Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

z dnia 26 lutego 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

(Dz. U. Nr 43, poz. 395)


Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 oraz z 2000 r. Nr 29, poz. 366) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Obowiązki prowadzącego zakład, w szczególności rozlewnię gazu płynnego oraz stanowiska załadunku i rozładunku cystern kolejowych lub drogowych zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), określają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 3)).

2. Przy zaliczaniu zakładu do zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku należy uwzględnić maksymalną ilość gazu mogącego znaleźć się w zbiornikach magazynowych, magazynach butli oraz cysternach.";

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Napełnianie butli gazem płynnym może odbywać się wyłącznie w rozlewniach gazu płynnego, spełniających wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 8).

2. Butla napełniana gazem płynnym o pojemności powyżej 5 kg powinna posiadać trwałe oznakowanie obejmujące całą powierzchnię butli wskazujące przedsiębiorcę odpowiedzialnego za jej stan techniczny.

3. Niedopuszczalne jest napełnianie gazem płynnym butli o pojemności powyżej 5 kg bez pisemnej zgody przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2.

4. Napełnianie zbiornika stałego gazem płynnym przez przedsiębiorcę niebędącego właścicielem zbiornika może być dokonywane tylko na podstawie pisemnej zgody właściciela zbiornika.";

3) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie jakichkolwiek napraw urządzeń i instalacji rozlewni gazu płynnego podczas pracy agregatów pompowych, sprężarkowych i innych urządzeń technologicznych rozlewni oraz podczas pracy urządzeń i instalacji przeznaczonych do napełniania.

2. Przepis ust. 1 dotyczy również stanowiska załadunku i rozładunku cystern kolejowych i drogowych.

3. Załadunek lub rozładunek cystern kolejowych lub drogowych w bazach gazu płynnego powinien odbywać się na stanowiskach posiadających stacjonarne instalacje przeładunkowe wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe.";

4) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Przed przystąpieniem do napełniania lub opróżniania cystern kolejowych i drogowych należy:

1) unieruchomić cysterny za pomocą hamulca postojowego oraz klinów o wymiarach odpowiadających masie pojazdu i średnicy kół, przy czym niedozwolone jest stosowanie płóz hamulcowych służących do wyhamowywania wagonów,

2) podłączyć instalację uziemiającą oraz założyć sterowanie awaryjnego zamykania zaworów napełniania i opróżniania zbiornika,

3) sprawdzić ich ogólny stan techniczny, przy czym wykonanie czynności sprawdzenia tego stanu powinno być potwierdzone pisemnie przez osobę, która je wykonała.

2. Podczas napełniania lub opróżniania cystern kolejowych:

1) co najmniej dwóch pracowników powinno stale przebywać przy cysternach, kontrolując przebieg procesu napełniania lub opróżniania,

2) bocznica kolejowa powinna być zamknięta i oznakowana:

a) sygnalizatorami o zamknięciu toru, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 34, poz. 400),

b) tablicami informującymi o zakazie wjazdu pojazdów oraz ruchu pieszych podczas rozładunku cystern kolejowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

3. Niedopuszczalne jest:

1) napełnianie i opróżnianie cystern kolejowych i drogowych podczas wyładowań atmosferycznych,

2) manewrowanie cysternami kolejowymi lub drogowymi przy podłączonych przewodach rozładunkowo-załadunkowych.";

5) § 30 otrzymuje brzmienie:

"§ 30. 1. Węże elastyczne do przeładunku gazu płynnego wraz z końcówkami przyłączeniowymi powinny posiadać atest i założoną metrykę oraz być poddawane próbie ciśnieniowej i badaniu ciągłości uziemień co najmniej raz w roku.

2. Węże elastyczne do przeładunku gazu płynnego, po okresie używania określonym przez producenta lub z uszkodzeniami, powinny być wycofane z użytkowania.

3. W przypadku braku określenia przez producenta okresu używania węży elastycznych, o których mowa w ust. 2, powinny one być wycofane z eksploatacji najpóźniej po 3 latach ich użytkowania.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP