Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (O)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Octan 2-butoksyetylu
[112-07-2]
100 300 -   Metoda opisana w PiMOŚP 1998, z. 19
Octan butylu (n-butylu octan)
[123-86-4]
200 950 - PN-78/Z-04119/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-68/Z-04051
Oznaczanie zawartości octanu etylu i octanu butylu w powietrzu
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Octansec-butylu
[105-46-4]
900 900 - PN-Z-04119-2:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanusec-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Octantert-butylu
[540-88-5]
900 900 - PN-Z-04119-3:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanutert-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Octan 2-etoksyetylu (etoksyetylu octan)
[111-15-9]
20 - - PN-88/Z-04197/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości octanu 2-etoksyetylu. Oznaczanie octanu 2-etoksyetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Octan etylu
[141-78-6]
200 600 - PN-78/Z-04119/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Octan izobutylu
[110-19-0]
200 400 -   Metoda opisana w PiMOŚP2002, z. 34
Octan izopentylu
[123-92-2]
250 500 - Pr PN-Z-04119-5  
Octan 2-metoksyetylu (metoksyetylu octan)
[110-49-6]
25 100 - PN-86/Z-04184/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości octanu metoksyetylu. Oznaczanie octanu 2-metoksyetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogacaniem próbek
Octan metylu
[79-20-9]
250 600 - PN-78/Z-04119/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Octan pentan-2-ylu
[626-38-0]
250 500 - PrPN-Z-04119-8  
Octan pentan-3-ylu
[620-11-1]
250 500 - PrPN-Z-04119-6  
Octan pentylu (octan n-amylu)
[628-63-7]
250 500 - PN-78/Z-04119/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Octantert-pentylu
[625-16-1]
250 500 - PrPN-Z-04119-9  
Octan propylu
[109-60-4]
200 400 - PN-78/Z-04119/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Octan winylu
[108-05-4]
10 30 - PN-87/Z-04178/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości octanu winylu. Oznaczanie octanu winylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Oktan (n-oktan)
[111-65-9]
1000 1800 -
PN-86/Z-04166/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości n-oktanu. Oznaczanie n-oktanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Oleje mineralne- (faza ciekła aerozolu)
[8012-95-1]
5 10 - PN-88/Z-04108/04 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości olejów. Oznaczanie fazy ciekłej olejów mineralnych na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni
Ołów i jego związki nieorganiczne -w przeliczeniu na Pb
[7439-92-1]
0,05 - - PN-84/Z-04139/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ołowiu i jego związków. Oznaczanie ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
PN-89/Z-04139/04
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ołowiu i jego związków. Oznaczanie ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową
PN-ISO 8518:1994
Powietrze na stanowiskach pracy. Oznaczanie pyłów ołowiu i jego związków. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Ortokrzemian tetraetylu (etylu krzemian)
[78-10-4]
80 250 - PN-93/Z-04232/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości krzemianu etylu. Oznaczanie krzemianu etylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Ozon
[10028-15-6]
0,15 - - PN-Z-04007-2:1994 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ozonu. Oznaczanie ozonu w obecności tlenków azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP