Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pojazdy ciężarowe poruszające się po drogach publicznych - wymagania ogólne | Dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych | Wyposażenie pojazdów ciężarowych zwiększające bezpieczeństwo pracy kierowcy | Warunki techniczne pojazdów ciężarowych | Warunki techniczne żurawi samochodowych | Warunki techniczne pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych | Ogumienie stosowane w pojazdach ciężarowych

Wymagania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych


Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.

Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:

 • dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu,

 • karty pojazdu, jeżeli była wydana,

 • wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane,

 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,

 • dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

 • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy,

 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy,

 • zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:

  • uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub

  • brak obowiązku, o którym mowa w ww. podpunkcie - w przypadku gdy sprowadzany pojazd, który nie był zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub nie podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem że odsprzedaż od sprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.


W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, można zarejestrować pojazd przedstawiając zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP