Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

(Dz. U. Nr 127, poz. 1092)

Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
"w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.";
2) § 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określa załącznik do rozporządzenia.";
3) w załączniku do rozporządzenia:a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
"Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet",
b) część III "Prace w hałasie i drganiach" otrzymuje brzmienie:

"III. Prace w hałasie i drganiach
Dla kobiet w ciąży:
1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,

2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:
a) równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,
b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB,

3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:
a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,
b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz

- przekraczają wartości podane w tabeli:

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz)Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB)Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB)
10; 12,5; 1677100
2087110
25102125
31,5; 40107130


4) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:
a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s2,
b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych, przekracza 4 m/s2,

5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.",
c) w części IV "Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych":
- w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego,",
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.",
d) w części I "Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała" w ust. 7, w części II "Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym" w zdaniu wstępnym, w części VI "Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu" w zdaniu wstępnym, w części VII "Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi" w zdaniu wstępnym, w części VIII "Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych" w zdaniu wstępnym, w części IX "Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi" w zdaniu wstępnym wyrazy "Kobietom w ciąży i w okresie karmienia" zastępuje się wyrazami "Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią",
e) w części IV "Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych" w ust. 1 i w części V "Prace pod ziemią poniżej poziomu gruntu i na wysokości" w ust. 2 wyrazy "Kobietom w ciąży" zastępuje się wyrazami "Dla kobiet w ciąży".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP