Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Komentarz do przepisów bhp ustanowionych w 2008 r. | Dz. U. z 2008 r. nr 108, poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | Dz.U. z 2008 nr 81, poz. 716 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy

Komentarz
do przepisów bhp ustanowionych w 2008 r.

dr Barbara Krzyśków


Istotny wpływ na kształtowanie prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w 2008 r. miały przeprowadzane w poszczególnych ministerstwach przeglądy przepisów bhp wydawanych na podstawie art. 23715 Kp, wydawane przez ministrów właściwych dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac. Polska wstępując do Unii Europejskiej przetransponowała jej prawodawstwo do prawa krajowego. Spowodowało to zmianę podejścia do uregulowań w zakresie bhp z tak zwanego ujęcia branżowego do ustalania w prawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z punktu widzenia zagrożeń, na jakie narażony jest pracownik w trakcie wykonywania pracy. Takie podejście powoduje, że szereg wymagań uregulowanych jest na poziomie bardziej ogólnym i nie musi odnosić się bezpośrednio do określonych gałęzi lub rodzajów prac. W związku z powyższym szereg przepisów wydanych na podstawie art.23715 § 2 Kp regulujących wymagania w poszczególnych „branżach” powiela przepisy ogólne uchwalone w procesie transpozycji prawa europejskiego do prawa polskiego. Dla przejrzystości prawa w zakresie bhp podjęto decyzję o uchyleniu szeregu przepisów, które nie zawierają specyficznych ze względu na gałąź bądź rodzaj pracy wymagań, a sprawy w nich uregulowane są ujęte w przepisach ogólnych.

Z tej przyczyny w 2008 r. zostały uchylone:

 

 Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego

 Dz.U. 2008 nr 122 poz. 783

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg

 Dz.U. 2008 nr 110 poz. 702

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie

 Dz.U. 2008 nr 80 poz. 474

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych

 Dz.U. 2008 nr 30 poz. 177

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP