Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
PYŁY
.. | Piśmiennictwo

Piśmiennictwo


 1. Jankowska E., Więcek E. Pyły w Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia. Red. Nauk. D. Koradecka, T. 1. Warszawa, CIOP 1999.

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sunstancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 280, poz. 2771) wraz z późniejszymi zmianami.

 3. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004, nr 71, poz. 649).

 4. Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824).

 5. Tarkowski S., Więcek E., Woźniak H. I Krajewski J.: Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych w budownictwie. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, 2001.

 6. Maciejewska A., Więcek E., Wojtczak J., Woźniak H., Sztroszejn-Mrowca G., Domańska A., Belichowska-Cybula: Pyły drewna. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, Zeszyt 15, s.149-196, Warszawa, 1997

 7. Więcek E., Sztroszejn-Mrowca G., Maciejewska A.: Pyły środowiska pracy. Higiena Pracy pod redakcją Janusza Indulskiego. Tom I. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, s. 379-434, 1999.

 8. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne. Praca zbiorowa pod redakcją D.Augustyńskiej i M.Pośniak, Warszawa, CIOP, 2005.

 9. PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza-Pobieranie próbek-Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.

 10. PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

 11. PN-EN 481:1998 Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu.

 12. PN-91/Z-04030/05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

 13. PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.

 14. PN-88/Z-04202/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azbestu. Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej.

 15. PN-91/Z-04018/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni.

 16. PN-91/Z-04018/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle respirabilnym na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni.

 17. PN-91/Z-04018/04 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i respirabilnym w obecności krzemianów na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

 18. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) wraz ze zmianami.

 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz.U. nr 73, poz. 645) wraz ze zmianami.

 20. PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

 21. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

 22. PN EN 779:2005. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określenie parametrów filtracyjnych.

 23. PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) Cześć 1:Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie.

 24. PN-EN ISO 14644-1:2005 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - cześć 1: klasyfikacja czystości powietrza.

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy