Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Metod Spektrofotometrycznych - Aktualne publikacje

 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych .. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 9, s. 24-25
 • Kondej D.: A study on dusts containing metals and their compounds for the assessment of their influence on model lung surfactant. 29th ICOH, International Congress on Occupational Health, p323, Cape Town - South Africa, 2009
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Wpływ pyłów emitowanych przy obróbce metali na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego.. Inżynieria i aparatura chemiczna, 2009, nr 5, s. 53-54
 • E. Gawęda, H. Puchalska: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej.. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, nr 10, s. 8
 • Gawęda E.: Zagrożenia chemiczne i pyłowe w procesach produkcji wyrobów metalowych.. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 4, s. 7-11
 • Gawęda E.: Gawęda E., Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych .. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 10, s. 13-15
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczšce karty charakterystyki substancji chemiczej.. bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 10, s. 8-12
 • Kondej D: Odpady komunalne i przemysłowe - charakterystyka, zagrożenia.. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 1, s. 16-19
 • Kondej D.: Characteristics of the size-segregated aerosol emitted at mechanical working workplaces. CD Proceedings of XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Korea, Seul,, , , 2008
 • Kondej D., Gawęda E.: Narażenie na pył całkowity i respirabilny glinu i jego związków w zakładach stosujących stopy aluminium.. Medycyna Pracy, 2008, nr 59(5), s. 381-386
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Model studies on interactions of occupational aerosols of metals with the lung surfactant. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A028P, Greece, Thessaloniki, , , 2008
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Laboratory system for metal dusts generation. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A029P, Greece, Thessaloniki, , , 2008
 • Gawęda E.: Metoda oznaczania metali z jednej próbki powietrza.. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 11, s. 18
 • Gawęda E.: Potrzeby w zakresie nowelizacji znormalizowanych metod oznaczania substancji chemicznych na stanowiskach pracy.. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 3, s. 18-21
 • Gawęda E., Kondej D.: Narażenie na szkodliwe czynniki w procesach obróbki mechanicznej wyrobów metalowych.. Medycyna Pracy, 2007, nr 58(3), s. 223-229
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment to Metals in Manufacturing Processes of Metal Accessories. Proceedings of XVIII Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Moscow, vol.3, p. 47., , , 2007
 • Kondej D: Metale ciężkie - korzyści i zagrożenia dla zdrowia i środowiska.. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 25-27
 • M.Pośniak, H.Puchalska,E. Gawęda,U. Kołodyńska: Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych - źródło informacji o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska.. Chemia i Inżynieria ekologiczna t14, 2007, nr 53, s. 245-253
 • Gawęda E.: Potrzeba zwiększenia oznaczalności metod pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy.. Normalizacja, 2006, nr 5, s. 14-19
 • Gawęda E.,: Oznaczanie glinu w powietrzu na stanowiskach pracy - pył całkowity i respirabilny.. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 6(417), s. 28-29
 • Gawęda E., Kondej D.: Zagrożenia środowiska pracy w procesach produkcji okuć budowlanych i detali metalowych.. Medycyna Pracy, 2006, nr 57(1), s. 1-6
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment at Workplaces in Manufacturing Processes of Building Fittings and Metal Accessories., Proceedings of 4th International Conference on Occupational Risk Prevention ORP, , Sevilla, 2006
 • J. Surgiewicz.: Zagrożenia organicznymi związkami metali w procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu.. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 5, s. 28-30
 • J. Surgiewicz, W. Domański.: Narażenie na związki metali w przemysłowych procesach galwanicznych.. Medycyna Pracy, 2006, nr 57(2), s. 123-131
 • Kondej D: Narażenie na metale i ich związki w procesach produkcji szkła.. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 7-8, s. 28-30
 • Kondej D., Gawęda E.: Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów aluminium.. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 10, s. 12-15
 • E. Gawęda: Arsen i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena narażenia. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 3(404), s. 26
 • E. Gawęda: Procesy rafinacji metali ciężkich. Metody oceny narażenia zawodowego. Przemysł Chemiczny, 2005, nr 84(1), s. 9-13
 • Gawęda E.,: Narażenie zawodowe na rakotwórcze metale i metaloidy w procesach rafinacji metali ciężkich.. Medycyna Pracy, 2005, nr 56(2), s. 161-165
 • Gawęda E., Bednarek K., Szydło Z.: Oznaczanie mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wagową.. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 12, s. 11-14
 • Gawęda E., Kondej D.: Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego.. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 6, s. 18
 • Gawęda E., Kondej D.: Produkcja okuć budowlanych i galanterii metalowej - analiza zagrożeń.. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 10, s. 12
 • H. Puchalska, U. Kołodyńska: Jakie akty prawne dotyczą wymagań przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych?. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 1(402), s. 26
 • E. Gawęda: Assessment of Exposure to Heavy and Carcinogenic Metals in Heavy Metal Refining Processes, (W: Proceedings 3rd International Conferenceon Occupational Risk) , Santiago de Compostela, Spain, 2-4 June, 2004
 • E. Gawęda: Narażenie zawodowe na metale ciężkie i metaloidy oraz ich związki w procesach rafinacji metali ciężkich. Medycyna Pracy, 2004, nr 55 (4), s. 307-312
 • E. Gawęda: Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe podczas ich pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 4(393), s. 18
 • E. Jankowska, M. Pośniak: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, nr , s. 123
 • E. Gawęda: Substancje o szybkim działaniu - ocena ryzyka zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 1 (366), s. 23

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP