Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura

Literatura

 1. Jankowska E., Pykacz S. Systemy wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynków biurowych. Ocena skuteczności działania. CIOP-PIB, Warszawa, 2007.

 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL i Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie” - 2002.

 3. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 4. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji.

 5. PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej.

 6. PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji.

 7. PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas.

 8. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów.

 9. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

 10. PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków -Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji.

 11. PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków - Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji.

 12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: DzU 2006r., nr 156, poz. 1118) wraz ze zmianami.

 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami.

 14. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

 15. PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP