Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

(Dz. U. 2003 Nr 217, poz. 2141)

Na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska oraz ich oznaczenia numeryczne, pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację.

2. Substancje, o których mowa w ust. 1, są ustalone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: w z. K. Szamałek


Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. (poz. 2141)

NAZWY I OZNACZENIA NUMERYCZNE SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA


Lp.Nazwa substancji1)Numer indeksowy2)Numer WE3)Numer CAS4)
1Aldryna (C12H8Cl6) rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)- 1,2,3,4,10,10-heksachloro- 1,4,4a,5,8,8a-heksahydro- 1,4:5,8-dimetanonaftalen602-048-00-3206-215-8309-00-2
2Dieldryna (C12H8Cl6O) rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)- 1,2,3,4,10,10-heksachloro- 1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro- 6,7-epoksy- 1,4:5,8-dimetanonaftalen602-049-00-9200-484-560-57-1
3Endryna (C12H8Cl6O) rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)- 1,2,3,4,10,10-heksachloro- 1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro- 6,7-epoksy- 1,4:5,8-dimetanonaftalen602-051-00-X200-775-772-20-8
4Izodryna (C12H8Cl6) rel-(1R,4S,4aS,5R,8S,8aR)- 1,2,3,4,10,10-heksachloro- 1,4,4a,5,8,8a-heksahydro- 1,4:5, 8-dimetanonaftalen602-050-00-9207-366-2465-73-6
5DDT (C14H9Cl5)1,1,1-trichloro- 2,2-bis (4-chlorofenylo)-etan602-045-00-7200-024-350-29-3
6Heksachlorocykloheksan (HCH) mieszanina izomerów 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksanu602-042-00-0210-158-9608-73-1
7Lindan (γ-HCH) (1,2,4,5/3,6)-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan602-043-00-6200-401-258-89-91) Nazwa chemiczna substancji figurująca w załączniku jest zgodna z Polskimi Normami (PN-87/C-04640/02 Pestycydy. Nazwy zwyczajowe Lista 1).

2) Numer indeksowy każdej substancji chemicznej ma następującą postać cyfrową:
- pierwsze trzy cyfry są liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka (poprzedzoną jednym lub dwoma zerami, aby zachować trzycyfrowy charakter) albo numerem klasy w przypadku substancji organicznych,
- kolejne trzy cyfry określają kolejny numer substancji w serii,
- kolejne dwie cyfry oznaczają formę, w jakiej substancja jest wprowadzana do obrotu handlowego,
- ostatnia cyfra jest cyfrą sprawdzającą, wyliczoną zgodnie z metodą stosowaną w ISBN (International Standard Book Number).

3) Numer WE oznacza numer przypisany substancji w europejskim wykazie istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 15.6.1990); jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8.

4) Numer CAS oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstract Service (CAS), pozwalający na identyfikację substancji.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP