Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spis Treści - G


Józef Goliński

Wibroizolacja maszyn i urządzeń
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1979
ISBN 83-204-0067-8


Przedmowa (strona 9)
Wykaz oznaczeń (11)
1. Wprowadzenie (15)
        1. Podstawy matematyczno-fizyczne ruchu
            harmonicznego (15)
                 1. Definicje (15)
                 2. Charakterystyka ruchu harmonicznego
                     (16)
                 3. Superpozycja wychyleń i sił (17)
                 4. Zjawisko dudnienia (18)
        2. Stała sprężystości (sztywności) elementu sprężystego (19)
                 1. Element pojedynczy (19)
                 2. Elementy złożone (20)
                 3. Interpretacja matematyczna częstości drgań swobodnych (własnych
                     oraz stałej tłumienia liniowego (wizkotycznego) (24)
2. Wibroizolacja przemieszczeniowa (29)
        1. Wpływ drgań mechanicznych na organizm ludzki (amplitudy graniczne dla
            człowieka, aparatury i maszyn) (29)
                 1. Dolegliwości odczuwane przez człowieka na skutek długotrwałych
                     drgań (29)
                 2. Stopień wrażliwości człowieka na działanie drgań (30)
                 3. Amplitudy graniczne drgań aparatury i maszyn (31)
        2. Drgania pionowe układu jednomasowego pobudzonego drganiami
            podłoża (32)
        3. Wpływ masy wibroizolatora na charakterystykę układu (38)
        4. Drgania pionowe układu dwumasowego (45)
        5. Ciało ludzkie jako układ dynamiczny (49)
        6. Przykłady zastosowania wibroizolatorów (51)
                 1. Wibroizolacja indywidualna (51)
                 2. Wibroizolacja grupowa (52)
3. Wibroizolacja siłowa maszyn wirnikowych rozpatrywanych jako układy
   jednomasowe (55)
        1. Drgania pionowe i sprzężone układu jednomasowego pobudzonego
            dynamicznie (55)
                 1. Cel i zasada wibroizolacji siłowej (55)
                 2. Interpretacja rozwiązania równania ruchu układu o jednym stopniu
                     swobody (56)
                 3. Drgania układu jednowirnikowego o kilku stopniach swobody (66)
                 4. Zasady doboru parametrów (83)
                 5. Określenie podstawowej częstotliwości drgań swobodnych wału
                     (88)
        2. Układ jednomasowy osadzony na wibroizolatorach usytuowanych
            skośnie (91)
                 1. Obliczenie stałych sprężystości (91)
                 2. Rozwiązanie równań drgań układu (97)
                 3. Tok obliczenia układu o drganiach niesprzężonych (101)
                 4. Wnioski (104)
        3. Układ dwuwirnikowy (wibroizolatory pionowe lub skośne) (105)
                 1. Wirniki usytuowane równolegle (106)
                 2. Wirniki usytuowane szeregowo (113)
                 3. Siły przenoszone na fundament (116)
4. Drgania nieustalone maszyn wirnikowych (117)
        1. Układ jednowirnikowy (117)
                 1. Uwagi wstępne (117)
                 2. Rozwiązanie ogólne równań różniczkowych (119)
                 3. Aproksymacja warunków wymuszenia (128)
                 4. Rozwiązania końcowe (133)
                 5. Obwiednie drgań sprzężonych układu symetrycznego (155)
        2. Układ dwuwirnikowy (164)
                 1. Obliczenie amplitud maksymalnych (164)
                 2. Obliczanie sił przenoszonych na podłoże (166)
5. Wibroizolacja siłowa układów dwu- i trójmasowych (173)
        1. Uwagi wstępne (173)
        2. Układ dwumasowy (174)
                 1. Równania różniczkowe ruchu i ich rozwiązania (174)
                 2. Wykreślna interpretacja rozwiązań (177)
                 3. Zachowanie się wału giętkiego w warunkach podkrytycznych i
                     nadkrytycznych (179)
                 4. Drgania sprzężone układu dwumasowego, składającego się z
                     wirnika i korpusu maszyny (183)
                 5. Zastosowanie eliminatorów dynamicznych dla maszyn wirnikowych z
                     napędem bezpośrednim (187)
        3. Układ trójmasowy (197)
                 1. Równania różniczkowe ruchu i ich rozwiązania (197)
                 2. Wykreślna interpretacja rozwiązań (200)
6. Wibroizolacja siłowa maszyn tłokowych (203)
        1. Siły i momenty masowe w maszynie jednocylindrowej (203)
                 1. Zarys kinematyki mechanizmu korbowego (203)
                 2. Siły masowe w maszynie jednocylindrowej (207)
                 3. Możliwości wyważenia sił Pr i Ps (207)
        2. Siły i momenty masowe w maszynach wielocylindrowych (209)
                 1. Możliwości wyważenia sił i momentów masowych w silnikach i
                     sprężarkach jednorzędowych (209)
                 2. Możliwości wyważenia sił i momentów masowych w silnikach i
                     sprężarkach o układach widlastych (215)
                 3. Ocena ilościowa sił i momentów masowych (222)
        3. Zagadnienie wibroizolacji (229)
                 1. Ocena ogólna maszyn tłokowych i porównanie z maszynami
                     wirnikowymi (229)
                 2. Dobór częstotliwości drgań swobodnych układu oraz masy ramy
                     nośnej (232)
                 3. Zalecane schematy konstrukcyjne układów (236)
7. Wibroizolatory i ramy podporowe (nośne) (240)
        1. Uwagi wstępne dotyczące wibroizolatorów (240)
        2. Wibroizolatory sprężynowe (240)
                 1. Wibroizolatory bez tłumików (241)
                 2. Wibroizolatory z tłumikami gumowymi (242)
                 3. Obliczanie sprężyn (244)
                 4. Zasada działania tłumika hydraulicznego (wiskotycznego) (249)
                 5. Konstrukcja wibroizolatora sprężynowego z tłumikiem hydraulicznym
                     (253)
        3. Wibroizolatory korkowe (256)
                 1. Uwagi ogólne (256)
                 2. Metoda obliczania podkładki korkowej (257)
        4. Wibroizolatory gumowe (258)
                 1. Własności gumy (258)
                 2. Zastosowanie podkładek gumowych (261)
                 3. Najprostsze wibroizolatory jedno- i wielowarstwowe (263)
                 4. Tłumienie dźwięków materiałowych (271)
                 5. Wibroizolatory talerzowo-pierścieniowe (273)
                 6. Inne typy wibroizolatorów (279)
        5. Ramy podporowe (nośne) (282)
                 1. Ogólna charakterystyka ram (282)
                 2. Zasady obliczania i konstrukcji ram o czterech punktach podparcia
                     (287)
                 3. Ramy osadzone na sześciu wibroizolatorach (291)
                 4. Ukształtowanie ram agregatów maszyn tłokowych (294)
                 5. Ukształtowanie postumentów stalowych (296)
        6. Sposoby instalowania wibroizolatorów (298)
        7. Połączenia elastyczne z rurociągami (300)
8. Wskazówki praktyczne i przykłady wibroizolacji siłowej (303)
        1. Doświadczalne wyznaczanie położenia środka ciężkości układu (303)
        2. Wyznaczanie masowych momentów bezwładności (304)
                 1. Wyznaczanie masowego momentu bezwładności względem osi y-y
                     (304)
                 2. Momenty bezwładności względem osi x-x lub z-z (306)
                 3. Obliczanie momentów bezwładności według rysunków elementów
                     (308)
        3. Ogólny tok postępowania przy obliczaniu wibroizolacji maszyn
            wirnikowych (310)
                 1. Przykład wibroizolacji wentylatora osiowego z napędem
                     bezpośrednim (311)
                 2. Przykład wibroizolacji wentylatora promieniowego z napędem
                     bezpośrednim, w układzie z obniżonym środkiem ciężkości (312)
                 3. Przykład wibroizolacji wentylatora promieniowego z napędem
                     pasowo-klinowym (312)
                 4. Zastosowanie wibroizolatorów w urządzeniach ochrony atmosfery
                     (314)
                 5. Instalowanie wentylatorów na ścianach lub suficie (314)
        4. Ogólny tok postępowania przy obliczaniu wibroizolacji agregatów
            tłokowych lub tłokowo-wirnikowych (317)
        5. Przykład liczbowy wibroizolacji zespołu dwóch maszyn wirnikowych z
            napędem bezpośrednim (318)
                 1. Założenia (318)
                 2. Uwagi ogólne (319)
                 3. Obliczenie przybliżonej częstości drgań swobodnych wału
                     wentylatora (320)
                 4. Obliczenie ramy podporowej (321)
                 5. Dobór najodpowiedniejszych częstotliwości drgań swobodnych
                     układu (326)
                 6. Dobór stosunku stałych sprężystości wibroizolatorów (328)
                 7. Dobór wibroizolatorów (328)
                 8. Sprawdzenie amplitud drgań sprzężonych (330)
        6. Przykład liczbowy wibroizolacji zespołu maszyn wirnikowych z
            bezpośrednim napędem, z zastosowaniem masy pomocniczej (331)
                 1. Założenia (331)
                 2. Wyznaczenie częstotliwości rezonansowych drgań pionowych układu
                     dwumasowego (333)
                 3. Sprawdzenie współczynników przenoszenia siły dla układów
                     dwumasowego i jednomasowego (333)
                 4. Sprawdzenie amplitud drgań (334)
                 5. Dane dotyczące drgań sprzężonych (335)
                 6. Wibroizolatory pomocnicze (336)
                 7. Wskazania ogólne (339)

Literatura (340)
Skorowidz (343)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP