Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - Założenia programowo - organizacyjne

I. CELE I ZADANIA

Mając na uwadze potrzebę szerszego wykorzystania potencjału i dorobku naukowo-badawczego oraz edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w celu wdrażania, upowszechniania i promocji osiągnięć nauki i techniki w dziedzinie ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, powołuje się przy Instytucie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Członkami Forum mogą być, aktywnie współdziałające z Instytutem na rzecz poprawy warunków pracy:
 • przedsiębiorstwa legitymujące się wymiernymi osiągnięciami w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy,
 • instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Działalność Forum ma na celu budowanie partnerskich kontaktów między Instytutem a przedsiębiorstwami, reprezentowanymi przez pracodawców i pracowników, którzy wykorzystują w praktyce osiągnięcia nauki i techniki w kształtowaniu warunków pracy zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz prawa Wspólnot Europejskich.

Ważnym zadaniem Forum w tym zakresie jest działanie na rzecz wdrażania i upowszechniania rezultatów Strategicznego Programu Rządowego "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" oraz inicjowanie tematyki badawczej, działalności edukacyjnej i wydawniczej Instytutu ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia pracowników.

Forum stanowi płaszczyznę kontaktów między przedsiębiorstwami i Instytutem służącą wymianie doświadczeń w zakresie tworzenia warunków bezpiecznej pracy, przez analizę przyczyn i skutków zagrożeń zawodowych, zapobieganie wypadkom, w tym szczególnie niebezpiecznym awariom i katastrofom.

Uczestnicy Forum korzystają z określonych preferencji we współpracy z Instytutem, sprzyjających wykorzystaniu rezultatów jego działalności do poprawy warunków pracy i ochrony człowieka w środowisku pracy.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W FORUM

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest w szczególności stała współpraca z Instytutem, a także formalne zadeklarowanie (deklaracja) udziału w realizacji (wspólnie z Instytutem) przedsięwzięć służących poprawie warunków pracy we własnym zakładzie pracy oraz współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez korzystanie z wydawnictw, kursów, seminariów i studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut.

Zakres współpracy z Instytutem, warunkujący uczestnictwo w Forum, jest uzależniony od rezultatów i okresu dotychczasowego współdziałania, wielkości zakładu pracy, charakteru i stopnia zagrożeń i uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością, aktualnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, efektywności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innych czynników, które są ustalane indywidualnie w odniesieniu do każdego uczestnika Forum.

Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie przedsiębiorstwa jest jego aktywność dotycząca poprawy warunków pracy (np. dodatkowym atutem jest udział w corocznym Konkursie Poprawy Warunków Pracy, przesłanie do Instytutu - w celach informacyjnych - programu działań w zakresie poprawy warunków pracy na kolejny rok lub sprawozdania z realizacji takiego programu za rok bieżący, działania związane z uzyskaniem certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem pracy, itp.)

Uczestnicy Forum są wyróżniani w zależności od zakresu współdziałania z Instytutem oraz od uzyskanych rezultatów działalności na rzecz poprawy warunków pracy: ZIELONĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ KARTĄ LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY. Posiadanie stosownej Karty uprawnia do korzystania z określonych preferencji.


III. PREFERENCJE DLA UCZESTNIKÓW FORUM

1. Uczestnicy Forum posiadający Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy korzystają z:
 • bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu,
 • patronatu naukowego Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku, osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • możliwości upowszechniania własnych doświadczeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 • bezpłatnej informacji o kongresach, seminariach, targach i wystawach krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • priorytetu w korzystaniu z usług eksperckich i badawczych Instytutu,
 • przywileju posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych adnotacją "Wyróżniony Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy",
 • korzystanie z preferencyjnych cen zakupu publikacji z pakietu edukacyjnego BEZPIECZNA PRACA - zestaw II.

2. Uczestnikom Forum, którzy mają Srebrną Kartę, przysługują preferencje wynikające z posiadania Zielonej Karty, a ponadto:
 • 10% zniżki przy korzystaniu z kursów, seminariów i studiów podyplomowych oraz przy zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
 • 20% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu,
 • 30% zniżki przy zakupie wydawnictw Instytutu,
 • przywilej posługiwania się w celach infomacyjno-promocyjnych i reklamowych adnotacją "Wyróżniony Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy",
 • korzystanie z preferencyjnych cen zakupu publikacji z pakietu edukacyjnego BEZPIECZNA PRACA - zestaw III

3. Uczestnikom Forum, którzy mają Złotą Kartę, przysługują preferencje wynikające z posiadania Zielonej Karty, a ponadto:
 • 20% zniżki przy korzystaniu z kursów, seminariów i studiów podyplomowych oraz przy zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
 • 30% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu,
 • 50% zniżki przy zakupie wydawnictw Instytutu,
 • prawo udziału na preferencyjnych warunkach w organizowanych przez Instytut wyjazdach studyjnych, targach i wystawach krajowych i zagranicznych poświęconych bezpieczeństwu pracy,
 • przywilej posługiwania się w celach infomacyjno-promocyjnych i reklamowych adnotacją "Wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy".

Liderzy Bezpiecznej Pracy ponadto mogą brać udział w:
 • dorocznych konferencjach organizowanych przez Instytut w celu omówienia aktualnych problemów dotyczących ochrony pracy oraz wymiany doświadczeń,
 • kształtowania problematyki badawczej oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu.

IV. WARUNKI UZYSKANIA KART LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

1. Zieloną Kartę Lidera uzyskuje pracodawca, który spełnia następujące warunki:
 • współpracuje co najmniej rok z Instytutem,
 • wykazuje się efektywną działalnością w zakresie wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim środowisku,
 • zadeklaruje udział w realizacji określonego przedsięwzięcia służącego poprawie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim środowisku (DEKLARACJA UCZESTNICTWA) w zakresie uzgodnionym z Instytutem,
 • posiada pakiet edukacyjny BEZPIECZNA PRACA - zestaw I i korzysta z niego.

2. Srebrną Kartę Lidera uzyskuje pracodawca - uczestnik Forum - legitymujący się Zieloną Kartą Lidera, który spełnia następujące warunki:
 • współpracuje z Instytutem co najmniej dwa lata
 • praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny ryzyka zawodowego (w zakresie uzgodnionym z Instytutem)
 • współdziała z Instytutem w procesie wdrażania wyników Strategicznego Programu Rządowego "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" (w zakresie uzgodnionym z Instytutem)
 • podnosi kwalifikacje pracowników przez uczestnictwo w kursach organizowanych przez Instytut
 • posiada pakiet edukacyjny BEZPIECZNA PRACA - zestaw II i korzysta z niego.

3. Złotą Kartę Lidera uzyskuje pracodawca - uczestnik Forum - legitymujący się Srebrną Kartą, który spełnia jednocześnie wymienione niżej warunki:
 • współpracuje z Instytutem co najmniej trzy lata,
 • praktycznie wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu w celu opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego (wg planu uzgodnionego z Instytutem),
 • posiada pakiet edukacyjny BEZPIECZNA PRACA - zestaw III i korzysta z niego,
 • bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy zgłaszając udokumentowane przedsięwzięcie służące wymiernej poprawie stanu i bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim środowisku.

V. USTALENIA KOŃCOWE

 • Karty Lidera Bezpiecznej Pracy są przyznawane przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy. Komisja składa się z przedstawicieli Dyrekcji i Zakładów naukowo-badawczych Instytutu. Do zadań Komisji należy również aktualizacja wcześniej przyznanych kart. Ważność karty bez aktualizacji wygasa po 2 latach.
 • W ciągu pierwszego półrocza każdego roku kalendarzowego są kompletowane materiały dostarczane przez przedsiębiorstwa kandydujące, dotyczące działań w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa, zmian wynikających ze wspólnych działań Instytutu i przedsiębiorstw, ich bieżących potrzeb oraz sytuacji gospodarczej.
 • Analiza informacji oraz weryfikacja osiągnięć przedsiębiorstw jest przeprowadzana przez Komisję w drugim półroczu każdego roku kalendarzowego.
 • Pakiety edukacyjne BEZPIECZNA PRACA oraz Regulamin Forum Liderów są aktualizowane w roku. Przedsiębiorstwa otrzymujące daną Kartę Lidera są zobowiązane do uzupełnienia odpowiedniego pakietu.
 • Uczestnicy Forum korzystają z preferencji wynikających z Karty Lidera w okresie 2 lat od daty przyznania Karty.
 • W miarę rozwoju działalności Forum doskonalone będą zasady jego funkcjonowania z uwzględnieniem opinii, wniosków i inicjatyw uczestników oraz przedstawicieli środowisk działających na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP