Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Komentarz do przepisów bhp ustanowionych w 2008 r. | Dz. U. z 2008 r. nr 108, poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | Dz.U. z 2008 nr 81, poz. 716 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy

Komentarz do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
(Dz.U. z 2008 nr 81, poz. 716).

dr Barbara Krzyśków


Ilość wprowadzonych zmian nie jest duża, jednak za wyjątkiem zmian dotyczących mikroorganizmów zmodyfikowanych dość istotna.

Przede wszystkim zmienił się § 2 rozporządzenia zawierający definicję szkodliwego czynnika biologicznego.

Zgodnie z obecnym brzmieniem są to czynniki mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia i obejmują:

  1. drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie;
  2. jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie;
  3. hodowle komórkowe;
  4. pasożyty wewnętrzne człowieka.

Przedstawiona definicja poza zmianami redakcyjnymi (wymienienie w punktach a nie jak poprzednio w jednym zdaniu, co obejmują szkodliwe czynniki biologiczne) została również rozszerzona o pasożyty wewnętrzne człowieka, które nie były uwzględnione w poprzedniej definicji.

Zmiany zawarte w § 4 ust.3 mają charakter redakcyjny i zostały wprowadzone w związku z uchwaleniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 22 czerwca 2001 o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Po uchwaleniu tekstu jednolitego ustawa ogłoszona została w Dz.U. z 2007 r. nr 36, poz. 233.

W § 8 ust.1 rozporządzenia dodano również obowiązek poinformowania inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego w celach diagnostycznych. Dotychczas były to cele naukowo-badawcze lub przemysłowe.

W związku z tym dodany został również nowy przepis zobowiązujący pracodawcę, który użył, w celach diagnostycznych, szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy  2-4 zagrożenia, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do przekazania właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie tego rozporządzenia, informacji o tym fakcie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP