Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spis Treści - K


Anna Kaczmarska Kozłowska, Ewa Kotarbińska, Jolanta Koton, Witold Mikulski, Krzysztof Modzelewski, Roman Ogłaza

Hałas
Materiały źródłowe część 8
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997


1. Wiadomości podstawowe
    1. Cele rozdziału
    2. Definicje
    3. Rozchodzenie się fali akustycznej w otwartej
        przestrzeni
    4. Rozchodzenie się fali akustycznej w pomieszczeniu
    5. Materiały i ustroje dźwiękochłonne
    6. Izolacyjność akustyczna przegrody
    7. Właściwości słuchu
    8. Audiometryczne badania słuchu
    9. Pytania kontrolne
    10. Bibliografia
    11. Skorowidz
2. Hałas słyszalny
    1. Cele rozdziału
    2. Definicje i podstawowe zależności
    3. Hałas w środowisku pracy
    4. Metody pomiaru i oceny hałasu w środowisku pracy
    5. Ograniczanie hałasu w środowisku pracy
    6. Podsumowanie
    7. Pytania kontrolne
    8. Słowniczek
    9. Bibliografia
    10. Skorowidz
3. Hałas infradźwiękowy
    1. Cele rozdziału
    2. Definicje
    3. Oddziaływanie infradźwięków na człowieka
    4. Metody oceny hałasu infradźwiękowego
    5. Źródła hałasu infradźwiękowego
    6. Ograniczenie hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy
    7. Podsumowanie
    8. Słowniczek
    9. Pytania kontrolne
    10. Bibliografia
    11. Skorowidz
4. Hałas ultradźwiękowy
    1. Cele rozdziału
    2. Definicje
    3. Wprowadzenie
    4. Przemysłowe źródła hałasu ultradźwiękowego
    5. Skutki oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka
    6. Kryteria oceny szkodliwości hałasu ultradźwiękowego - wartości
        dopuszczalne
    7. Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy - podstawowe
        przyrządy pomiarowe
    8. Metody ograniczania zagrożeń hałasem ultradźwiękowym
    9. Podsumowanie
    10. Słowniczek
    11. Pytania kontrolne
    12. Bibliografia
    13. Skorowidz
5. Ochronniki słuchu
    1. Cel rozdziału
    2. Wstęp
    3. Parametry akustyczne ochronników słuchu
    4. Parametry mechaniczne
    5. Dobór ochronników słuchu
    6. Słowniczek
    7. Pytania kontrolne
    8. Bibliografia
    9. Skorowidz
6. Sygnały dźwiękowe bezpieczeństwa
    1. Cele rozdziału
    2. Wprowadzenie
    3. Podwyższenie krzywej progowej wskutek ubytku słuchu
    4. Maskowanie sygnału dźwiękowego
    5. Wpływ stosowania ochronników słuchu na percepcję sygnału
    6. Wymagania akustyczne dla sygnałów dźwiękowych bezpieczeństwa
    7. Przykład projektowania sygnału dźwiękowego bezpieczeństwa
    8. Podsumowanie
    9. Słowniczek
    10. Pytania kontrolne
    11. Bibliografia
    12. Skorowidz

Materiały zostały opracowane w ramach Strategicznego Programu Rządowego "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy". W skład redakcji weszli: Bogusław B. Kędzia, Stanisław Kowalewski i Krystyna Świder. Pytania i uwagi dotyczące materiałów należy kierować na adres: Centrum Edukacyjne, Centralny Instytut Ochrony Pracy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa..


Anna Kaczmarska Kozłowska, Ewa Kotarbińska, Jolanta Koton, Witold Mikulski, Krzysztof Modzelewski, Roman Ogłaza

Hałas
Materiały źródłowe część 8
Wydanie drugie poprawione
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa


1. Wiadomości podstawowe
    1. Cele rozdziału
    2. Definicje
    3. Rozchodzenie się fali akustycznej w otwartej
        przestrzeni
    4. Rozchodzenie się fali akustycznej w pomieszczeniu
    5. Materiały i ustroje dźwiękochłonne
    6. Izolacyjność akustyczna przegrody
    7. Właściwości słuchu
    8. Audiometryczne badania słuchu
    9. Pytania kontrolne
    10. Bibliografia
    11. Skorowidz
2. Hałas słyszalny
    1. Cele rozdziału
    2. Definicje i podstawowe zależności
    3. Hałas w środowisku pracy
    4. Metody pomiaru i oceny hałasu w środowisku pracy
    5. Ograniczanie hałasu w środowisku pracy
    6. Podsumowanie
    7. Pytania kontrolne
    8. Słowniczek
    9. Bibliografia
    10. Skorowidz
3. Hałas infradźwiękowy
    1. Cele rozdziału
    2. Definicje
    3. Oddziaływanie infradźwięków na człowieka
    4. Metody oceny hałasu infradźwiękowego
    5. Źródła hałasu infradźwiękowego
    6. Ograniczenie hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy
    7. Podsumowanie
    8. Słowniczek
    9. Pytania kontrolne
    10. Bibliografia
    11. Skorowidz
4. Hałas ultradźwiękowy
    1. Cele rozdziału
    2. Definicje
    3. Wprowadzenie
    4. Przemysłowe źródła hałasu ultradźwiękowego
    5. Skutki oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka
    6. Kryteria oceny szkodliwości hałasu ultradźwiękowego - wartości
        dopuszczalne
    7. Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy - podstawowe
        przyrządy pomiarowe
    8. Metody ograniczania zagrożeń hałasem ultradźwiękowym
    9. Podsumowanie
    10. Słowniczek
    11. Pytania kontrolne
    12. Bibliografia
    13. Skorowidz
5. Ochronniki słuchu
    1. Cel rozdziału
    2. Wstęp
    3. Parametry akustyczne ochronników słuchu
    4. Parametry mechaniczne
    5. Dobór ochronników słuchu
    6. Słowniczek
    7. Pytania kontrolne
    8. Bibliografia
    9. Skorowidz
6. Sygnały dźwiękowe bezpieczeństwa
    1. Cele rozdziału
    2. Wprowadzenie
    3. Podwyższenie krzywej progowej wskutek ubytku słuchu
    4. Maskowanie sygnału dźwiękowego
    5. Wpływ stosowania ochronników słuchu na percepcję sygnału
    6. Wymagania akustyczne dla sygnałów dźwiękowych bezpieczeństwa
    7. Przykład projektowania sygnału dźwiękowego bezpieczeństwa
    8. Podsumowanie
    9. Słowniczek
    10. Pytania kontrolne
    11. Bibliografia
    12. Skorowidz

Materiały zostały opracowane w ramach Strategicznego Programu Rządowego "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" w latach 1995 - 1998. Skład redakcji i: Bogusław B. Kędzia, Stanisław Kowalewski i Krystyna Świder. Pytania i uwagi dotyczące materiałów należy kierować na adres: Centrum Edukacyjne, Centralny Instytut Ochrony Pracy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.


Redaktor naukowy Danuta Koradecka

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Centralny Instytut Ochrony pracy, Warszawa, 1997
ISBN 83-910740-6-5


Tom I
Możliwości psychofizyczne człowieka w środowi-sku pracy. Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy


Człowiek a środowisko - odbiór i przetwarzanie informa-cji
 Wprowadzenie
 Percepcja sygnałów środowiska
 Przewodzenie informacji ze środowiska przez układ nerwowy i neurohormonalny
 Stres jako skutek oddziaływania bodźców środowiska na organizm
 Podsumowanie
 Piśmiennictwo

Proces postrzegania bodźców wzrokowych
 Wprowadzenie
 Budowa i funkcjonowanie oka
 Widzenie
 Pole widzenia
 Czas reakcji a położenie bodźca w polu widzenia
 Ergonomia a zagadnienia percepcji wzrokowej
 Pismiennictwo


Percepcja sygnałów słuchowych
 Wprowadzenie
 Budowa i funkcjonowanie systemu słuchowego
 Granice zakresu słyszalności dźwięków
 Głośność i poziom głośności dźwięku
 Wysokość i barwa dźwięku
 Szumy i hałasy
 Kierunkowość słuchu
 Ucho jako odbiornik informacji
 Piśmiennictwo

Fizjologia pracy
 Wprowadzenie
 Ogólna struktura i funkcja układu ruchowego człowieka
 Funkcja mięśni szkieletowych
 Podstawy bioenergetyczne pracy mięśni
 Pobieranie tlenu przez organizm
 Zmiany czynności różnych układów i narządów wewnętrznych podczas wysiłku
   fizycznego
 Zdolność do wysiłku i ogólna wydolność fizyczna człowieka
 Odczucie ciężkości wysiłku i zmęczenie
 Fizjologiczna klasyfikacja wysiłku
 Fizjologiczne kryteria dopuszczalności obciążeń wysiłkowych w pracy zawodowej
 Metody pomiaru wydatku energii podczas wysiłku
 Piśmiennictwo

Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy
 Wprowadzenie
 Charakterystyki biomechaniczne mięśni szkieletowych
 Metody komputerowe w biomechanice pracy
 Optymalizacja położenia kończyny górnej w warunkach pracy

Temperament i osobowość a adaptacja do warunków pracy
 Wprowadzenie
 Spójność miedzy osobą a środowiskiem pracy
 Podstawy selekcji osób pełnych inicjatywy i odpornych emocjonalnie na stresory
   psychiczne
 Piśmiennictwo

Stresory psychospołeczne w miejscu pracy
 Wprowadzenie
 Stres, stresory psychospołeczne i reakcje na stres
 Ważniejsze stresory psychospołeczne w środowisku pracy
 Interakcja stresorów psychospołecznych i jej konsekwencje
 Kierunki przeciwdziałania stresorom psychospołecznym w środowisku pracy
 Piśmiennictwo

Czynniki chemiczne
 Narażenie zawodowe na substancje chemiczne
 Analiza chemicznych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy
 Uregulowania dotyczące bezpieczeństwa przy produkcji, obrocie i stosowaniu
   niebezpiecznych substancji chemicznych

Pyły
 Ogólna charakterystyka i podstawowe parametry pyłów
 Biologiczne działanie pyłów przemysłowych
 Zapobieganie niekorzystnym skutkom narażenia na pyły
 Zasady zmniejszania narażenia na pyły azbestowe

Czynniki fizyczne
 Drgania mechaniczne (wibracje)
 11.1.1. Pojęcia podstawowe
 11.1.2. Podstawowe źródła drgań w środowisku pracy i charakteryzujące je
              wielkości
 11.1.3. Oddziaływanie drgań mechanicznych na organizm człowieka
 11.1.3.1. Podstawy fizjologiczne przewodzenia drgań mechanicznych w
                  organizmie
 11.1.3.2. Zmiany w organizmie wywołane działaniem drgań mechanicznych
                 przenoszonych przez kończyny górne
 11.1.3.3. Zmiany w organizmie wywołane działaniem drgań mechanicznych
                 przenoszonych przez inne części ciała
 11.1.4. Kryteria oceny oraz metody pomiaru drgań mechanicznych
 11.1.5. Metody ograniczenia narażenia na działanie drgań mechanicznych
 11.1.6. Piśmiennictwo

Hałas
 11.2.1. Podstawowe pojęcia i wielkości
 11.2.2. Wpływ hałasu na organizm człowieka i jego skutki
 11.2.3. Pomiar i ocena wielkości charakteryzujących hałas w środowisku
 11.2.4. Sposoby ograniczania narażenia na hałas
 11.2.4.1. Aktywne metody ograniczania hałasu
 Promieniowanie
 Mikroklimat gorący i zimny
 Ciśnienie atmosferyczne

Czynniki biologiczne
 Ogólna charakterystyka
 Charakterystyka czynników biologicznych w układzie systematycznym
 Narażenie na czynniki biologiczne w poszczególnych grupach zawodowych
 Wykrywanie i pomiary liczbowe biologicznych czynników środowiska pracy
 Główne kierunki i zasady profilaktyki oraz zwalczania czynników biologicznych
 Piśmiennictwo

Czynniki zagrażające urazami mechanicznymi
 Ogólna charakterystyka czynników mechanicznych
 Podstawowy podział czynników mechanicznych i kryteria oceny
 Zapobieganie zagrożeniom powodowanym czynnikami mechanicznymi
 Piśmiennictwo

Tom II
Prawna ochrona pracy. Skutki zagrożeń w procesach pracy. Podstawowe kierunki kształtowania warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii


Systemy prawne ochrony pracy
 Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce
 Ochrona pracy w prawie międzynarodowym

Choroby zawodowe
 Wprowadzenie
 Struktura i rozmieszczenie chorób zawodowych w Polsce
 Choroby zawodowe jako problem higieny pracy, diagnostyki i orzecznictwa
 Diagnostyka chorób zawodowych
 Rozpoznawanie chorób zawodowych
 Profilaktyka chorób zawodowych
 Wykaz chorób zawodowych (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
   18 listopada 1983 r. W sprawie chorób zawodowych, Dz. U. Nr 65, poz. 294)
 Piśmiennictwo

Wypadki przy pracy
 Wprowadzenie
 Wypadek i wypadkowość
 Model zdarzenia wypadkowego
 Zagrożenia, przyczyny i przebieg wypadków
 Badanie wypadku
 Profilaktyka wypadkowa
 Piśmiennictwo

Katastrofy przemysłowe
 Wprowadzenie
 Poważne awarie przemysłowe
 Zasady zarządzania ryzykiem w odniesieniu do poważnych awarii
   przemysłowych
 Poważne awarie chemiczne
 Klasyfikacja poważnych awarii chemicznych
 Mechanizmy powstawania poważnych awarii chemicznych
 Poważne awarie systemów wytwarzania energii
 Katastrofy górnicze
 Katastrofy w transporcie śródlądowym i przy dystrybucji substancji
 Katastrofy w transporcie morskim i awarie instalacji wydobywczych na morzu
 Piśmiennictwo

Zasady ratownictwa medycznego
 Wprowadzenie
 Podstawowe zasady organizacji pierwszej pomocy
 Pierwsza pomoc w wypadkach
 Piśmiennictwo

Ergonomia w projektowaniu maszyn i stanowisk pracy
 Zasady ergonomii w projektowaniu struktury przestrzennej stanowisk pracy
 Zasady ergonomii w optymalizacji czynności roboczych
 Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie projektowania
   maszyn i stanowisk pracy
 Zasady ergonomii w optymalizacji pracy zmianowej

Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące pomieszczeń pracy
 Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń pracy
 Wentylacja i ogrzewanie
 Oświetlenie
 Ochrona przed hałasem
 Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
 Podsumowanie
 Piśmiennictwo

Prognozowanie wybranych zagrożeń zawodowych
 Prognozowanie hałasu i drgań mechanicznych
 21.1.1. Wprowadzenie
 21.1.2. Proces prognozowania
 21,1,3. Różnice między prognozowaniem hałasu i drgań mechanicznych
 21.1.4. Piśmiennictwo
 Prognozowanie emisji substancji toksycznych w procesach technologicznych

Środki ochrony indywidualnej
 Wprowadzenie
 Odzież ochronna
 Środki ochrony nóg
 Środki ochrony rąk
 Sprzęt ochrony głowy
 Sprzęt ochrony oczu i twarzy

Sprzęt ochrony słuchu
 Sprzęt ochrony układu oddechowego
 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 Zasady doboru środków ochrony indywidualnej
 Piśmiennictwo

Ocena zgodności środków technicznych stosowanych w procesie pracy z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 Wprowadzenie
 Zasady ogólne
 Prawno - organizacyjne systemy oceny zgodności środków technicznych
   stosowanych w procesie pracy z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony
   zdrowia
 Podsumowanie
 Piśmiennictwo

Ocena ryzyka
 Ryzyko zawodowe
 Percepcja i akceptacja ryzyka
 Niezawodność w systemie człowiek – technika – środowisko

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 Wprowadzenie
 Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach
 Podstawowe zasady skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 Podsumowanie
 Piśmiennictwo

Ekonomiczne aspekty ochrony pracy
 Koszty wypadków przy pracy
 Koszty działalności profilaktycznej
 Ekonomiczne stymulatory oparte na ubezpieczeniach
 Piśmiennictwo

Procedury szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 Wprowadzenie
 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 Uczenie się – nauczanie dorosłych
 Cele i treści szkolenia
 Zasady szkolenia
 Metody i formy szkolenia
 Metody i formy kontroli oraz oceny skuteczności szkoleń
 Piśmiennictwo


Halina Kowalczyk, Zygmund Kubacki, Adam Pościk, Grzegorz Owczarek, Zbigniew Pusłowski, Małgorzata Jędrzejewska, Katarzyna Majchrzycka, Krzysztof Baszczyński, Ewa Kotarbińska, Dariusz Puto

Zasady badań, certyfikacji i doboru środków ochrony indywidualnej
Materiały szkoleniowe, Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa, 1998


Kryteria oceny i metody badań odzieży ochronnej dla personelu medycznego,
Halina Kowalczyk

Nowe zasady badania i oceny środków ochrony oczu i twarzy,
Zygmund Kubacki, Adam Pościk, Grzegorz Owczarek

Wymagania oraz badania parametrów mechanicznych i akustycznych ochronników słuchu,
Zbigniew Pusłowski

Zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej w Polsce i Unii Europejskiej,
Małgorzata Jędrzejewska

Dobór środków ochrony układu oddechowego według kryterium wskaźnika ochrony,
Katarzyna Majchrzycka

Zasady doboru podzespołów łącząco-amortyzujących w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości,
Krzysztof Baszczyński

Metody doboru ochronników słuchu,
Ewa Kotarbińska, Dariusz Puto


Jolanta Koton

Ultradźwięki
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,
Warszawa 1986,
ISBN 83-202-0498-4


Wstęp
1. Własności ultradźwięków i ich rozchodzenie się w różnych ośrodkach
        1. Pojęcia podstawowe
                 1. Drgania i fale akustyczne
                 2. Pole akustyczne
        2. Charakterystyczne cechy fal ultradźwiękowych
                 1. Krótkofalowość ultradźwięków i związane z nią własności propagacji
                 2. Energia ultradźwiękowa i zjawiska przez nią wywołane
        2. Wytwarzanie i wykorzystanie ultradźwięków
                 1. Sposoby wytwarzania ultradźwięków
                 2. Zastosowania ultradźwięków
                          1. Zastosowania bierne
                              Hydrolokacja i telekomunikacja podwodna
                              Badania nieniszczące materiałów
                              Diagnostyka medyczna
                          2. Zastosowania czynne
                              Ultradźwiękowa obróbka materiałów
                              Zastosowania technologiczne i biologiczne
                              Zastosowania medyczne
3. Oddziaływanie ultradźwięków na organizmy żywe
        1. Ultradźwięki wysokich częstotliwości
        2. Ultradźwięki niskich częstotliwości
                 1. Oddziaływanie drogą kontaktową i wypływające stąd zagrożenia
                 2. Oddziaływanie drogą powietrzną
                     Działanie na narząd słuchu
                     Oddziaływania pozasłuchowe
        3. Kryteria oceny szkodliwości ultradźwięków powietrznych
                 1. Parametry hałasu ultradźwiękowego
                     Częstotliwość
                     Intensywność
                     Czas ekspozycji
                 2. Ustalanie wartości dopuszczalnych
4. Metody i aparatura do pomiarów hałasu ultradźwiękowego
        1. Rodzaje metod i mierzone parametry
        2. Pomiary w warunkach przemysłowych
                 1. Pomiary na stanowiskach pracy
                 2. Pomiary rozprzestrzeniania się hałasu
                 3. Pomiary przy użyciu magnetofonu
        3. Pomiary laboratoryjne
                 1. Techniczna metoda wyznaczania parametrów akustycznych
                     charakteryzujących hałas urządzeń ultradźwiękowych
                 2. Pomiary stabilności i kierunkowości źródeł hałasu ultradźwiękowego
                     Stabilność pracy urządzeń
                     Charakterystyki kierunkowe
                 3. Pomiary własności akustycznych materiałów
        4. Aparatura
5. Wyniki pomiarów i oceny hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy
        1. Technologiczne urządzenia ultradźwiękowe
                 1. Płuczki ultradźwiękowe
                 2. Zgrzewarki ultradźwiękowe
                 3. Wanny lutownicze, lutownice ręczne, drążarki ultradźwiękowe
        2. Inne maszyny i urządzenia przemysłowe
        3. Ocena stopnia zagrożenia hałasem ultradźwiękowym w przemyśle
6. Sposoby ograniczania zagrożeń ultradźwiękowych
        1. Metody organizacyjne i automatyzacja procesów ultradźwiękowych
        2. Obudowy dźwiękoszczelne i ekrany
        3. Środki ochrony osobistej
        4. Badania lekarskie
7. Bibliografia


Marek Kwiek

Akustyka laboratoryjna, Część pierwsza, Podstawy akustyki teoretycznej
Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Poznań 1956


Od autora

1. Drgania punktu, składanie drgań, analiza Fouriera,
   pogłębione pojęcie periodyczności
        1. Określenie drgania
        2. Zasada liniowej superpozycji
        3. Okres drgań i częstość drgań
        4. Drgania złożone i drgania proste. Szereg Fouriera
        5. Przykład rozkładu Fouriera
        6. Dokładniejszy opis drgania prostego
        7. Składanie drgań prostych wynikających z analizy Fouriera
        8. Przedstawienie drgania za pomocą liczb zespolonych, wykres Arganda
        9. Moc drgania, widmo energii (mocy)
        10. Kinematyczne widmo drgania
        11. Drgania ograniczone w czasie. Całka Fouriera. Pogłębienie pojęcia
              periodyczności
        12. Pojęcie składowej spektralnej. Składowa kinematyczna i energetyczna
        13. Realna analiza drgań
2. Drgania układu o jednym stopniu swobody
        1. Wyjaśnienie pojęcia jednego stopnia swobody
        2. Układ konserwatywny, drgania swobodne
        3. Drgania energii w układzie konserwatywnym
        4. Układ niekonserwatywny, drgania swobodne
        5. Widmo fourierowskie drgań tłumionych
        6. Drgania wymuszone, rezonans przy jednym stopniu swobody
        7. Sprężysty, lepki i bezwładny zakres drgań układu. Częstości przełomu
        8. Krzywa rezonansu. Przewyższenie rezonansu, dobroć układu. Stosunki
            fazowe w drganiu wymuszonym
        9. Porównanie pisowni wzorów przy użyciu liczb zespolonych sprzężonych,
            części rzeczywistej liczby zespolonej oraz liczb rzeczywistych
        10. Wielkości charakterystyczne występujące w układach drgających
              tłumionych
3. Układy drgające o wielu stopniach swobody
        1. Energie występujące w układzie o wielu stopniach swobody
        2. Częstości drgań własnych i rozkład amplitud idealnego układu o wielu
            stopniach swobody bez tarcia
        3. Współrzędne normalne i drgania normalne
        4. Drgania układu o wielu stopniach swobody przy niedużym tłumieniu
        5. Drgania własne układu o dwóch stopniach swobody
        6. Układ o dwóch stopniach swobody - ciąg dalszy
        7. Drgania wymuszone układu drgań o dwóch stopniach swobody
        8. Drgania wymuszone układu drgań o dwóch stopniach swobody - ciąg
            dalszy (układy z tłumieniem)
        9. Ruch periodyczny po elipsie jako drganie zwyrodniałego układu o dwóch
            stopniach swobody
        10. Figury Lissajous
4. Rozchodzenie się fal w ośrodku gazowym
        1. Stan skupienia ośrodka, typowe fale w ośrodku
        2. Bezwładność ośrodka, równanie Eulera
        3. Zachowanie masy ośrodka, równanie ciągłości
        4. Równanie termodynamiczne
        5. Zestawienie równań ruchu idealnego ośrodka, ogólne uwagi o ich
            rozwiązywaniu
        6. Fale płaskie
        7. Fala płaska monochromatyczna. Prędkość fazowa
        8. Impedancja ośrodka dla fali płaskiej. Odbicie fali płaskiej w końcu rury
        9. Typowe zadania na impedancję dla fal płaskich
        10. Fale kuliste (ustawienie równań)
        11. Fale kuliste, równania propagacji
        12. Propagacja ciśnienia akustycznego i prędkości cząstki w fali kulistej
        13. Propagacja ciśnienia akustycznego i prędkości cząstki w fali kulistej -
              ciąg dalszy
        14. Rozpatrzenie fali kulistej w gazie z wyższego stanowiska
        15. Rozpatrzenie fali kulistej w gazie z wyższego stanowiska - ciąg dalszy
        16. Zależność ciśnienia akustycznego od promienia w ogólnym przypadku
              fali kulistej. Fale kuliste niskich rzędów
        17. Promieniowanie elementu powierzchni
        18. Przejście fali płaskiej przez kołowy otwór w ekranie
        19. Równania fal głosowych w symetrii walcowej
        20. Fale płaskie o amplitudzie skończonej
        21. Warunki brzegowe i przybliżone całkowanie równania fal płaskich o
              amplitudzie skończonej
        22. Ciśnienia oraz "impedancje" w teorii nieliniowej
        23. Rozchodzenie się głosu w tubie nieogranicznej
        24. Tuba eksponencjalna bez odbić
        25. Tuba eksponencjalna, teoria nieliniowa
        26. Dyskusja natężenia drugiej harmonicznej w tubie eksponencjalnej
5. Drgania i fale w ciałach stałych
        1. Ciało jednowymiarowe: pręt, struna
        2. Wyprowadzenie równania falowego dla struny (całka Bernoulliego i
            d'Alemberta)
        3. Pojęcie funkcji własnych oraz wartości własnych
        4. Dostosowanie całek równania struny do warunków początkowych
        5. Metoda Cauchyego całkowania równania struny
        6. Drgania struny tłumionej
        7. Wymuszone drganie struny
        8. Energia struny drgającej. Drgania własne struny jako drgania normalne
        9. Drgania poprzeczne jednorodnego pręta - równanie ruchu
        10. Prędkość fazowa i prędkość grupowa w środowisku dyspersyjnym
        11. Pręt o skończonej długości. Warunki brzegowe
        12. Energia drgań pręta. Drgania własne jako drgania normalne
        13. Drgania pręta z wyższego stanowiska. Drgania o amplitudzie skończonej
        14. Częstości drgań prętów
        15. Rozmieszczenie punktów węzłowych na pręcie
        16. Równanie ruchu jednorodnej membrany
        17. Rozwiązanie równania ruchu dla jednorodnej membrany prostokątnej i
              kwadratowej
        18. Równania własne i typowe konfiguracje drgań membrany kwadratowej
        19. Drgania membrany kołowej
        20. Równanie drgań płyty
        21. Całkowanie równania drgań płyty kołowej
        22. Płyta kwadratowa ze swobodnym brzegiem. Metoda Ritza
        23. Fale w nieograniczonym izotropowym ośrodku stałym

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP