Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spis Treści - R


Tadeusz Raipert

Hałas lotniczy i sposoby jego zwalczania
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa 1980
ISBN 83-206-0088-X


Przedmowa (strona 9)
Wstęp (10)
Zastosowane skróty i oznaczenia (13)

1. Wybrane wiadomości teoretyczne oraz
   podstawowe wielkości związane z oceną hałasu (15)
        1. Powstawanie fal dźwiękowych (15)
        2. Dźwięki proste i złożone; hałasy (17)
        3. Wielkości charakteryzujące falę dźwiękową (18)
        4. Rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych (21)
        5. Moc akustyczna; ciśnienie akustyczne; natężenie dźwięku (35)
        6. Poziomy: natężenia dźwięku, ciśnienia akustycznego, mocy akustycznej i
            dźwięku (37)
        7. Poziom głośności i głośność; wielkość fon i son (42)
        8. Hałaśliwość; wielkość noys (46)
        9. Jednostki PNdB i EPNdB (46)
        10. Poziom dźwięku statystyczny i ekwiwalentny (52)
        11. Wskaźniki oceny hałasu lotniczego (60)
2. Źródła hałasów lotniczych (62)
        1. Klasyfikacja źródeł hałasów lotniczych (62)
        2. Hałasy wewnętrzne (63)
        3. Hałasy zewnętrzne (66)
        4. Hałasy zewnętrzne emitowane przez samoloty znajdujące się w stanie
            stacjonarnym (69)
                 1. Hałasy zewnętrzne emitowane przez samoloty o napędzie
                     śmigłowym (69)
                 2. Hałasy zewnętrzne emitowane przez samoloty odrzutowe (75)
                 3. Hałasy zewnętrzne emitowane przez śmigłowce (99)
                 4. Hałasy zewnętrzne emitowane przez szybowce (100)
        5. Hałasy zewnętrzne emitowane przez samoloty poddźwiękowe znajdujące
            się w ruchu (101)
                 1. Hałasy zewnętrzne emitowane przez kołujące samoloty (101)
                 2. Hałasy zewnętrzne emitowane przez startujące i lądujące samolot
                     (102)
                 3. Hałasy zewnętrzne emitowane przez śmigłowce (117)
                 4. Hałasy zewnętrzne emitowane przez samoloty VTOL i STOL (125)
                 5. Charakterystyki kierunkowe hałasów zewnętrznych emitowanych
                     przez samoloty znajdujące się w ruchu (128)
        6. Hałasy zewnętrzne emitowane przez samoloty naddźwiękowe znajdujące
            się w ruchu (132)
                 1. Hałasy zewnętrzne emitowane w czasie lotu z prędkością
                     poddźwiękową (132)
                 2. Hałasy zewnętrzne emitowane w czasie lotu z prędkością
                     naddźwiękową (134)
                          1. Powstawanie zjawiska dźwiękowej fali uderzeniowej (134)
                          2. Wpływ różnych czynników na strefę oddziaływania i
                              intensywność dźwiękowej fali uderzeniowej (144)
        7. Hałasy zewnętrzne emitowane przez szybowce znajdujące się w ruchu
            (152)
        8. Port lotniczy jako źródło hałasu (153)
                 1. Urządzenia lotniskowe, na których samolot występuje jako
                     stacjonarne źródło hałasu (153)
                 2. Urządzenia lotniskowe, na których samolot występuje jako ruchome
                     źródło hałasu (163)
                 3. Ruch lotniczy i problem hałasu (164)
                 4. Inne źródła hałasów w portach lotniczych (168)
3. Wpływ hałasu lotniczego na środowisko; wymagania normowe (173)
        1. Wpływ hałasów lotniczych na zdrowie i działalność człowieka (173)
        2. Oddziaływanie hałasu na konstrukcję samolotu (178)
        3. Oddziaływanie dźwiękowej fali uderzeniowej na powierzchni ziemi (181)
        4. Kryteria określania dopuszczalnych poziomów hałasu stosowane w
            lotnictwie (188)
                 1. Dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego dla potrzeb atestacji
                     samolotów (188)
                 2. Dopuszczalne poziomy hałasów wewnątrz samolotów (193)
                 3. Określanie ogólnej uciążliwości hałasu zewnętrznego na terenach
                     sąsiadujących z portami lotniczymi (195)
                 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach oraz na terenach
                     zurbanizowanych (196)
                 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w miejscu pracy (196)
        5. Dopuszczalne poziomy hałasu i intensywności dźwiękowej fali
            uderzeniowej, emitowanej przez samoloty naddźwiękowe (201)
4. Metody charakteryzowania parametrów klimatu akustycznego na terenach
   sąsiadujących z portami lotniczymi (204)
        1. Metoda poziomu ekwiwalentnego Leq stosowana w Polsce (204)
        2. Metoda ICAO (209)
        3. Metoda NNI (Noise and Number Index) (211)
        4. Metoda N (Indice Isopsophique N) (213)
        5. Metoda kalifornijska (216)
        6. Metoda CNR (Composite Noise Rating) (218)
        7. Metoda NEF (Noise Exposure Forecasts) (219)
        8. Metoda O (Exposure index O, w literaturze niemieckiej Störindex O) (219)
        9. Metoda NI (Noisiness Index) (221)
        10. Inne metody (222)
        11. Analiza porównawcza wybranych metod charakteryzowania klimatu
              akustycznego (224)
        12. Zasada opracowywania map akustycznych (226)
        13. Praktyczne wykorzystanie map akustycznych (240)
5. Ograniczanie zewnętrznych hałasów lotniczych (243)
        1. Klasyfikacja metod ograniczania zewnętrznych hałasów lotniczych (243)
        2. Ograniczanie hałasów zewnętrznych w źródle powstawania (w samolocie)
            (245)
        3. Lokalizacja portów lotniczych i związane z tym wymagania akustyczne
            (257)
        4. Zagospodarowanie przestrzenne terenów portów lotniczych i terenów
            sąsiadujących oraz związane z tym wymagania akustyczne (262)
        5. Dworce lotnicze i zabudowa lotniskowa (266)
        6. Płaszczyzny prób silników (282)
        7. Lotniskowe tłumiki hałasu (283)
        8. Lotniskowe ekrany akustyczne i pasy zieleni ochronnej (297)
        9. Hangary-boksy do prób silników samolotowych (311)
        10. Naziemne stacje eksperymentalno-badawcze, hamownie, komory
              bezechowe, tunele aerodynamiczne (317)
        11. Indywidualne środki ochrony przeciwhałasowej (334)
        12. Organizacja ruchu lotniczego i problem ograniczania hałasu (336)
6. Pomiary akustyczne związane z hałasami lotniczymi (345)
        1. Pomiary hałasu zewnętrznego od źródeł stacjonarnych (345)
                 1. Zestaw aparatury pomiarowej (345)
                 2. Układ stanowisk pomiarowych (346)
                 3. Technika pomiarowa (347)
        2. Pomiary hałasu zewnętrznego od źródeł ruchomych (351)
                 1. Zestaw aparatury pomiarowej (351)
                 2. Układ stanowisk pomiarowych (351)
                 3. Technika pomiarowa (353)
        3. Specjalne wymagania w zakresie pomiaru zewnętrznego hałasu
            lotniczego dla potrzeb atestacji samolotów (360)
        4. Pomiar dźwiękowej fali uderzeniowej (362)
        5. Monitoringowy system pomiaru zewnętrznego hałasu lotniczego (367)
        6. Pomiary ochronno-kontrolne na stanowiskach pracy (374)
        7. Pomiary laboratoryjne charakterystycznych cech materiałów izolacyjnych i
            dźwiękochłonnych (376)
        8. Pomiary czasu pogłosu (377)

Bibliografia (378)
Załączniki (385)


Witold Rybarczyk, Elżbieta Walerian, Edward Kowal

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań zmniejszają-cych hałas
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,
Warszawa 1988


1. Podstawowe zagadnienia związane z występowaniem i
   zwalczaniem hałasu w przemyśle
        1. Skutki występowania hałasu w przemyśle
        2. Wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów
            hałasu na stanowiskach pracy
        3. Praktyczna działalność przeciwhałasowa w
            przemyśle
        4. Opracowanie projektów zmniejszenia zagrożenia hałasem w przemyśle
2. Propagacja hałasu
        1. Dźwięk
        2. Hałas
        3. Widmo hałasu
        4. Rozchodzenie się hałasu
3. Podstawy właściwego doboru rozwiązań przeciwhałasowych
        1. Cele prac projektowych oraz warunki niezbędne do ich osiągnięcia
        2. Najprostsze modele zagrożenia hałasem w strukturach przemysłowych
                 1. Model elementarny
                 2. Model oparty na statystycznej metodzie obliczania hałasu w
                     pomieszczeniach
                 3. Model techniczny dla stałych stanowisk pracy
                 4. Model techniczny dla zmiennych stanowisk pracy
                 5. Model dla tkalni
        3. Zarys pomiarów i obserwacji wielkości występujących w modelach
            zagrożenia hałasem
                 1. Parametry akustyczne źródeł hałasu
                 2. Parametry akustyczne pomieszczeń produkcyjnych
                 3. Obserwacje procesów pracy oraz związki pracowników ze źródłami
                     hałasu
                 4. Inne pomiary i obserwacje
4. Rozwiązania zmniejszające zagrożenie pracowników hałasem
        1. Rozwiązania zmniejszające moc akustyczną źródeł hałasu
        2. Rozwiązania zwiększające efektywną chłonność akustyczną pomieszczeń
            przemysłowych
        3. Rozwiązania osłaniające stanowisko pracy
        4. Rozwiązania złożone
        5. Rozwiązania organizacyjne
        6. Indywidualne ochrony słuchu
        7. Zagadnienia kosztów rozwiązań
        8. Tworzenie zestawów rozwiązań
5. Obliczenia i analizy w projektowaniu rozwiązań zmniejszających zagrożenie
   hałasem
        1. Ogólne zasady prowadzenia obliczeń optymalizacyjnych
        2. Przykłady obliczeń optymalizacyjnych
        3. Obliczenia optymalizacyjne wykorzystujące techniczne modele zagrożenia
            hałasem w SP
                 1. Efektywność rozwiązań zmniejszających moc akustyczną źródeł
                     hałasu
                 2. Efektywność rozwiązań zwiększających efektywną chłonność
                     akustyczną pomieszczeń
                 3. Efektywność rozwiązań osłaniających stanowiska pracy
                 4. Efektywność złożonych rozwiązań technicznych i rozwiązań
                     organizacyjnych
                 5. Ogólne zasady obliczeń optymalizacyjnych przy wykorzystaniu modeli
                     technicznych
        4. Obliczanie parametrów hałasu docierającego do pracowników
                 1. Metoda indywidualna
                 2. Metoda oparta na relacjach statystycznych
                 3. Wpływ zmian wykorzystania maszyn i urządzeń
        5. Uwagi końcowe
6. Wdrażanie rozwiązań zmniejszających zagrożenia hałasem w przemyśle
        1. Program poprawy warunków pracy w przemyśle a zwalczanie hałasu
        2. Przebieg procesu zmniejszania zagrożenia hałasem
        3. Czynniki decydujące o powodzeniu wdrożenia
        4. Reakcje pracowników na wdrażanie rozwiązań przeciwhałasowych
        5. Eksploatacja rozwiązań przeciwhałasowych
7. Bibliografia

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP