Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
SUBSTANCJE SZKODLIWE W ŚRODOWISKU PRACY
.. |

Piśmiennictwo
 

Pracodawco!
Jeżeli w Twoim Przedsiębiorstwie są produkowane lub stosowane substancje i preparaty chemiczne zapoznaj się z poniżej podanymi aktami prawnymi, normami i wydawnictwami


 1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, red. nauk. D. Koradecka. T. 1-2, CIOP, Warszawa 1999.

 2. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne. [Red. nauk.] D. Augustyńska i M. Pośniak.

 3. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy 2003, Płyta CD

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. DzU nr 129, poz. 461 zm. Dz. U. nr 91, poz. 811.

 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. (DzU nr 61, poz. 284 ze zm)

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. DzU nr 85, poz. 500; zm.: DzU 1990, nr 85, poz. 502; DzU 1992, nr 1, poz. 1; DzU 1998, nr 105, poz. 658; DzU 2002, nr 127, poz. 1091

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. DzU nr 69, poz. 332; zm.: DzU 2001 r., nr 37, poz. 451

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 86, poz. 394; zm.: DzU 2003 nr 21, poz. 180

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. DzU nr 114, poz. 545; zm.: DzU 2002, nr 127, poz. 1092

 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. DzU nr 121, poz. 571, zm. DzU nr 21, poz. 180

 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. DzU nr 129, poz. 1110

 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. DzU nr 140, poz. 1171

 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. DzU nr 140, poz. 1174

 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. DzU nr 140, poz. 1172

 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. DzU nr 140, poz. 1173

 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne. DzU nr 142, poz. 1194

 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz. 1833

 18. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. DzU nr 11, poz. 84; zm.: DzU 2001, nr 11, poz. 85

 19. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów (DzU nr 50, poz. 438)

 20. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych, które producent lub importer przedstawia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w przypadku wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niektórych substancji nowych (DzU nr 50, poz. 436)

 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332)

 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 37, poz. 451)

 23. PN-Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza – pobieranie próbek powietrza - Zasady pobierania próbek powietrza i interpretacji wyników

 24. PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego


Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy