Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje o Projekcie | Tablica informacyjna | Cele szczegółowe | Opis Projektu | Zespół realizujący | Planowane rezultaty

INFORMACJE O PROJEKCIETytuł Projektu

PLATFORMA INFORMATYCZNA WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BADAŃ ORAZ PRAC ROZWOJOWYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ERGONOMII

Podstawa prawna

Umowa z MNiSW NR POIG.02.03.01-00-010/09-04 z dnia 22.09.2009 r.

Termin realizacji

01.04.2009. – 31.03.2012

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:

     10 803 200,00 zł

Cel główny:

Cel główny projektu został zdefiniowany jako zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce odpowiednich warunków do prowadzenia badań, prac rozwojowych oraz upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ergonomii.

Cel projektu:

Celem bezpośrednim jest pełne wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu zapewnienia badaniom, pracom rozwojowym i upowszechniającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii możliwości wykorzystania:
  • bezpiecznych usług sieciowych wysokiej jakości

  • wydajnych serwisów sieciowych istotnych dla realizacji działań ułatwiających stabilną integrację nauki z gospodarką i społeczeństwem


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP