Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje o Projekcie | Tablica informacyjna | Cele szczegółowe | Opis Projektu | Zespół realizujący | Planowane rezultaty

PLANOWANE  REZULTATY  PROJEKTUUtrzymanie trwałości projektu planowane jest przez okres dłuższy niż 5-letni. Zakupiony w ramach projektu sprzęt informatyczny będzie wykorzystywany przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia projektu.

Infrastruktura informatyczna Instytutu, łącznie z systemem bezpieczeństwa są podstawowymi elementami wyposażenia technicznego CIOP-PIB. Stanowią one wyposażenie Instytutu o charakterze uniwersalnym, służące wszystkim rodzajom prowadzonych tu badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także wszystkim innym rodzajom działalności rozwijanym w Instytucie – w tym znaczącej działalności upowszechniającej wyniki badań, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu.

Wykorzystanie sieci ma też istotne znaczenie dla efektywnego udziału Instytutu w licznych naukowo-badawczych projektach międzynarodowych oraz pracach europejskich i światowych sieci związanych z problematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Prawidłowo funkcjonująca infrastruktura informatyczna jest obecnie jednym z podstawowych elementów, decydujących o sprawności działania Instytutu, z uwagi na wysoki stopień wykorzystania różnorodnych technik komputerowych, systematyczne wdrażanie różnego typu oprogramowania wspomagającego pracę grupową oraz codzienną konieczność szybkiej wymiany informacji.

Duże znaczenie ma zwłaszcza wsparcie sprzętowe portalu internetowego Instytutu z uwagi na istotną z punktu widzenia społecznego wartość upowszechnianej tam wiedzy. Z uwagi na obszar tematyczny, stanowiący główną dziedzinę działalności Instytutu oraz misję Instytutu obejmującą prowadzenie działalności naukowo-badawczej prowadzącej do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także ustalania podstaw naukowych do właściwego ukierunkowania polityki społecznoekonomicznej państwa z tym zakresie – wyniki prowadzonych prac są bezpośrednio związane z działaniami na rzecz przedsiębiorstw, a zatem znajdują bezpośrednie zastosowanie w gospodarce.

Ponieważ nowa infrastruktura informatyczna Instytutu w znaczącym zakresie wspomagać będzie zarówno tworzenie, jak i upowszechnianie tej wiedzy, realizacja projektu będzie miała również znaczenie związane z większą absorpcją innowacyjnych rozwiązań w zakresie BHP i ergonomii przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza mikro-, małe i średnie) na terenie całego kraju.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP