Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Maszyny i inne urządzenia techniczne | Obiekty budowlane, pomieszczenia pracy i teren wokół obiektów | Kierowcy pojazdów ciężarowych | Czas pracy kierowców | Kierowcy uczestniczący w wypadku drogowym | Pojazdy ciężarowe poruszające się po drogach publicznych


Wymagania dotyczące kierowców pojazdów ciężarowych

Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem,

 • odbył, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora,

 • zdał egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.

Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;

 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;

 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Wiek wymagany dla danej kategorii praw jazdy wynosi:

 • 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T,

 • 18 lat - dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E,

 • 21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem ciężarowym jest prawo jazdy o:

 • kategorii C - która powala kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

 • kategorii C1 - która powala kierować pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

 • kategorii B+E, C+E lub D+E - która powala kierować pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;

 • kategorii C1+E - która powala kierować zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;

 • kategorii D1+E - która powala kierować zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Kierowcy pojazdów ciężarowych muszą również posiadać odpowiednie zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie specjalistycznych badań oraz ukończenie odpowiednich kursów dokształcających, o których mowa jest w ustawie o transporcie drogowym, do których zobowiązani są kierowcy podlegający tym przepisom.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP