Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | ZTK "Teofilów" | Poznańska Energetyka Cieplna S.A.


ZTK „TEOFILÓW” SA

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne "Teofilów" S.A. w Łodzi jest firmą z ponad trzydziesto-letnią tradycją w produkcji i sprzedaży dzianin o bardzo wysokiej jakości i najszerszym w Polsce asortymencie. W sierpniu 1998 roku firma otrzymała certyfikat TÜV potwierdzający spełnianie norm ISO 9001 w zakresie produkcji dzianin, w zaś późniejszych latach kolejne certyfikaty, m.in.. “Sanitiget”, „Przyjazny dla człowieka”, „Bezpieczny dla dziecka”, „Bezpieczny dla niemowląt”.

System zarządzania BHP w ZTK „Teofilów” SA

Najwyższe kierownictwo zawsze było zainteresowane nie tylko zapewnieniem satysfakcji swoim klientom ale również zapewnieniem bezpieczeństwa swoim pracownikom. Firma jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, a w 1997 najwyższe kierownictwo postanowiło zerwać z tradycyjnym podejściem do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy podejmując decyzje o wprowadzeniu systemu zarządzania BHP, którego cele zostały określone w „Strategii bezpieczeństwa”, a mianowicie:
 • wytwarzanie produktu najlepszej jakości przy zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • minimalizacja strat wynikających z niewłaściwych warunków pracy,
 • udział wszystkich pracowników kreowaniu i utrzymaniu bezpiecznych warunków pracy na odpowiednio wysokim poziomie.

ZTK „Teofilów” SA wdrożyło podstawowe elementy systemu zarządzania BHP w ramach w pilotażowego projektu EVISA pn. „Doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w polskich przedsiębiorstwach” prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy i norweską firmę konsultingową Det Norske Veritas w latach 1997-1998.

Dalsze działania dotyczyły dostosowania istniejącego systemu zarządzania BHP do wymagań polskiej normy PN-N-18001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania” oraz doskonalenia funkcjonującego systemu. Działania te rozpoczęto, również przy wsparciu zewnętrznych ekspertów, w ramach projektu OSHMAN pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle polskim” realizowanego w latach 1999-2000 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i szwedzkich ekspertów.

Doskonalenie zarządzania BHP

Pierwsze działania związane z doskonaleniem zarządzania BHP przeprowadzono w Kuchni Farb z uwagi na najwyższe wskaźniki wypadkowości, a także skoncentrowano się na stworzeniu skutecznego systemu przekazywania informacji o zagrożeniach na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie. Podstawową ideą prowadzonych działań było angażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz poprawy warunków pracy. W szczególności w ramach doskonalenia:
 • dokonano z udziałem pracowników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuchni Farb oraz przeprowadzono działania korygujące i zapobiegawcze (oznakowano substancje chemiczne, usunięto przeterminowane i nieużywane substancje, przeorganizowano stanowiska pracy zapewniając lepszy dostęp do wykorzystywanych aktualnie barwników),
 • wraz z pracownikami przeprowadzono analizę potrzeb w zakresie środków ochrony indywidualnej,
 • umieszczono tablicę informacyjną w Kuchni Farb, na której zawieszono m.in. opracowaną przez pracowników listę zagrożeń na stanowiskach pracy w ich dziale,
 • uzgodniono z pracownikami i kierownikami średniego szczebla plan spotkań na stanowiskach pracy,
 • podczas modelowej dyskusji przeprowadzonej podczas warsztatów pracownicy zdobyli umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji,
 • zaprojektowano i wydrukowano „Biuletyn Zakładowy – Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy”, w którym przedstawiono wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuchni Farb.

Zapewnienie dalszej skuteczności prowadzonych działań i zaangażowania w nie pracowników wymaga właściwej wiedzy i ciągłego podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Służą temu szkolenia, na których skuteczność kładzie się w firmie obecnie duży nacisk.

Szkolenia w zakresie BHP przeprowadzane są w małych grupach w formie instruktażu połączonego z dyskusją. Temat szklenia wstępnie omawia pracownik służby BHP z wykorzystaniem filmu opracowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a dalsza jego część odbywa się w formie dyskusji z pracownikami, w trakcie której omawiana są następujące zagadnienia i problemy:
 • dlaczego w miejscu pracy zdarzają się wypadki,
 • dlaczego w miejscu pracy jest głośno,
 • jakie substancje chemiczne występują w miejscu pracy, czy stwarzają one zagrożenia dla zdrowia,
 • w jaki sposób można poprawić jakość pracy,
 • co przeszkadza pracownikom w ich miejscu pracy,
 • co można zmienić w pracy.

Uczestnicy szkolenia przygotowują ocenę warunków pracy i analizę zagrożeń. Wnioski wynikające z dyskusji w czasie szkolenia i analizy zagrożeń gromadzone są w dziale BHP, a także wykorzystywane w działalności profilaktycznej oraz szkoleniowej.

Taka forma szkoleń zapewnia dobrą komunikację w zakresie BHP oraz zapewnia zaangażowanie pracowników w kreowanie bezpiecznych warunków pracy.Szkolenie BHP na stanowisku dziewiarz.


Szkolenie BHP na stanowisku – drukarz dzianin.

Osiągnięte wyniki

W wyniku podjętych działań w ZTK „Teofilów” S.A. odnotowano szereg pozytywnych skutków:
 • po 2 latach od rozpoczęcia wdrażania systemu zarządzania BHP liczba wypadków przy pracy zmniejszyła się 3-krotnie,
 • po 3 latach, w wyniku doskonalenia zarządzania BHP liczba wypadków spadła 4-krotnie,
 • w ciągu dwóch lat o ponad 4 tys. dni zmalała absencja chorobowa,
 • zwiększyło się zaangażowanie pracowników w działania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • poprawił się przepływ informacji między kierownictwem i pracownikami oraz stosunki międzyludzkie,
 • badania kultury bezpieczeństwa przeprowadzone 2 lata od chwili rozpoczęcia działań ukierunkowanych na doskonalenie systemu zarządzania BHP pokazały, że większość pracowników ocenia klimat bezpieczeństwa jako bardzo dobry.

ZTK Teofilów SA stale prowadzi działania ukierunkowane na ciągłe doskonalenie systemu, czego efektem jest stopniowo poprawiający się poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w większej produktywności oraz ograniczeniu strat wynikających z niewłaściwych warunków pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP