Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
HAŁAS INFRADŹWIĘKOWY I ULTRADŹWIĘKOWY
.. |

Piśmiennictwo
 

 1. Augustyńska D., Engel Z., Makarewicz G., Zawieska M.: Hałas. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. D. Koradecka T. 1. Warszawa, CIOP 1999, s. 373-400.

 2. Augustyńska D., Engel Z., Kaczmarska A. i inni: Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy. Red. D. Augustyńska, W.M. Zawieska. Warszawa, CIOP 1999.

 3. Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W.: Hałas słyszalny. Hałas infradźwiękowy. W: Ocena ryzyka zawodowego. T.1. Podstawy metodyczne. Red. W.M. Zawieska. Wydanie 2 zaktualizowane. Warszawa, CIOP 2001, s. 119-128.

 4. Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P.: Ocena emisji hałasu maszyn. Wymagania i metody. Warszawa, CIOP 2000.

 5. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne, Red. Augustyńska D., Pośniak M., CIOP-PIB 2003

 6. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2001

 7. Grzesik J.: Lekarska profilaktyka zawodowych uszkodzeń słuchu. Sosnowiec, Wyd. IMPiZŚ 1994.

 8. Kaczmarska A., Augustyńska D.: Ograniczenie hałasu niskoczęstotliwościowego w kabinach przemysłowych. Warszawa, CIOP 1999.

 9. Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z., Górski P.: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Wybrane elementy i modele. Warszawa, CIOP 2001.

 10. Koton J.: Hałas ultradźwiękowy. W: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1. Podstawy metodyczne. Red. W.M. Zawieska. Wydanie 2 zaktualizowane. Warszawa, CIOP 2001, s. 129-142.

 11. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Hałas infradźwiękowy - Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. PiMOŚP nr 2(28), 2001.

 12. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A.: Hałas infradźwiękowy - Procedura pomiarowa. PiMOŚP nr 2 (28), 2001.

 13. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M., Augustyńska D., Komeduła M.: Hałas ultradźwiękowy - Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. PiMOŚP nr 2(28), 2001.

 14. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - Procedura pomiarowa. PiMOŚP nr 2 (28), 2001.

 15. Wytyczne projektowania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych. Warszawa, CIOP 1993.

 16. Commission proposal for a Council Directive on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risk arising from physical agents. 93/C77/01, OJ No. C77, 1993, p.11, 94/C130/03, OJ No. C130/3, 1994.

 17. Dyrektywa Rady z dnia 12 maja 1986 r. dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas przy pracy - 86/188/EWG (1991). W: Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczące ochrony pracy. T.1, Warszawa, CIOP 1992.

 18. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. ACGIH, 2002.

 19. Directive 2003/10/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise). (Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC).

 20. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst ujednolicony). DzU 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.

 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. DzU 1990, nr 85, poz. 500; DzU 1992, nr 1, poz. 1; DzU 1998, nr 105, poz. 658; DzU 2002, nr 127, poz. 1091.

 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. DzU 1996, nr 69, poz. 332; DzU 1997, nr 60, poz. 375; DzU 1998, nr 159, poz. 1057; DzU 2001, nr 37, poz. 451.

 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU 1996, nr 86, poz. 394; DzU 2003, nr 21, poz. 180.

 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. DzU 1996, nr 114, poz. 545; DzU 2002, nr 127, poz. 1092.

 25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. DzU 1997, nr 129, poz. 844; DzU 2002, nr 91, poz. 811.

 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. DzU nr 132, poz.1115.

 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w spawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. DzU nr 132, poz. 1121.

 28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz. 1833.

 29. PN-86/N-01321 Hałas ultradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

 30. PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

 31. PN-ISO 1999:2000 Akustyka - Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.

 32. PN-ISO 7196:2002 Akustyka - Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków (ISO 7196:1995).

 33. prPN-ISO 9612 Akustyka - Zasady pomiaru i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy (ISO 9612:1997).

 34. ISO 1999:1975 (first edition), 1990 (second edition). Acoustics. Determination of occupational noise - induced hearing impairment.


Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy