Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spis Treści - M


Ignacy Malecki, Kołtoński Wacław, Straszewicz Witold

ZWALCZANIE HAŁASÓW W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Biblioteka Ochrony Pracy,
Warszawa 1954


1. Cel i ogólne zasady walki z hałasem
        1. Znaczenie walki z hałasem w gospodarce
            narodowej
        2. Charakter i rodzaje hałasów
        3. Metody walki z hałasem w przemyśle
        4. podział pracy przy walce z hałasem
2. Powstawanie i rozchodzenie się fal dźwiękowych
        1. Mechanizm powstawania dźwięku
        2. Rodzaje drgań mechanicznych
        3. Powstawanie fali dźwiękowej
        4. Wielkości charakterystyczne fali dźwiękowej
        5. Promieniowanie i pochłanianie dźwięku
        6. Podstawowe elementy drgające
        7. Drgania złożone niesinusoidalne
3. Odczuwanie hałasów
        1. Wstęp
        2. Poziom głośności i głośność dźwięku
        3. Efekt maskowania
        4. Ubytek słuchu
        5. Hałasy o niskim poziomie głośności
        6. Hałasy o średnim poziomie głośności
        7. Hałasy o wysokim poziomie głośności
        8. Odczuwanie wstrząsów
4. Uciszanie źródeł hałasów przemysłowych
        1. Główne rodzaje hałasów przemysłowych
        2. Charakterystyka akustyczna hałasów
        3. Metody uciszania źródeł hałasów
        4. Metody projektowania cichych urządzeń napędowych
        5. Zwalczanie hałasów maszyn do obróbki mechanicznej
        6. Metody uciszania pracy instalacji wodnych, powietrznych i parowych
        7. Zwalczanie hałasów silnikowych
        8. Uciszanie hałasów maszyn włókienniczych
        9. Hałasy pojazdów transportu wewnętrznego
5. Akustyka hali fabrycznej
        1. Rozchodzenie się fal dźwiękowych w pomieszczeniu
        2. Wytyczne projektowania hałaśliwych pomieszczeń
        3. Mechanizm pochłaniania dźwięków
        4. Typowe materiały dźwiękochłonne
        5. Złożone ustroje pochłaniające
        6. Pochłaniacze przestrzenne
6. Zasady izolacji akustycznej
        1. Pojęcie izolacji akustycznej
        2. Działanie izolacyjne przeszkody
        3. Zasady izolacji od dźwięków materiałowyc
        4. Działanie przekładek tłumiących
        5. Materiały izolacyjne
7. Izolacja akustyczna urządzeń przemysłowych i pomieszczeń
        1. Izolacja lokalna urządzeń
        2. Izolacja fundamentów maszyn
        3. Izolacja akustyczna ścian
        4. Izolacja akustyczna i przeciwdrganiowa stropów
        5. Izolacja okien
        6. Izolacja drzwi i innych otworów
        7. Tłumienie hałasów instalacyjnych
        8. Izolacja konstrukcji budynku
8. Kompleksowe metody walki z hałasem
        1. Lokalizacja zakładu przemysłowego
        2. Rozplanowanie zakładu przemysłowego
        3. Organizacja procesów technologicznych
        4. Ochrona indywidualna słuchu
        5. Przepisy porządkowe
9. Pomiary akustyczne
        1. Cel pomiarów
        2. Pomiar poziomu głośności hałasów
        3. Analiza widma częstotliwości hałasu
        4. Pomiar mocy akustycznej hałasów
        5. Pomiar czasu pogłosu
        6. Pomiar izolacyjności akustycznej materiałów i konstrukcji budowlanych
        7. Pomiar chłonności akustycznej
        8. Pomiar mechanicznych drgań i wstrząsów
        9. Pomiary audiometryczne
        10. Wyposażenie placówek bhp w elektroakustyczny sprzęt pomiarowy

Wykaz piśmiennictwa
Skorowidz rzeczowy


Rufin Makarewicz

Dźwięk w środowisku
Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1994,
ISBN 83-85481-06-0


WSTĘP
1. CHARAKTERYSTYKA SYGNAŁU AKUSTYCZNEGO
        1. Poziom ciśnienia akustycznego
                 1. Średni kwadrat ciśnienia akustycznego
                 2. Konsekwencje prawa Webera-Fechnera
                 3. Poziom ciśnienia akustycznego dla dźwięku złożonego
                 4. Zakres słyszalności
        2. Widmo sygnału
                 1. Pasma częstotliwości
                 2. Widmo prążkowe (sygnał periodyczny)
                 3. Widmo ciągłe (sygnał aperiodyczny)
        3. Szum biały, różowy i zielony
        4. Poziom natężenia
2. FALA W OŚRODKU IDEALNYM
        1. Fala płaska
                 1. Zasada zachowania pędu
                 2. Zasada zachowania masy
                 3. Zasada zachowania energii
                 4. Równanie falowe
                 5. Impedancja ośrodka
                 6. Natężenie i gęstość energii pola
        2. Fala o dowolnej geometrii
                 1. Równanie falowe
                 2. Natężenie i gęstość energii pola
        3. Fala kulista
        4. Źródło punktowe
3. REFRAKCJA
        1. Teoria falowa
                 1. Zasada zachowania pędu
                 2. Zasada zachowania masy
                 3. Równanie falowe
        2. Atmosfera ziemska
        3. Teoria geometryczna
                 1. Ośrodek niejednorodny w spoczynku
                          1. Równanie ejkonału
                          2. Prawo Snelliusa
                          3. Kształt promienia
                          4. Wpływ refrakcji na propagację
                 2. Poziom ciśnienia akustycznego
                 3. Odbicie wielokrotne
                 4. Ośrodek niejednorodny w ruchu
                          1. Równanie ejkonału
                          2. Prawo Snelliusa
                          3. Kształt promienia
                          4. Wpływ refrakcji na propagację
4. ROZPRASZANIE NA TURBULENCJACH
        1. Turbulencje w atmosferze
        2. Teoria geometryczna
                 1. Model dyskretny
                 2. Model ciągły
                 3. Fluktuacje poziomu ciśnienia akustycznego
        3. Teoria falowa
                 1. Metoda funkcji Greena
                 2. Interferencja
                 3. Liniowy układ turbulencji
5. POCHŁANIANIE W OŚRODKU GAZOWYM
        1. Fala płaska
                 1. Równanie Eulera
                 2. Równanie ciągłości
                 3. Równanie adiabaty
        2. Relaksacja molekularna
        3. Równanie falowe
        4. Współczynnik tłumienia
                 1. Klasyczny współczynnik pochłaniania
                 2. Molekularny współczynnik pochłaniania
        5. Pochłanianie w powietrzu
        6. Źródło punktowe
6. ZJAWISKA ZWIĄZANE Z RUCHEM ŹRÓDŁA
        1. Fala płaska
                 1. Metoda molekularna
                 2. Metoda falowa
                 3. Metoda czasu opóźnionego
        2. Źródło punktowe
                 1. Monopol akustyczny
                 2. Dipol akustyczny
7. ODBICIE OD PŁASZCZYZNY
        1. Fala płaska
                 1. Odbicie prostopadłe
                 2. Odbicie ukośne
        2. Impedancja powierzchni
        3. Fala kulista
                 1. Odbicie - akustyka geometryczna (opis niepoprawny)
                 2. Przykład zagadnienia brzegowego
                 3. Transformacja Hankela
                 4. Warunek brzegowy
                 5. Odbicie - akustyka falowa (opis poprawny)
                 6. Numeryczne obliczanie współczynnika odbicia
                 7. Fala przypowierzchniowa
8. DYFRAKCJA
        1. Mikrostruktura fali płaskiej
        2. Dyfrakcja fali płaskiej na półpłaszczyźnie
        3. Dyfrakcja fali kulistej na półpłaszczyźnie
        4. Skuteczność ekranu
        5. Dyfrakcja jako zagadnienie brzegowe
9. ZNACZENIE ZJAWISK ELEMENTARNYCH
10. PRZYSZŁOŚĆ AKUSTYKI ŚRODOWISKA


Rufin Makarewicz

Hałas w środowisku
Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1996,
ISBN 83-85481-27-3


1. O czym jest ta książka (strona 11)
        1. Podsumowanie rozdziału (14)
2. Czym jest hałas, czyli historia świata dźwięków (15)
        1. Prehistoria starsza (dziesiątki milionów lat) (15)
                 1. Fizjologia organizmu (15)
                 2. Sen i wypoczynek (16)
                 3. Układ słuchowy (17)
        2. Prehistoria nowsza (miliony lat) (17)
                 1. Mowa ludzka (17)
                 2. Myślenie (18)
                 3. Muzyka (18)
        3. Starożytność (tysiące lat) (19)
        4. Historia nowożytna (ostatnie 2000 lat) (19)
        5. Historia najnowsza (ostatnie 100 lat) (20)
        6. Historia własna (ostatnie kilkanaście lat) (20)
        7. Dokuczliwość (21)
        8. Podsumowanie rozdziału (22)
3. Dokuczliwość chwilowa hałasu (25)
        1. Bezwładność systemu słuchowego (25)
        2. Prawo Wegera - Fechnera (29)
        3. Poziom ciśnienia akustycznego (29)
        4. Obszar słyszalności (32)
        5. Pasma częstotliwości (33)
        6. Prawo Ohma (34)
        7. Głośność tonu (37)
        8. Głośność dźwięku złożonego (38)
        9. Głośność hałasu bez maskowania - poziom dźwięku (39)
        10. Zjawisko maskowania (42)
        11. Głośność hałasu z maskowaniem - według Zwickera (N) (44)
        12. Granice stosowalności poziomu dźwięku (45)
        13. Czy dokuczliwość zależy tylko od głośności? (46)
        14. Podsumowanie rozdziału (47)
4. Dokuczliwość całkowita (49)
        1. Równoważny poziom dźwięku (50)
        2. Hałas jednorodny (52)
                 1. Pomiar hałasu w wąskim zakresie zmienności (54)
                 2. Pomiar hałasu w szerokim zakresie zmienności (57)
        3. Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku (59)
        4. Hałas wypadkowy (60)
        5. Indywidualna reakcja na hałas (61)
        6. granice stosowalności równoważnego poziomu dźwięku (64)
        7. Podsumowanie rozdziału (67)
5. Wydarzenie akustyczne (69)
        1. Poziom ekspozycji hałasu (70)
        2. Dokuczliwość pojedynczego wydarzenia akustycznego (73)
        3. Dokuczliwość całkowita wydarzeń akustycznych (75)
                 1. Bez superpozycji (75)
                 2. Z superpozycją (77)
        4. Równoważny poziom dźwięku kilku typów wydarzeń akustycznych (82)
        5. Podsumowanie rozdziału (84)
6. Losowe właściwości hałasu (85)
        1. Rozkład prawdopodobieństwa równoważnego poziomu dźwięku (87)
        2. Momenty rozkładu prawdopodobieństwa LAeqT (91)
        3. Momenty rozkładu prawdopodobieństwa y (94)
        4. Normalny rozkład prawdopodobieństwa LAeqT (98)
        5. Hałas złożony z kilku typów wydarzeń akustycznych (99)
        6. Podsumowanie rozdziału (101)
7. Wpływ powierzchni ziemi na hałas (103)
        1. Propagacja hałasu (103)
        2. Hałas w przestrzeni otwartej (104)
        3. Oddziaływanie z powierzchnią odbijajacą (105)
        4. Współczynnik odbicia fali kulistej (107)
        5. Współczynnik wzmocnienia (109)
        6. Impedancja powierzchni ziemi (112)
        7. Odbicie od powierzchni ziemi wyrażone w dBA (114)
        8. Wyznaczanie mocy źródła (115)
        9. Przybliżony opis odbicia wyrażany w decybrlach A (116)
        10. Podsumowanie rozdziału (119)
8. Wpływ atmosfery na propagację hałasu (121)
        1. Pochłanianie (121)
                 1. Opis jakościowy (121)
                 2. Opis ilościowy (123)
                 3. Opis przybliżony (125)
        2. Rozpraszanie na turbulencjach (126)
                 1. Mikroskopowa struktura atmosfery (126)
                 2. Pojedyncza fala (128)
                 3. Interferencja fal (130)
        3. Refrakcja (133)
                 1. Makroskopowa struktura atmosfery (133)
                 2. Kształt promieni (134)
                 3. Cień akustyczny (137)
                 4. "Dobra" i "zła" słyszalność hałasu (138)
                 5. Propagacja hałasu w pobliżu powierzchni ziemi (139)
        4. Podsumowanie rozdziału (143)
9. Ekrany akustyczne (145)
        1. Przybliżenie Maekawy (146)
        2. Ekran nieskończenie długi na powierzchni ziemi (148)
                 1. Odbicie jednokrotne (150)
                 2. Odbicie dwukrotne (153)
        3. Dyfrakcja na krawędziach bocznych ekranu (156)
        4. Ukośne położenie ekranu (159)
        5. Własności akustyczne powierzchni ekranu (161)
        6. Ustrój rezonansowo-absorpcyjny (163)
        7. Degradacja skuteczności ekranu (166)
                 1. Ekrany równoległe (166)
                 2. Refrakcja i turbulencje (168)
        8. Kształt ekranu (170)
        9. "Nieakustyczne" własności ekranu (172)
        10. Najnowsze typy ekranów (173)
        11. Ekran roślinny (173)
                 1. Akustyka ekranu roślinnego (173)
                 2. Projektowanie ekranu roślinnego (175)
        12. Podsumowanie rozdziału (177)
10. Hałas samochodowy (179)
        1. Generacja hałasu (179)
        2. Propagacja bez pochłaniania (181)
        3. Oddziaływanie z powierzchnią ziemi (182)
                 1. Opis dokładny (182)
                 2. Opis przybliżony (185)
        4. Pochłanianie przez powietrze (187)
                 1. Opis dokładny (187)
                 2. Opis przybliżony (188)
        5. Oddziaływanie z powierzchnią ziemi i pochłanianie przez powietrze (189)
                 1. Opis dokładny (189)
                 2. Opis przybliżony (191)
        6. Wyniki obliczeń i pomiarów (193)
                 1. Oddziaływanie z powierzchnią ziemi (195)
                 2. Pochłanianie przez powietrze (196)
                 3. Skorygowany częstotliwościowo poziom mocy (196)
        7. Refrakcja (198)
                 1. Atmosfera nieruchoma bez cienia akustycznego (198)
                 2. Atmosfera nieruchoma z cieniem akustyczym (199)
                 3. Atmosfera ruchoma, jednorodna (200)
                 4. Atmosfera ruchoma i niejednorodna (205)
        8. Hałas w pobliżu drogi o rychu ciągłym (205)
        9. Ruch przyspieszony (207)
                 1. Moc akustyczna w ruchu przyspieszonym (209)
                 2. Wyniki pomiarów mocy akustycznej (211)
                 3. Poziom ekspozycji hałasu (212)
                 4. Czy znak "stop" zwiększa hałas? (215)
                 5. Kolejka spowodowana znakiem "stop" (216)
        10. Hałas skrzyżowania - metoda źródła pozornego (220)
        11. Ekranowanie (224)
                 1. Opis dokładny (225)
                 2. Opis przybliżony (226)
        12. Skuteczność ekranu (229)
                 1. Poziom ekspozycji hałasu (229)
                 2. Równoważny poziom dźwięku (229)
        13. Podsumowanie rozdziału (231)
11. Hałas kolejowy (233)
        1. Generacja hałasu (234)
        2. Propagacja bez pochłaniania (236)
        3. Oddziaływanie z powierzchnią ziemi (240)
                 1. Opis dokładny (240)
                 2. Opis przybliżony (243)
        4. Pochłanianie przez powietrze (245)
                 1. Źródło o jednostkowej długości (245)
                 2. Źródło o dowolnej długości (245)
        5. Oddziaływanie z powierzchnią ziemi i pochłanianie przez powietrze (247)
                 1. Opis dokładny (248)
                 2. Opis przybliżony (249)
        6. Wyniki pomiarów i obliczeń (250)
                 1. Widmo mocy źródła (250)
                 2. Oddziaływanie z powierzchnią ziemi (252)
                 3. Pochłanianie przez powietrze (253)
                 4. Skorygowany częstotliwościowo poziom mocy (253)
        7. Refrakcja (256)
                 1. Atmosfera nieruchoma bez cienia akustycznego (256)
                 2. Atmosfera nieruchoma z cieniem akustycznym (257)
                 3. Atmosfera ruchoma, jednorodna (257)
                 4. Atmosfera ruchoma i niejednorodna (259)
        8. Akustyczna klasyfikacja pociągów (259)
        9. Hałas pociągów w ruchu ciągłym (262)
        10. Ekranowanie (264)
                 1. Propagacja "obok" ekranu (264)
                 2. Propagacja "nad" ekranem (265)
        11. Skuteczność ekranowania (267)
        12. Niestacjonarność generacji hałasu (267)
        13. Podsumowanie rozdziału (269)
12. Hałas lotniczy (271)
        1. Generacja hałasu (271)
        2. Oddziaływanie z powierzchnią ziemi (273)
        3. Pochłanianie przez powietrze (275)
        4. Kierunkowość samolotu (276)
                 1. Samolot śmigłowy (276)
                 2. Samolot odrzutowy (278)
        5. Skorygowany częstotliwościowo poziom mocy (281)
                 1. Samolot śmigłowy (282)
                 2. Samolot odrzutowy (283)
        6. Hałas podczas startu (285)
                 1. Samolot przy powierzchni ziemi (286)
                 2. Samolot w powietrzu (289)
        7. Hałas podczas lądowania (294)
                 1. Samolot przy powierzchni ziemi (294)
                 2. Samolot w powietrzu (296)
        8. Przykład zastosowania metody (298)
        9. Refrakcja (302)
                 1. Samolot przy powierzchni ziemi (302)
                 2. Samolot w powietrzu (304)
        10. Mapa hałasu (307)
        11. Podsumowanie rozdziału (310)
13. Hałas przemysłowy (311)
        1. Hałas wewnątrz pomieszczenia (313)
        2. Promieniowanie hałasu na zewnątrz pomieszczenia (315)
        3. Propagacja hałasu (317)
        4. Hałas "jednej ściany" budynku (318)
                 1. "Mała" odległość od ściany budynku (319)
                 2. "Duża" odległość od ściany budynku (321)
        5. Hałas impulsowy (324)
                 1. "Mała" odległość od ściany budynku (324)
                 2. "Duża" odległość od ściany budynku (325)
        6. Pomiar LAeqT wewnątrz budynku (326)
        7. Pomiar LAeqT przed fasadą budynku (327)
        8. Kompleks przemysłowy (328)
        9. Podsumowanie rozdziału (330)
14. Hałas urbanistyczny (333)
        1. Hałas drogi dojazdowej (334)
                 1. Zabudowa luźna (334)
                 2. Zabudowa zwarta (335)
        2. Hałas drogi głównej (339)
                 1. Częściowo przesłonięta droga (340)
                 2. Całkowicie przesłonięta droga (342)
        3. Tło akustyczne miasta (347)
                 1. Model ciągły (349)
                 2. Model dyskretny (353)
        4. Podsumowanie rozdziału (356)
15. Podsumowanie (357)
        1. Wykorzystanie metody (357)
        2. Małe zmiany metody (359)
        3. Duże zmiany metody (359)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP