Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje o Projekcie | Tablica informacyjna | Cele szczegółowe | Opis Projektu | Zespół realizujący | Planowane rezultaty

OPIS  PROJEKTUProjekt obejmuje budowę nowoczesnej, wydajnej i niezawodnej infrastruktury informatycznej, wspomagającej prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w CIOP-PIB. Będzie ona wspierać wykorzystanie nowoczesnej łączności teleinformatycznej podczas prowadzenia badań oraz prac rozwojowych przez rozproszone geograficznie, interdyscyplinarne zespoły badawcze, realizujące projekty w ww. dziedzinie a także w masowym upowszechnianiu w polskich przedsiębiorstwach i całym społeczeństwie wiedzy z zakresu BHP wypracowanej w efekcie realizacji badań.

Projekt zakłada m. in. znaczące wzmocnienie technologiczne i niezawodnościowe Portalu CIOP-PIB – obecnie największego w Polsce i dostępnego nieodpłatnie źródła kompetentnej wiedzy z zakresu ochrony człowieka w środowisku pracy, bardzo istotnej z punktu widzenia społecznego; w celu zwiększenia jego wydajności i szybkości działania, a więc dostępności i zasięgu oddziaływania społecznego.

Zakładane jest opracowanie i zrealizowanie systemu informatycznego, obejmującego trzy klastry niezawodnościowe (klaster dwóch wydajnych serwerów baz danych, klaster dwóch serwerów CMS – Systemu Zarządzania Treścią oraz Dokumentami, klaster dwóch serwerów aplikacyjnych - prezentacji), współpracujące z macierzą dyskową FC, tworzące redundantny system wspierający oprogramowanie banku danych oraz emisję portalu internetowego w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii (przewidzianego do obsługi ruchu na poziomie ponad 1 mln wejść zewnętrznych miesięcznie), a także usług komunikacyjnych dostępu do Internetu oraz pracy grupowej za pośrednictwem sieci.

System komunikacyjny zostanie wyposażony w system zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego, (złożony z klastra dwóch urządzeń typu IPS, redundantnego układu dwóch dedykowanych urządzeń wspierających oprogramowanie firewall oraz centralną ochronę antywirusową i antyspamową), a także zautomatyzowany system backup’owy, obejmujący niezależny serwer backup’u, bibliotekę taśmową wraz ze stosownym oprogramowaniem. W ramach projektu przewidziane jest również zwiększenie przepustowości łącza internetowego (do 70 Mbps), połączone z niezbędnym zakupem dwóch routerów zestawionych w klastrze niezawodnościowym (obsługujących przepustowość do min. 100 Mbps).

Przewidziano również wsparcie sprzętowe wykorzystywanego w CIOP-PIB systemu wspomagającego pracę grupową w postaci klastra geograficznego złożonego z dwóch serwerów – umiejscowionych w siedzibach CIOPPIB w Warszawie i w Łodzi - przeznaczonych do usprawnienia współpracy rozproszonych geograficznie obu części Instytutu.

Niezbędnym uzupełnieniem części sprzętowej projektu (obejmującej stosowne oprogramowanie klastrowe, komunikacyjne, systemu bezpieczeństwa i backup’owe) będzie oprogramowanie portalu internetowego, współpracujące z systemem baz danych o dużej wydajności, a także aktualizacja i rozwój oprogramowania wspomagającego obieg dokumentów i pracę grupową.

Końcowym etapem realizacji projektu będzie wstępne przygotowanie w zakupionym systemie zarządzania treścią, implementacji nowej struktury portalu internetowego, przeznaczonego do masowego upowszechniania praktycznej wiedzy z zakresu bhp i ergonomii oraz opracowanie pierwszej, pilotażowej wersji zawartości banku danych z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, na podstawie aktualnie istniejącej treści portalu CIOP-PIB, prezentującej wyniki prac badawczych i rozwojowych Instytutu, przetworzenie ich do odpowiedniej formy elektronicznej oraz pilotażowe uruchomienie portalu.

Elementem budowy platformy będzie również modernizacja sieci lokalnej Instytutu polegająca na wymianie oprzyrządowania 3 węzłów dostępowych lokalnej sieci komputerowej na przełączniki wykonane w technologii Gigabit Ethernet. W efekcie większość użytkowników sieci lokalnej w CIOP-PIB uzyska dostęp do serwerów z potencjalną przepustowością 1Gbps.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP