Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 28 lipca 2003 r.

w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych

(Dz. U. Nr 232, poz. 2343)


Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa metody przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

2. Metody przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych stosuje się także do badania preparatów chemicznych, jeżeli mają zastosowanie.

§ 2. W przypadku gdy metoda określona w załączniku do rozporządzenia jest nieodpowiednia do badania jakiejkolwiek właściwości substancji lub preparatu, stosuje się metodę alternatywną. Zastosowanie i wybór metody alternatywnej wymaga uzasadnienia.

§ 3. Badania na zwierzętach przeprowadza się w sposób humanitarny, zgodnie z przepisami dotyczącymi zwierząt laboratoryjnych oraz zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami w tej dziedzinie. W przypadku istnienia kilku równoważnych metod badań wybiera się spośród nich tę, która wymaga użycia najmniejszej liczby zwierząt.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski
(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP