Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura

Literatura

 1. DUST TRAK Aerosol Monitor Model 8520. Operation and Service Manual. TSI Incorporated, St. Paul 1995.

 2. Instruction Manual. Condensation Particle Counter (Model 3022A). Electrostatic Classifier (Model 3080). SMPS - Scanning Mobility Particle Sizer – (Model 3936). TSI Incorporated. April 1999.

 3. Jankowska E.: Influence of human activities on fine particles suspended in indor air. W: Proceeding of the Seventh International Aerosol Conference. St. Paul, Minnesota, 2006, pp 792-793.

 4. Jankowska E.: Wpływ palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych występujących w powietrzu w pomieszczeniu. Bezpieczeństwo Pracy 2006, 9, s. 13-15.

 5. Manual for the Dust Monitor model 1.104 - 1.108 and Software 1.174. GRIMM Labortechnik Ltd., Ainring1996.

 6. P-TRAK Ultrafine Particle Counter Model 8525. Operation and Service Manual. TSI Incorporated, St. Paul 2001.

 7. Reynolds S.J., Black D.W., Borin S.S., Breuer G., Burmeisster L.F., Fuortes L.J., Smith T.F., Stein M.A., Subramanian P., Thorne P.S., Whitten P.: Indoor Environmental Quality in Six Commercial Office Buildings in the Midwest United States. Applied Occupational and Environmental Hygiene. 2001, 16 (11), 1065-1077.

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz. 1833; zmiany DzU 2005, nr 212, poz. 1769; DzU 2007, nr 161, poz.1142.

 9. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Monitor Polski nr 19, poz. 231.

 10. PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

 11. PN-EN ISO 14644-1:2005. Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza.

 12. PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.

 13. PN-91/Z-04030/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie   pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

 14. PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

 15. PN-89/Z-04202/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azbestu. Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP