Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (D)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Metody


Nazwa metody
NDS NDSCh NDSP
DDT -1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorofenylo)etan
[50-29-3]
0,1 0,8 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dekaboran (14)
[17702-41-9]
0,3 0,9 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Demeton (izomery: demeton O, demeton S)
[8065-48-3]
0,1 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dibenzo[a,h]antracen (dwubenzo[a,h]antracen)
[53-70-3]
0,004 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dibenzo[a,h]antracen
Dibenzo-1,4-tiazyna (fenotiazyna)
[92-84-2]
4 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, z.3(25) Fenotiazyna – metoda oznaczania
Diboran (6)
[19287-45-7]
0,1 0,2 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dibromodifluorometan
[75-61-6]
600 1200 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dichlorek cynku (chlorek cynku)
[7646-85-7]
1 2 - Metoda opracowana w IMP  
1,2-Dichlorobenzend) (dwuchlorobenzen - izomer orto)
[95-50-1]
d) dotyczy również mieszaniny izomerów 1,2- i 1,4-dichlorobenzenu
90 180 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
o- i p-Dichlorobenzen
1,4-Dichlorobenzend) (dwuchlorobenzen - izomer para)
[106-46-7]
d) dotyczy również mieszaniny izomerów 1,2- i 1,4-dichlorobenzenu
90 180 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
o- i p-Dichlorobenzen
Dichlorodifluorometan (Freon 12, dwuchlorodwufluorometan
[75-71-8]
4000 6200 - Metoda zaleca przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
1,1-Dichloroetane)
[75-34-3]
400 - -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
1,2-Dichloroetane)
[107-06-2]
50 - -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Dichloroetene) (dwuchloroetylen) - mieszanina izomerów
[25323-30-2]
e) NDSCh dotyczy 1,1-dichloroetenu
50 80f) -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dichloroetylen
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Dichlorofluorometan (Freon 21, dwuchlorofluorometan)
[75-43-4]
40 200 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
2,2’-Dichloro- 4,4’-metylenodianilina (MOCA)
[101-14-4]
0,02 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 4,4’-Metylenobis (2-chloroanilina)
1,1-Dichloro-1- nitroetan (dwuchloronitroetan)
[594-72-9]
30 60 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
1,2-Dichloropropan (dwuchloropropan)
[78-87-5]
50 400 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 1,2-Dichloropropan
1,2-Dichloro- 1,1,2,2-tetrafluoroetan
(Freon 114, dwuchloroczterofluoroetan)
[76-14-2]
5000 8750 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
(1,2-Dichlorowinylo) benzen (dwuchlorostyren)
[6607-45-0]
50 150 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 2,6-Dichlorostyren
Dieldrynaf) - rel-(1R,4S,4aS,5R,6R, 7S,8S,8aR) -1,2,3,4,10,10- heksachloro- 1,4,4a,5,6,7,8,8a- oktahydro-6,7-epoksy- 1,4:5,8- dimetanonaftalen (dieldrin)
[60-57-1]
f) Czysta substancja ma nazwę zwyczajową HEOD, a produkt zawierający 85% HEOD nosi nazwę dieldryna.
0,01 0,08 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dietylobenzen (dwuetylobenzen) - mieszanina izomerów
[25340-17-4]
100 400 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dietylobenzen
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu (sześciometylenodwuizo- cyjanian)
[822-06-0]
0,05 0,15 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Heksametyleno- dwuizocyjanian
Diizocyjanian tolueno-2,4-diyluh) (toluilenodwuizocyjanian)
[584-84-9]
0,035 0,070 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, diizocyjanian tolueno-2,6-diylu,
Diizocyjanian tolueno-2,6-diyluh) toluilenodwuizocyjanian)
[91-08-7]
h) NDS dotyczy również mieszaniny izomerów diizocyjanianów tolueno-2,4-diylu i tolueno-2,6-diylu
[26471-62-5]
0,035 0,070 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, diizocyjanian tolueno-2,6-diylu
Dikwatu dibromek – dibromek 1,1’-etyleno-2, 2’-dipirydylowy – pyły
[85-00-7]
0,1 0,3 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dimetoksymetan (metylal, dwumetoksymetan)
[109-87-5]
1000 3500 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Dimetoksymetan
N,N-Dimetyloacetamid (N,N -dwumetyloacetamid)
[127-19-5]
35 70 - Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy,IMP, Łódź 1994 N,N- Dwumetyloacetamid
2,6-Dimetyloheptan- 4-on (dwuizobutylowy keton)
[108-83-8]
150 300 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Diizobutyloketon
1,1-Dimetylohydrazyna
[57-14-7]
0,1 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) - mieszanina izomerów
[25154-54-5]
1 3 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
o-, m- i p-Dinitrobenzen
Dinitrofenol (dwunitrofenol) - mieszanina izomerów
[25550-58-7]
0,5 - -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dinitrofenol
Disiarczek węgla (węgla dwusiarczek)
[75-15-0]
18 30 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dwusiarczek węgla
Disulfid allilowo- propylowy
[2179-59-1]
12 18 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Ditlenek siarki (siarki dwutlenek)
[7446-09-5]
2 5 -
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25)
Ditlenek azotu i ditlenek siarki – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP