Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.


Pracownia Toksykologii - Informacja o Pracowni


  • Oceny cytotoksycznego działania substancji chemicznych na komórkach ssaków (komórki jajnika chomika chińskiego – CHO; komórki nowotworowe raka płuc człowieka A549) za pomocą następujących testów:
  • test pochłaniania czerwieni obojętnej oceniający integralność błon lizosomów komórkowych (test NRU) (Neutral Red Uptake Assay),
  • test redukcji soli tetrazolowej MTT określający aktywność metaboliczną komórek (aktywność mitochondriów) (test MTT),
  • test oznaczania dehydrogenazy mleczanowej (test LDH) oceniający integralność błon komórkowych  oraz
  • test zdolności tworzenia kolonii (Colony-Forming Ability Assay) określający zdolność komórek do proliferacji (namnażania się).
  • Określenia toksyczności substancji chemicznych na podstawie danych literaturowych.

W Pracowni są prowadzone prace badawcze dotyczące łącznego działania wybranych rozpuszczalników organicznych oraz potencjału toksycznego pyłów antropogennych zawierających metale rakotwórcze. Wszystkie prace opierają się na badaniach laboratoryjnych z wykorzystaniem wielu typów hodowli komórkowych, w tym komórek nowotworowych.
W oparciu o wyniki badań pochodzące z różnych krajowych ośrodków naukowych, oryginalne materiały bibliograficzne, komputerowe bazy informacyjne m.in. TOXLINE, MEDLINE, CHEMICAL ABSTRACTS, EINECS oraz ocenę ryzyka zdrowotnego są przygotowywane opinie na temat działania toksycznego substancji i mieszanin chemicznych oraz dokumentacje dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego substancji chemicznych, które są podstawą ustalenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy. Ponadto na bazie tych informacji są opracowywane  programy komputerowe – program komputerowy STER, programy szkoleniowe i materiały oraz propozycje aktów prawnych.
Pracownia uczestniczy w pracach Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych Komisji, Amerykańskiej Konferencji Higienistów Przemysłowych oraz Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL) UE.

Kierownik Pracowni
dr Jolanta Skowroń
tel. 623 46 80, fax: 623 36 93
e-mail: josko@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP