Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Porównywanie kosztów bhp

Informacje ogólne

Proces analizy relacji koszty-korzyści bhp realizowany na podstawie obliczonych kosztów BHP w przedsiębiorstwie lub jego wydziałach powinien obejmować zarówno monitorowanie poszczególnych pozycji kosztów BHP jak i analizowanie korzyści stanowiących ekonomiczną ocenę skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych w przedsiębiorstwie.

W procesie analizy korzyści wynikających z wdrażania systemu BHP w przedsiębiorstwie należy przede wszystkim uwzględnić zmniejszenie kosztów wynikających z podjętych działań prewencyjnych. Pod pojęciem korzyści należy rozumieć zmniejszone ogólne koszty BHP w analizowanym okresie czasu w porównaniu z okresem wyjściowym. Oblicza się je jako różnicę kosztów BHP ogółem tj. sumy kosztów wynikających ze stanu BHP oraz kosztów działań prewencyjnych w analizowanym okresie w relacji do tych samych kosztów w okresie poprzednim. Jeśli powyższe ogólne koszty BHP w analizowanym okresie są niższe niż w okresie poprzednim (porównywalnym) to różnica tych kosztów stanowi korzyść dla przedsiębiorstwa.

Poprzez porównanie ogólnych kosztów BHP, otrzymanych w wyniku realizacji różnych wariantów prognoz, ich rezultaty mogą być wykorzystywane do podejmowania w przedsiębiorstwie optymalnych ekonomicznie decyzji inwestycyjnych w zakresie BHP z uwzględnieniem oceny efektywności ekonomicznej wdrażanych w przedsiębiorstwie systemów zarządzania BHP.

W procesie analizy relacji koszty-korzyści bhp należy uwzględnić m.in. następujące zestawienia tabelaryczne i graficzne związane z kosztami bhp ponoszonymi przez przedsiębiorstwo:
  • Koszty bhp,
  • Koszty wypadków przy pracy,
  • Koszty świadczeń,
  • Koszty prewencji

Opracowując stosowne zestawienie kosztów BHP na podstawie więcej niż jednego zestawu danych powinno być można przeanalizować jak zmieniały się w czasie (np. w kolejnych latach) koszty wynikające ze stanu BHP w przedsiębiorstwie w powiązaniu z kosztami prewencji (np. jak zwiększenie kosztów prewencji w kolejnych latach wpłynęło na pozostałe koszty BHP). Utworzone zestawienia porównawcze powinny dać jednoznaczną odpowiedź m.in. na następujące pytania:
  • Czy wzrost kosztów prewencji miał wpływ na zmniejszenie się ogólnych kosztów wynikających ze stanu BHP w przedsiębiorstwie ?
  • Czy przedsiębiorstwo odniosło stosowne korzyści w wyniku zwiększenia nakładów na prewencję ?


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP