Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Uaktualnienia
MIKRO-BHP  

program komputerowy
wspomagający prowadzenie działań z zakresu BHP
dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw


Program MIKRO-BHP jest  prostą w obsłudze aplikacją wyposażoną w zestaw funkcji, wspomagających najważniejsze, obowiązkowe czynności z zakresu bhp, stanowiąc zarazem wyprofilowane branżowo kompendium wiedzy z tej dziedziny oraz bogate źródło instruktażowych informacji i opisów działań z zakresu prewencji wypadkowej, wspomagających merytorycznie podnoszenie poziomu stanu bhp w mikrofirmach.W programie MIKRO-BHP udostępniono uproszczone mechanizmy umożliwiające:
  • scharakteryzowanie niewielkiej liczby stanowisk pracy pod względem identyfikacji występujących tam zagrożeń zawodowych
  • wprowadzenie i zapis wyników pomiarów lub oszacowań parametrów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy
  • automatyczną ocenę ryzyka zawodowego
  • udokumentowanie pomiarów czynników szkodliwych i oceny ryzyka zawodowego z możliwością wygenerowania wydruków odpowiednich zestawień podsumowujących.
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej z pomocą interaktywnych formularzy, umożliwiających wygenerowanie, zapis i wydrukowanie zgodnych z obowiązującym prawem dokumentów
  • sporządzenie dokumentacji związanej ze skierowaniem na badanie lekarskie, kartą szkolenia wstępnego oraz zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia


Oprogramowanie zawiera 5 części, wspomagających w różny sposób działania z zakresu bhp: Informator, Poradnik,  Dokumenty, Ryzyko wzorcowe, Ryzyko dla zakładu. Głównym zadaniem programu jest wspomaganie kontroli stanu bhp w firmie, a więc prawidłowej identyfikacji czynników zagrożeń zawodowych, właściwej oceny ryzyka zawodowego, a ponadto ułatwienie wyboru skutecznych środków prewencyjnych, pozwalających eliminować czynniki zagrożeń i redukować ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy.

Oprócz powyższych czynności związanych z charakteryzowaniem stanowisk pracy, identyfikowaniem czynników ryzyka, dokumentowaniem pomiarów lub oszacowań czynników szkodliwych i uciążliwych na ww. stanowiskach, program MIKRO-BHP wspomaga także wprowadzanie danych koniecznych do opracowania, zapisu i wydrukowania dokumentacji powypadkowej.

      Informator

Informator w programie MIKRO-BHP pełni funkcję podręcznego źródła wiedzy z zakresu bhp, związanej z określonym typem prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiera on szczegółowy instruktaż w zakresie obowiązkowych działań pracodawcy w tej dziedzinie.
Dotychczas opracowano Informatory dla kilku różnych sekcji gospodarki, takich jak:
-     budownictwo
-     przetwórstwo drewna
-     mechanika pojazdowa
-     przemysł spożywczy – piekarstwo i cukiernictwo
-     transport samochodowy  
-     obróbka skrawaniem metali
-     obróbka plastyczna metali
-     rolnictwo

      Poradnik

W części programu MIKRO-BHP pt. Poradnik, wspomagającej identyfikację zagrożeń zawodowych, zgromadzono funkcje i bazy danych umożliwiające określenie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy oraz uzyskanie koniecznych informacji o ich wartościach dopuszczalnych, niezbędnych do prowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz właściwych działań prewencyjnych.
Poradnik zawiera listy i formularze wyboru czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, bazę danych do kart charakterystyk niebezpiecznych substancji chemicznych oraz informator o środkach ochrony indywidualnej, certyfikowanych w CIOP-PIB, ułatwiający właściwy dobór środków ochrony indywidualnej, stosowanych w ramach działań prewencyjnych.

      Dokumenty

W części programu pt Dokumenty można wprowadzić dane niezbędne do sporządzenia dokumentacji powypadkowej, zapisać je oraz wydrukować ww.dokumentację.

      Ryzyko wzorcowe

W części programu Ryzyko wzorcowe udostępniono kilka przykładów charakterystyk stanowisk pracy, których dane wprowadzono do programu w celu zobrazowania wyników oceny ryzyka zawodowego w przykładowych warunkach środowiska pracy.

      Ryzyko dla zakładu

Przeznaczeniem części Ryzyko dla zakładu w programie MIKRO-BHP jest wspomaganie  identyfikacji zagrożeń zawodowych oraz oceny i szacowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Program na bazie wprowadzonych wyników pomiarów lub oszacowań oraz wbudowanych danych dotyczących wartości dopuszczalnych czynników automatycznie wyznacza poziom ryzyka zawodowego na badanych stanowiskach pracy i udostępnia możliwość zapisu oraz wydrukowania przewidzianych prawem zestawień podsumowujących dla poszczególnych czynników szkodliwych oraz oceny ryzyka zawodowego na opracowanych stanowiskach pracy.

W tej części programu można  scharakteryzować stanowiska pracy w firmie pod względem występujących tam zagrożeń zawodowych oraz udokumentować pomiary lub oszacowanie zidentyfikowanych na tych stanowiskach czynników szkodliwych i uciążliwych (a także zapisać wszystkie dane do późniejszego wykorzystania).  Identyfikacji zagrożeń zawodowych można dokonać np. na podstawie informacji zawartych w Poradniku, dotyczących czynników zagrożeń zawodowych oraz sugestii merytorycznych zawartych w Informatorze.

Obiektywna ocena ryzyka zawodowego jest dokonywana zgodnie z polską normą PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne zasady oceny ryzyka zawodowego". Jest to ocena w skali 3-stopniowej (ryzyko małe, średnie lub duże), uzyskiwana na podstawie porównywania wyników pomiarów stężeń lub natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych z odpowiednimi, obowiązującymi w Polsce, wartościami NDS i NDN czynników szkodliwych lub wartościami dopuszczalnymi czynników uciążliwych w środowisku pracy, których wykazy są zawarte w programie.
Ocena dokonywana jest odrębnie dla następujących grup pracowniczych: mężczyzn, kobiet, młodocianych, kobiet w ciąży i karmiących, różniących się pod względem dopuszczalnej tolerancji ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Bliższe informacje nt. algorytmów oceny ryzyka dla poszczególnych czynników, zaimplementowanych w programie można znaleźć w monografii [1].

W przypadku czynników niemierzalnych program MIKRO-BHP umożliwia dokonanie oszacowania wnoszonego przez nie ryzyka zawodowego poprzez wprowadzenie wartości wskaźnika prawdopodobieństwa zaistnienia nieszczęśliwych następstw wypadku powodowanego przez dany czynnik na określonym stanowisku pracy.

Ulotka informacyjna  nt. programu MIKRO-BHP    
 

      Wymagania systemowe

Program MIKRO-BHP jest aplikacją działającą pod systemem operacyjnym MS Windows, dostępną w wersji jednostanowiskowej - do użytkowania na jednym komputerze. Minimalna konfiguracja komputera, na którym program MIKRO-BHP prawidłowo funkcjonuje, to Intel Pentium  II lub AMD 450 MHz / 128 MB RAM / HDD 1 GB oraz rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.


Cena programu MIKRO-BHP wynosi  300 zł +  23% VAT


Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod telefonem:  
(+48 022) 623 36 80,  623 36 79,  623 36 81 lub 623 46 25


Zamówienia, zawierające nazwę i adres odbiorcy, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa,

lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej (kancelaria@ciop.pl)

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wystawiona na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Wersja DEMO programu MIKRO-BHP 1.6  (10 MB)

zobacz
Ulotka informacyjna nt. programu MIKRO-BHP

zobacz