Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (M)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Normy

Nazwa normy
NDS NDSCh NDSP
Malation- ditiofosforan (V)S- 1,2-bis (etoksykarbonylo)- etylu-O,O-dimetylu
[121-75-5]
1 10 -
PN-87/Z-04182/10
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie malationu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Mangan i jego związki nieorganiczne-
w przeliczeniu na Mn
[7439-96-5]
0,3 - -
PN-75/Z-04101
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie manganu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-79/Z-04125/02
Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości manganu i jego związków. Oznaczanie manganu i jego związków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
MCPA- kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)- octowy
[94-74-6]
1 5 -
PN-86/Z-04176/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości MCPA. Oznaczanie MCPA na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Metakrylan butylu
[97-88-1]
100 300 -
 
Metoda opisana w PiMOŚP 1998, nr 19
Metakrylan metylu
[80-62-6]
50 400 -
PN-92/Z-04113/09
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie metakrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Metanol (metylowy alkohol)
[67-56-1]
100 300 -
PN-81/Z-04028/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu metylowego. Oznaczanie alkoholu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Metanotiol (metylowy merkaptan)
[74-93-1]
1 2 -
PN-92/Z-04207/04
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości merkaptanów. Oznaczanie merkaptanu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Metoksychlor -1,1,1- trichloro-2,2-bis (4-metoksyfenylo)etan - pyły
[72-43-5]
10 - -
PN-Z-04182-27:2001
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie metoksychloru na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Metoksyetanol (metoksyetylowy alkohol)
[109-86-4]
15 60 -
PN-86/Z-04167/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości merkaptanów. Oznaczanie merkaptanu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
1- (2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol (eter metylowy glikolu dipropylenowego)
[34590-94-8]
240 280 -
 
Metoda opisana w PiMOŚP 2000, nr 3(25)
4,4'-Metyleno (fenyloizocyjanian) (metyleno-bis- fenyloizocyjanian)
[101-68-8]
0,05 - 0,2
PN-81/Z-04131/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczanie 4,4-dwuizocyjaniano- dwufenylometanu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Metyloamina
[74-89-5]
5 15 -
PN-79/Z-04127/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metyloamin. Oznaczanie metyloaminy na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Metylocykloheksan
[108-87-2]
1600 3000 -
PN-84/Z-04137/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylocykloheksanu. Oznaczanie metylocykloheksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogaceniem probek
Metylocykloheksanol - mieszanina izomerów
[25639-42-3]
70 - -
 
Metoda opisana w PiMOŚP 1999, z. 22
2-Metylocykloheksanon
[583-60-8]
50 340 -
PN-82/Z-04026/01  
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylocykloheksanonu. Oznaczanie metylocykloheksanonu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
2-Metylo-4,6- dinitrofenol (dwunitro-o-krezol, DNOC)
[534-52-1]
0,05 0,4 -
PN-86/Z-04169/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 4,6-dwunitroortokrezolu. Oznaczanie 4,6-dwunitroortokrezolu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
5-Metyloheksan-2-on
[110-12-3]
95 - -
 
Metoda opisana w PiMOŚP 2001, z. 30
Metylohydrazyna
[60-34-4]
0,02 0,1 -
PN-Z-04148-4:2000  
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych. Oznaczanie metylohydrazyny na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii
2-Metylopentano-2,4-diol (glikol heksylenu)
[107-41-5]
- - 120
 
Metoda opisana w PiMOŚP 2001, z. 30
4-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon, hekson)
[108-10-1]
83 200 -
PN-86/Z-04165/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylobutyloketonu. Oznaczanie metyloizobutyloketonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
4-Metylopent-3-en- 2-on (mezytylu tlenek)
[141-79-7]
20 100 -
PN-80/Z-04103/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tlenku mezytylu. Oznaczanie tlenku mezytylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
1-Metylo-2-pirolidon
[872-50-4]
120 240 -
 
Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
2-Metylopropan-1-ol (izobutylowy alkohol)
[78-83-1 ]
100 200 -
PN-86/Z-04155/02

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu butylowego. Oznaczanie alkoholu izobutylowego i n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej  
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Metylopropan-2-ol (tert-butylowy alkohol)
[75-65-0]
300 450 -
PN-Z-04155-5:1996
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu butylowego. Oznaczanie alkoholu tert-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Miedź i jej związki- w przeliczeniu na Cu:
a) dymy tlenków i sole rozpuszczalne
b) pyły tlenków i sole nierozpuszczalne
[7440-50-8]
 
0,1 1
 
0,3 2
 
- -
PN-77/Z-04106/01
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z dwuetylodwutiokarbaminianem sodowym

PN-79/Z-04106/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości miedzi i jej związków. Oznaczanie miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Molibden i jego związki-w przeliczeniu na Mo
[7439-98-7]
4 10 -
PN-88/Z-04186/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości molibdenu i jego związków. Oznaczanie molibdenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym
Morfolina (czterowodoro- 1,4-oksazyna)
[110-91-8]
70 100 -
PN-Z-04242-2:1996
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości morfoliny. Oznaczanie morfoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Mrówczan etylu
[109-94-4]
250 500 -
PN-85/Z-04141/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości mrówczanu etylu. Oznaczanie mrówczanu etylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogacaniem próbki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP