Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

DYREKTYWY EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Termin:  20-22.06.2005


SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST DLA: pracodawców, pracowników służby bhp oraz wszystkich osób zainteresowanych dyrektywami wprowadzonymi do przepisów polskich.

CELEM SZKOLENIA JEST: omówienie treści tzw. dyrektyw socjalnych oraz przepisów polskich wdrażających te dyrektywy.

OMÓWIONE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE DYREKTYWY:
   - 89/391/EWG o wprowadzeniu środków spierających poprawę stanu
      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników dyrektywa ramowa,
   - 89/654/EWG - zawierająca minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny
      pracy dotyczące miejsc pracy,
   - 92/58/EWG - określająca minimalne wymagania dotyczące znaków i
      sygnałów bezpieczeństwa,
   - 89/655/EWG zmieniona dyrektywą 95/63/EWG określająca minimalne
      wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące użytkowania przez
      pracowników maszyn i innych urządzeń technicznych,
   - 98/24/WE - w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia
      przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy,
   - 89/656/EWG określająca minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny
      pracy dotyczące użytkowani przez pracowników środków ochrony
      indywidualnej,
   - 90/269 dotycząca minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy
      ręcznych pracach transportowych, oraz rozporządzenie ministra gospodarki,
      pracy i polityki społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych
      wymagań dla sprzętu elektrycznego.

KOSZT SZKOLENIA - 600 zł,

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP