Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (D)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)
Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Normy

Nazwa normy
NDS
NDSCh
NDSP
2,4-D-kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy
[94-75-7]
7
-
-
PN-86/Z-04175/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 2,4-D na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dekasiarczek tetrafosforu (fosforu pięciosiarczek)
[1314-80-3]
1
3
-
PN-Z-04015-13:1996 (H2S)
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-78/Z-04073/01 (H3PO4)
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Dekatlenek tetrafosforu (fosforu pięciotlenek)
[1314-56-3]
1
3
-
PN-78/Z-04073/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Demeton-S metylowy- tiofosforan (V)S- (2-etylosulfanylo)etylu- O,O-dimetylu (metylodemeton)
[8022-00-2]
0,1
0,8
-
prPN-Z-04182-24  
Diazotan (V) glikolu etylenowego (nitroglikol)
[628-96-6]
0,3
0,4
-
PN-89/Z-04212/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitroglikolu. Oznaczanie nitroglikolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dibenzo[a,h]antracen (dwubenzo[a,h]antracen)
[53-70-3]
0,004
-
-
PN-Z-04240-4:1999 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Oznaczanie dibenzo[a,h]antracenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Dibenzo-1,4-tiazyna (fenotiazyna)
[92-84-2]
4
-
-
  Metoda opisana w PiMOŚP 2000, z. 3(25)
1,2-Dibromoetan (1,2-dwubromoetan)
[106-93-4]
0,5
-
-
PN-93/Z-04144/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwubromoetanów. Oznaczanie 1,2-dwubromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Dichlorek disiarki (siarki chlorek)
[10025-67-9]
5
15
-
PN-87/Z-04181/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku siarki. Oznaczanie chlorku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w zakresie światła widzialnego
Dichlorfos- fosforan (V) 2,2-dichlorowinylu-dimetylu (DDVP)
[62-73-7]
1
3
-
PN-90/Z-04182/17 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie dichlorfosu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,2-Dichlorobenzend) (dwuchlorobenzen - izomer orto)
[95-50-1]
d)dotyczy również mieszaniny izomerów 1,2- i 1,4-dichlorobenzenu
90
180
-
PN-Z-04022-2:2000
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorobenzenów. Oznaczanie o- i p-dichlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-Z-04022-3:2001
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorobenzenów. Oznaczanie chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,4-Dichlorobenzen d) (dwuchlorobenzen - izomer para)
[106-46-7]
d)dotyczy również mieszaniny izomerów 1,2- i 1,4-dichlorobenzenu
90
180
-
PN-Z-04022-2:2000
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorobenzenów. Oznaczanie o- i p-dichlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-Z-04022-3:2001
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorobenzenów. Oznaczanie chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,1-Dichloroetan
[75-34-3]
400
-
-
PN-79/Z-04120/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku etylenu. Oznaczanie chlorku etylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,2-Dichloroetan
[107-06-2]
50
-
-
PN-79/Z-04120/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku etylenu. Oznaczanie chlorku etylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dichloroetane) (dwuchloroetan) - mieszanina izomerów
[1300-21-6]
e)NDSCh dotyczy 1,2-dichloroetanu
50
60e)
-
PN-79/Z-04120/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku etylenu. Oznaczanie chlorku etylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dichloroetenf) (dwuchloroetylen) - mieszanina izomerów
[25323-30-2]
f)NDSCh dotyczy 1,1-dichloroetenu
50
80f)
-
PN-Z-04270:2000   Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie dwuchloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dichlorometan (dwuchlorometan)
[75-09-2]
20
50
-
PN-Z-04110-01:1977   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlorku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki i z wzbogacaniem przy użyciu disiarczku węgla
PN-Z-04110-02:1983
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlorku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu toluenu lub kumenu
(1,2-Dichlorowinylo)benzen (dwuchlorostyren)
[6607-45-0]
50150- PN-Z-04274-1:2000 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dichlorostyrenów. Oznaczanie 2,6-dichlorostyrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dietyloamina (dwuetyloamina)
[109-89-7]
30
75
-
PN-86/Z-04162/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwuetyloaminy. Oznaczanie dwuetyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
2- (Dietyloamino)etanol (2-dwuetyloaminoetylowy alkohol)
[100-37-8]
50
-
-
PN-Z-04245-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dietyloaminoetanolu. Oznaczanie 2-dietyloaminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dietylobenzen (dwuetylobenzen) - mieszanina izomerów
[25340-17-4]
100
400
-
PN-Z-04016-8:1999   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym. Oznaczanie dietylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu (sześciometylenodwuizo-cyjanian)
[822-06-0]
0,05
0,15
-
PN-Z-04131-3:2001   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczaniediizocyjanianu heksano-1,6-diylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Diizocyjanian tolueno-2,4-diyluh) (toluilenodwuizocyjanian)
[584-84-9]
0,035
0,070
-
PN-81/Z-04131/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczanietoluilenodwuizocyjanianu na stanowiskach pracy metodą kolory metryczną
Diizocyjanian tolueno-2,6-diyluh) toluilenodwuizocyjanian)
[91-08-7]
h) NDS dotyczy również mieszaniny izomerów diizocyjanianów tolueno-2,4-diylu i tolueno-2,6-diylu [26471-62-5]
0,035
0,070
-
PN-81/Z-04131/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczanie toluilenodwuizocyjanianu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Dimetoat- ditiofosforan (V)S-metylokarbamoilometylu- O,O-dimetylu
[60-51-5]
0,2
0,6
-
PN-Z-04182-22:2000 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie dimetoatu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dimetoksymetan (metylal, dwumetoksymetan)
[109-87-5]
1000
3500
-
PN-Z-04289:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie dwumetoksymetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dimetyloamina
[124-40-3]
3
9
-
PN-71/Z-04064 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości dwumetyloaminy
Dimetyloanilina (ksylidyna)- mieszanina izomerów: 2,3-;2,4-;2,5-;2,6- ;3,4-;3,5-;
[1300-73-8]
10
-
-
PN-93/Z-04234/02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości m-ksylidyny. Oznaczanie m-ksylidyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
N,N-Dimetyloanilina (dwumetyloanilina, N-dwumetyloanilina)
[121-69-7]
12
40
-
PN-81/Z-04031/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie dwumetyloaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Dimetyloformamid (dwumetyloformamid)
[68-12-2]
10
-
-
PN-89/Z-04209/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości N,N-dwumetyloforamidu. Oznaczanie N,N-dwumetyloformamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2,6-Dimetyloheptan-4-on (dwuizobutylowy keton)
[108-83-8]
150
300
-
PN-Z-04264:2000
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie ketonu dwuizobutylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) - mieszanina izomerów
[25154-54-5]
1
3
-
PN-Z-04036-4:1999 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrobenzenów. Oznaczanie o-, m- i p-dinitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dinitrofenol (dwunitrofenol) - mieszanina izomerów
[25550-58-7]
0,5
-
-
PN-Z-04274-1:2000 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dichlorostyrenów. Oznaczanie 2,6-dichlorostyrenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dinitrotoluen (dwunitrotoluen) - mieszanina izomerów
[25321-14-6]
1
5
-
PN-82/Z-04128/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie 2,4-dwunitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-Z-04128-4:1996
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie o-, m- i p-dinitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dioksan (dwutlenek dwuetylenu)
[123-91-1]
10
80
-
PN-81/Z-04105/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dioksanu. Oznaczanie dioksanu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
1,3-Dioksolan
[646-06-0]
10
50
-
PN-87/Z-04180/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu. Oznaczanie 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Disiarczek węgla (węgla dwusiarczek)
[75-15-0]
18
30
-
PN-90/Z-04015/09 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu. Oznaczanie 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-85/Z-04015/10
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie par dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-Z-04015-14:1999
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe
PN-Z-04015-15:1999
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie dwutlenku siarki na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
Ditlenek chloru (chloru dwutlenek)
[10049-04-4]
0,3
0,9
-
PN-82/Z-04006/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwutlenku chloru. Oznaczanie dwutlenku chloru na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Ditlenek siarki (siarki dwutlenek)
[7446-09-5]
2
5
-
PN-Z-04015-4:1994 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie dwutlenku siarki na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
PN-Z-04015-12:1996
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie dwutlenku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z pararozaniliną
Ditlenek węglai) (węgla dwutlenek)
[124-38-9]
i)NDS i NDSCh nie dotyczy środowiska pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
9000
27000
-
PN-74/Z-04095/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwutlenku węgla. Oznaczanie dwutlenku węgla na stanowiskach pracy metodą z wodorotlenkiem strontowym
PN-74/Z-04095/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwutlenku węgla. Oznaczanie dwutlenku węgla na stanowiskach pracy metodą objętościową aparatem Manogaz 1

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP