacza bez nadzoru, aby nie dopuścić do jego przepełnienia i skażenia terenu, a niezwłocznie po napełnieniu  przystępuje się do wykonywania zabiegu. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia się również bez nadzoru zbiornika z już przygotowaną cieczą roboczą. Nie należy napełniać opryskiwaczy wodą bezpośrednio ze studni i odkrytych ujęć wodnych z uwagi na możliwość skażenia tych miejsc.


Postępowanie z opakowaniami i odpadami

Opróżnione opakowania po pestycydach należy kilkakrotnie (co najmniej trzy razy) przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą roboczą.

Opakowania po środkach chemicznych oraz środki niepełnowartościowe gromadzi się w wydzielonym magazynku lub zamykanej szafie na środki ochrony roślin. Łatwopalnych opakowań po środkach ochrony roślin nie wolno spalać. Są to odpady niebezpieczne. Jeżeli na etykiecie nie ma informacji o zwrocie pustych opakowań do producenta, należy je dokładnie wypłukać (wodę po płukaniu opakowań wlać do zbiornika opryskiwacza), a następnie złożyć na składowisku odpadów niebezpiecznych, wyznaczonym przez miejscowe władze samorządowe.

Po zakończonym sezonie zgromadzone opakowania po środkach chemicznych należy odstawić do miejsca utylizacji lub do punktu sprzedaży, w którym środki te były zakupione.

Niedopuszczalne jest zakopywanie, palenie lub przechowywanie opakowań na wolnym powietrzu, a także wykorzystywanie zużytych opakowań do przechowywania innych produktów.

Bezużyteczne pozostałości preparatów najlepiej oddać do punktu dystrybucji, o ile mają oryginalne etykiety. Można je także wykorzystać na innych plantacjach. W przypadku niemożności zidentyfikowania składu i stężenia preparatów należy przekazać je specjalnym służbom do neutralizacji lub utylizacji.

Środków ochrony roślin nie wolno wylewać do zlewów, kanałów, zbiorników wodnych. Skutkiem nieumyślnego bądź celowego wylania preparatów jest najczęściej silne skażenie środowiska.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP