Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spis Treści - E


Zbigniew Engel, Jan Sikora

Obudowy dźwiękochłonno - izolacyjne
Wydawnictwo AGH, Skrypty Uczelniane (1159),
Kraków, 1989


1. Uwagi stępne
2. Charakterystyka obudów dźwiękochłonno - izolacyjnych
    2.1. Podstawy fizykalne działania obudów
    2.2. Podział obudów
    2.3. Zastosowanie obudów
    2.4. Izolacyjność akustyczna obudów
3. Dobór obudów
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Aktywność akustyczna maszyn
    3.3. Izolacyjnośćakustyczna elementów obudowy
    3.4. Dobór wentylacji
    3.5. Dobór tłumików hałasu na otwory wentylacyjne w obudowie
4. Materiały i wyroby charakteryzujące się właściwościami dźwiękochłonnymi i
   dźwiękoizolacyjnymi
    4.1. Wiadomości ogólne
    4.2. Zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych w
            obudowach
    4.3. Wyznaczanie parametrów akustycznych materiałów i wyrobów
            dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych
5. Projektowanie i wykonywanie obudów
    5.1. Uwagi ogólne
    5.2. Zagadnienia do uwzględnienia przy projektowaniu obudów
    5.3. Problemy konstrukcyjno - wykonawcze
    5.4. Wibroizolacja

6. Uwagi końcowe

Przykład praktyczny (obliczenia, dobór, projektowanie, wykonanie - wdrożenie)
Załącznik
Literatura


Zbigniew Engel, Ryszard Panuszka

Podstawy akustyki
Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej,
seria Skrypty Uczelniane, nr 1152
Kraków 1989
PL ISSN 0239-6114


Przedmowa (strona 5)
1. Wstęp (7)
2. Współczesna akustyka, podział, zadania (9)
        1. Zarys historii akustyki (9)
        2. Zadania i zakres akustyki współczesnej (13)
        3. Podział akustyki (15)
3. Ruch falowy w ośrodku sprężystym (19)
        1. Pojęcie cząstki akustycznej, podstawowe parametry ruchu falowego (19)
        2. Rodzaje fal sprężystych (22)
        3. Równanie ruchu falowego (26)
4. Równanie fali akustycznej w ośrodku płynnym bez strat (30)
        1. Wprowadzenie (30)
        2. Równanie Eulera (31)
        3. Równanie termodynamiczne (35)
        4. Równanie ciągłości (37)
        5. Potencjał prędkości akustycznej, równanie fali akustycznej (39)
        6. Równanie fali płaskiej (45)
        7. Związki energetyczne fali dźwiękowej (49)
        8. Poziomy wielkości charakterystycznych fali dźwiękowej (57)
5. Równanie fali akustycznej w ośrodku płynnym z tłumieniem (60)
        1. Wprowadzenie (60)
        2. Tłumienie fal w gazie spowodowane tarciem wewnętrznym (61)
        3. Tłumienie fal w gazie spowodowane przewodnictwem cieplnym (67)
        4. Absorpcja molekularna w gazach (77)
        5. Absorpcja i dyspersja prędkości fal akustycznych w cieczach (83)
        6. Zależność prędkości fal i tłumienia w płynach od temperatury (85)
6. Własności fal akustycznych (93)
        1. Fale płaskie w płynach na płaskiej granicy ośrodków (93)
        2. Superpozycja fal i interferencja fal (102)
        3. Fale stojące (104)
        4. Zjawisko Dopplera (105)
7. Pole akustyczne, źródła dźwięku (108)
        1. Klasyfikacja pola (108)
        2. Rodzaje i klasyfikacja źródeł dźwięku (111)
        3. Fale kuliste i ich źródła (115)
        4. Fale walcowe (129)
        5. Wybrane źródła powierzchniowe (132)
8. Elementy teorii dyfrakcji fal akustycznych (142)
        1. Wprowadzenie (142)
        2. Rozpraszanie fali przez przeszkodę kulistą (143)
        3. Rozpraszanie fali przez przeszkodę walcową (146)
9. Fale sprężyste w ośrodku stałym bez strat (149)
        1. Wprowadzenie (149)
        2. Równania ruchu falowego w ośrodku stałym (149)
        3. Energia fal akustycznych (153)
        4. Fale Rayleigha (154)
Literatura (156)


Zbigniew Engel, Jerzy Sadowski, Maria Stawicka-Wałkowska, Sławomir Zaremba

Ekrany akustyczne
Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków, 1990


1. Wstęp
    1.1. Charakterystyka stanu zagrożenia hałasem w
           kraju
    1.2. Stopień i skutki zanieczyszczenia kraju hałasem
2. Podstawowe pojęcia związane ze stosowaniem
   ekranów akustycznych wokół tras komunikacyjnych

    2.1. Typowe źródła hałasu komunikacyjnego i
           wytwarzane przez nie rodzaje fal dźwiękowych
    2.2. Rozchodzenie się fal dźwiękowych w obecności ekranu
    2.3. Efektywność akustyczna ekranu
3. Ogólny podział i charakterystyka ekranów akustycznych stosowanych wzdłuż
   tras komunikacyjnych
4. Obliczenia akustyczne ekranów przeciwhałasowych
    4.1. Metody obliczeń akustycznych ekranów stosowanych do ochrony przed
           hałasem komunikacyjnym
    4.2. Wpływ parametrów geometrycznych ekranu na jego skuteczność
    4.3. Wpływ absorpcyjności ekranu na jego efektywność
    4.4. Wykorzystanie zieleni dla ochrony przed hałasem komunikacyjnym
5. Analiza możliwości stosowania ekranów akustycznych wokół tras
   komunikacyjnych
    5.1. Odbijające ekrany akustyczne z elementów prefabrykowanych
    5.2. Ceramiczne ekrany akustyczne
    5.3. Metalowe ekrany akustyczne
    5.4. Szklane ekrany akustyczne
    5.5. Dźwiękochłonne ekrany akustyczne
    5.6. Ekrany akustyczne z wykorzystaniem zieleni, budowane w oparciu o
           naturalną rzeźbę terenu
6. Podsumowanie
   Literatura


Zbigniew Engel

Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1993
ISBN 83-01-10-10948-3


Przedmowa (strona 11)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (12)
1. Wstęp (15)
2. Zagadnienia podstawowe (22)
        1. Wprowadzenie (22)
        2. Drgania układu o jednym stopniu swobody (23)
        3. Fale akustyczne (31)
                 1. Pojęcia podstawowe (31)
                 2. Równanie fali akustycznej w ośrodku płynnym (34)
                 3. Fala płaska (40)
                 4. Fala kulista (41)
                 5. Zagadnienia energetyczne fal akustycznych (42)
                 6. Ruch falowy w ośrodku stałym (45)
                 7. Właściwości fal akustycznych (odbicie, pochłanianie i załamanie fal
                     akustycznych) (49)
                 8. Ugięcie fali (51)
                 9. Interferencja fal (52)
        4. Pole akustyczne, źródła dźwięku (53)
                 1. Wprowadzenie (53)
                 2. Właściwości i rodzaje źródeł dźwięku (56)
                 3. Monopol (58)
                 4. Źródło dipolowe (60)
                 5. Kwadrupol (61)
                 6. Tłok drgający w nieskończenie wielkiej odgrodzie (63)
                 7. Uwagi końcowe (63)
3. Źródła drgań mechanicznych i akustycznych (66)
        1. Wstęp. Klasyfikacja źródeł (66)
        2. Przyczyny powstawania drgań mechanicznych (72)
        3. Aerodynamiczne i hydrodynamiczne źródła hałasu (84)
                 1. Podstawy teorii aerodynamicznej generacji dźwięku (84)
                 2. Rzeczywiste źródła dźwięku (87)
                          1. Poddźwiękowy, swobodny wypływ gazu z dyszy zbieżnej (87)
                          2. Swobodny, krytyczny, dławiony wypływ gazu z dyszy zbieżnej
                              (89)
                          3. Opływ ciał w przewodzie jednostronnie otwartym (90)
                          4. Hałas wentylatorów i dmuchaw (93)
                 3. Hydrodynamiczne źródła dźwięku (97)
                 4. Uderzeniowe źródła dźwięku (100)
                 5. Źródła hałasu wybranych elementów maszyn. Hałas wybranych
                     maszyn i urządzeń (103)
                          1. Hałas przekładni zębatych (103)
                          2. Hałas łożysk (105)
                          3. Hałas transformatorów (107)
                          4. Źródła hałasu niektórych maszyn elektrycznych (108)
                          5. Silniki spalinowe (112)
                 6. Procesy technologiczne jako źródła hałasów (114)
4. Wpływ drgań mechanicznych na człowieka, maszyny, konstrukcje (115)
        1. Wprowadzenie (115)
        2. Wpływ drgań na organizm człowieka (119)
        3. Kryteria oceny działania drgań na organizm ludzki (129)
        4. Wpływ drgań na maszyny i konstrukcje (145)
5. Wpływ hałasu na człowieka (155)
        1. Wprowadzenie (155)
        2. Wpływ hałasu na organizm człowieka (165)
                 1. Wprowadzenie (165)
                 2. Wpływ hałasu na narząd słuchu (167)
                 3. Pozasłuchowe skutki działania hałasu (169)
        3. Kryteria oceny szkodliwości hałasu (171)
                 1. Zagadnienia ogólne (171)
                 2. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy
                     (174)
                 3. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach (175)
                 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (178)
        4. Hałas infradźwiękowy (181)
6. Układy do pomiarów i analizy parametrów drgań i hałasu (183)
        1. Wstęp (183)
        2. Przetworniki (190)
                 1. Przetworniki pojemnościowe (191)
                 2. Przetworniki indukcyjne (192)
                 3. Przetworniki piezoelektryczne (197)
                 4. Mikrofony (206)
        3. Układy pośredniczące (214)
                 1. Układy mostkowe (214)
                 2. Przedwzmacniacze (215)
                 3. Wzmacniacze (216)
                 4. Układy różniczkujące i całkujące (218)
                 5. Filtry (219)
        4. Procesory sygnałów (221)
        5. Układy obserwacji i rejestracji (224)
        6. Specjalne przyrządy pomiarowe (227)
                 1. Miernik poziomu dźwięku (227)
                 2. Dozymetry hałasu (230)
7. Badania nad procesami wibroakustycznymi (232)
        1. Wstęp (232)
        2. Analiza wyników pomiarów (233)
                 1. Wprowadzenie (233)
                 2. Metody analizy sygnałów wibroakustycznych (238)
                 3. Wprowadzenie do analizy korelacyjnej (240)
        3. Laboratoria wibroakustyczne (245)
                 1. Wprowadzenie (245)
                 2. Komora bezechowa (246)
                 3. Komora pogłosowa (252)
                 4. Laboratorium badania właściwości dynamicznych układów
                     wibroizolacyjnych (253)
        4. Pomiary hałasu (255)
                 1. Wprowadzenie (255)
                 2. Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy (258)
                 3. Pomiary poziomu hałasu w środowisku (260)
                          1. Pomiary zewnętrznego hałasu przemysłowego (260)
                          2. Pomiary poziomu hałasu drogowego (261)
                          3. Pomiary poziomu hałasu kolejowego (263)
        5. Badania akustyczne w pomieszczeniach (264)
                 1. Wprowadzenie. Określenia podstawowe (264)
                 2. Czas pogłosu (268)
                 3. Metody badania właściwości pola akustycznego w pomieszczeniach
                     (270)
        6. Pomiary parametrów akustycznych maszyn i urządzeń (273)
                 1. Metody techniczne (274)
                 2. Metoda orientacyjna (278)
                 3. Metody dokładne określania poziomu mocy akustycznej emitowanej
                     przez maszyny (281)
8. Metody obniżenia poziomu drgań mechanicznych (287)
        1. Wprowadzenie (287)
        2. Eliminowanie źródeł drgań (290)
                 1. Wstęp (290)
                 2. Wyrównoważanie elementów maszyn (292)
                          1. Wyrównoważanie wirników (292)
                          2. Wyrównoważanie mechanizmów płaskich (296)
                 3. Modyfikacje strukturalne (297)
                 4. Modyfikacje parametryczne (302)
        3. Tłumienie drgań (304)
                 1. Wstęp (304)
                 2. Tłumienie coulombowskie (306)
                 3. Tłumienie turbulentne (308)
                 4. Tłumienie materiałowe (wewnętrzne) (308)
                 5. Tłumienie konstrukcyjne (313)
        4. Pokrycia tłumiące. Konstrukcje wielowarstwowe (313)
        5. Wibroizolacja maszyn i urządzeń (316)
                 1. Wprowadzenie (316)
                 2. Ogólne zasady wibroizolacji maszyn (317)
                 3. Obliczanie sprężyn stalowych (324)
                 4. Elementy gumowe (327)
                 5. Korek (328)
                 6. Sprężyny pneumatyczne (328)
        6. Aktywne układy wibroizolacji (332)
9. Metody obniżenia poziomu hałasu (336)
        1. Wstęp (336)
        2. Problemy obniżenia emisji hałasu (342)
                 1. Wprowadzenie (342)
                 2. Wybrane metody identyfikacji źródeł hałasu (342)
                          1. Metody bezpośrednie (343)
                          2. Metody statystyczne (344)
                          3. Metody energetyczne i natężeniowe (347)
                          4. Moc akustyczna emitowana przez drgającą płytę (348)
                 3. Sposoby ograniczania emisji źródeł dźwięku (350)
                          1. Redukcja wymuszenia (351)
                          2. Redukcja współczynnika sprawności promieniowania (351)
                          3. Zmiana warunków aerodynamicznych (354)
        3. Tłumiki (355)
                 1. Wprowadzenie (355)
                 2. Tłumiki refleksyjne (358)
                 3. Tłumiki absorpcyjne (365)
        4. Bierne metody ochrony środowiska przed hałasem (372)
                 1. Wprowadzenie (372)
                 2. Adaptacja akustyczna pomieszczeń (374)
                 3. Stosowanie przegród budowlanych (379)
        5. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne (385)
                 1. Wprowadzenie (385)
                 2. Projektowanie obudów (387)
                 3. Izolacyjność akustyczna (387)
                 4. Obudowy częściowo zamknięte (393)
        6. Kabiny dźwiękoszczelne (394)
                 1. Wprowadzenie (394)
                 2. Zasady projektowania kabin dźwiękoszczelnych (395)
                 3. Wymagania dotyczące kabin (396)
        7. Ekrany akustyczne (397)
                 1. Pojęcia i określenia podstawowe (397)
                 2. Ekrany w pomieszczeniach (400)
                 3. Ekrany w przestrzeni otwartej (404)
                          1. Podziały ekranów (404)
                          2. Obliczenia akustyczne ekranów (406)
                          3. Ekranowanie przez pasy zieleni (409)
        8. Przykłady rozwiązań technicznych (411)
        9. Aktywne metody zwalczania hałasu (416)
        10. Ochronniki słuchu (419)
                 1. Ochronniki słuchu i ich klasyfikacja (419)
                 2. Dobór ochronników słuchu (422)
                          1. Dokładna metoda doboru ochronników słuchu (423)
                          2. Przybliżona metoda doboru ochronników słuchu (425)
                 3. Właściwości ochronników słuchu (425)
                          1. Zasady użytkowania ochronników słuchu (427)
10. Materiały i ustroje w zwalczaniu wibracji i hałasu (430)
        1. Wstęp (430)
        2. Wibroizolatory (431)
                 1. Dobór wibroizolatorów sprężynowych (431)
                 2. Układy wibroizolacyjne (436)
        3. Materiały dźwiękochłonne (449)
                 1. Wprowadzenie (449)
                 2. Pomiary współczynnika pochłaniania dźwięku (451)
                 3. Właściwości akustyczne materiałów (453)
        4. Ustroje dźwiękochłonne (461)
                 1. Omówienie cech ustrojów (461)
                 2. Ustroje płytowe (462)
                 3. Ustroje membranowe (463)
                 4. Ustroje perforowane (464)
                 5. Pochłaniacze przestrzenne (465)
                 6. Karty katalogowe (469)

Bibliografia (475)

Załącznik 1: Najważniejsze akta prawne dotyczące ochrony przeciwhałasowej (481)

Załącznik 2: Wykaz programów komputerowych stosowanych w zwalczaniu hałasu i wibracji (486)

Skorowidz rzeczowy ( 487)


Zbigniew Engel, Mieczysław Menżyński

Ocena wpływu obiektów i urządzeń gazowniczych na klimat akustyczny środowiska
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1995


1. Wstęp
2. Obiekty gazownicze w środowisku
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Obszar występowania
    2.3. Rodzaje obiektów gazowniczych
    2.4. Zestawienie zbiorcze
3. Pomiary wielkości wibroakustycznych w warunkach
   rzeczywistych środowiska

    3.1. Metodyka pomiarów
    3.2. Pomiary wokół tłoczni
    3.3. Pomiary wokół stacji redukcyjnych
    3.4. Pomiary wokół innych urzadzeń
4. Analiza wyników pomiarów i stanu zagrożenia
    4.1. Wprowadzenie
    4.2. Analiza zagrożenia w wyniku działania tłoczni gazu
    4.3. Analiza zagrożenia w wyniku pracy stacji redukcyjnych
    4.4. Analiza zagrożenia w wyniku pracy innych źródeł hałasu
    4.5. Zagrożenie hałasem według oceny Okręgowych Zakładów Gazowniczych
5. Identyfikacja źródeł energii wibroakustycznej stacji redukcyjnych i tłoczni gazu
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Charakterystyka badanych obiektów
    5.3. Badania pola akustycznego ciągu redukcyjnego
    5.4. Klasyfikacja źródeł stacji redukcyjnej i tłoczni gazu
    5.5. Wnioski
6. Metody zabezpieczeń wibroakustycznych
    6.1. Wprowadzenie
    6.2. Tłocznie
    6.3. Stacje redukcyjne
    6.4. Inne zabezpieczenia
7. Podsumowanie i wnioski
   Literatura


Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Engela

WIBROAKUSTYKA MASZYN I ŚRODOWISKA - tom XXVII
Wydawnictwo WIEDZA I ŻYCIE,
Warszawa 1995


1. Wibroakustyka, podstawowe definicje, zadania
2. Fizyczne aspekty drgań
3. Fizyczne aspekty hałasu jako czynnika kształtującego
   środowisko człowieka
4. Zagrożenia wibroakustyczne w środowisku
5. Drgania komunikacyjne a środowisko
6. Monitorowanie zagrożeń wibroakustycznych
7. Wibracja likalna i możliwości jej minimalizacji\
8. Problemy wibroizolacji w ujęciu probabilistycznym
9. Metody probabilistyczne w akustyce technicznej
10. Modele diagnostyki wibroakustycznej
11. Metody energetyczne w wibroakustyce
12. Metody impulsowe w badaniach procesów wibroakustycznych
13. Ograniczenie energii wibroakustycznej w maszynach wibracyjnych
14. Metody aktywne redukcji drgań
15. Metody aktywne redukcji hałasu
16. Ochrona przeciwdźwiękowa w budownictwie
17. Ekrany akustyczne
18. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne


Zbigniew Engel, Jan Sikora

Obudowy dźwiękochłonno - izolacyjne podstawy projektowania i stosowania
Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej,
Kraków 1998
ISSN 0239-6114


Przedmowa (strona 9)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (10)
1. Wiadomości ogólne (13)
        1. Wprowadzenie (13)
        2. Metody zwalczania hałasu (14)
        3. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne w
            zwalczaniu hałasu (15)
        4. Zjawiska akustyczne wpływające na izolacyjność akustyczną obudów
            dźwiękochłonno-izolacyjnych (16)
2. Charakterystyka obudowy jako przestrzennego ustroju dźwiękochłonno
   izolacyjnego oraz czynniki wpływające na jej skuteczność akustyczną (23)
        1. Systematyka obudów i ich stosowanie (23)
        2. Przyczyny obniżenia skuteczności akustycznej obudowy (32)
        3. Wpływ rozwiązań materiałowych na skuteczność akustyczną obudiwy (34)
        4. Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na skuteczność akustyczną obudiwy
            (38)
        5. Parametry określające wpływ różnych czynników materiałowo
            konstrukcyjnych na izolacyjność akustyczną obudowy (41)
3. Dobór obudów na maszyny i urządzenia będące źródłami hałasu (46)
        1. Wprowadzenie (46)
        2. Aktywność akustyczna maszyn i urządzeń (48)
        3. Izolacyjność akustyczna obudowy i jej elementów (53)
        4. Chłodzenie obudowy - dobór wentylacji (58)
                 1. Obliczanie zysków ciepła od maszyn (59)
                 2. Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia
                     cieplnego obudowy (60)
                 3. Obliczanie powierzchni otworów wentylacyjnych przy chłodzeniu
                     naturalnym (62)
                 4. Dobór wentylatora do wentylacji wymuszonej obudowy (63)
                 5. Uwagi końcowe (64)
        5. Dobór tłumików hałasu na otwory wentylacyjne w obudowie (66)
                 1. Określenie wymaganego zmniejszenia poziomu hałasu w otworze
                     wentylacyjnym (66)
                 2. Tłumiki hałasu stosowane w urządzeniach wentylacyjnych (67)
                 3. Zastosowanie absorpcyjnych tłumików hałasu w obudowach (69)
                 4. Obliczanie parametrów akustycznych tłumików (72)
4. Materiały, wyroby i elementy dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne (79)
        1. Wiadomości ogólne (79)
        2. Zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych w
            obudowach (81)
        3. Wyznaczanie parametrów akustycznych materiałów dźwiękochłonnych i
            dźwiękoizolacyjnych (96)
                 1. Wstęp (96)
                 2. Pomiary pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku (97)
                 3. Pomiary fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku (99)
                 4. Pomiary izolacyjności akustycznej właściwej przegród (101)
5. Badania doświadczalne wpływu rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
   elementów obudowy na jej skuteczność akustyczną (103)
        1. Wprowadzenie (103)
        2. Opis stanowiska badawczego (104)
        3. Metodyka badań (105)
        4. Wyniki wybranych badań (106)
6. Projektowanie i wykonywanie obudów (110)
        1. Uwagi ogólne (110)
        2. Inne zagadnienia do uwzględnienia przy projektowaniu obudów (110)
                 1. Warunki bezpieczeństwa pracy (111)
                 2. Dostęp do maszyny (111)
                 3. Odprowadzanie ciepła i gazu (112)
                 4. Wytrzymałość, odporność i zużycie elementów (113)
                 5. Zapotrzebowanie miejsca (113)
                 6. Nadawanie kształtu (114)
                 7. Rozwiązanie kolorystyczne (114)
        3. Problemy konstrukcyjno-wykonawcze (114)
                 1. Elementy ścienne obudowy (114)
                 2. Konstrukcje nośne (118)
                 3. Otwory i uszczelnienia (120)
        4. Wibroizolacja (128)
        5. Rozwiązania mające wpływ na skuteczność akustyczną obudowy
            (zalecenia do projektowania) (130)
                 1. Ścianki obudowy (130)
                 2. Otwory wentylacyjne (132)
                 3. Okna (133)
                 4. Styki i połączenia (133)
                 5. Wpływ własności fizycznych materiałów (134)
7. Komputerowe wspomaganie projektowania obudów dźwiękochłonno
   izolacyjnych (136)
        1. Możliwości programu (136)
        2. Opis organizacji programu (137)
8. Przykłady zastosowań obudów (140)
        1. Uwagi ogólne (140)
        2. Obudowy w ograniczaniu hałasów przemysłowych (141)
        3. Obudowy w ograniczaniu hałasu w przepompowniach ropy naftowej (143)
                 1. Wprowadzenie (143)
                 2. Przykład zastosowania obudów w jednej z przepompowni ropy (144)
                 3. Uzyskane obniżenie poziomu hałasu w środowisku zewnętrznym i w
                     środowisku pracy (144)
Literatura (160)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP