Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (A)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy

Nazwa normy
NDSNDSChNDSP
Acetaldehyd (octowy aldehyd)
[75-07-0]
5-45PN-75/Z-04045/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie aldehydu octowego na stanowiskach pracy
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie acetanilidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Acetanilid -pyły
[103-84-4]
6-- PN-Z-04292:2000
Acetofenon
[98-86-2]
50100- - Metoda opisana w PiMOŚP 1999, z. 22
Aceton
[67-64-1]
6001800-PN-79/Z-04057/01Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Acetonitryl
[75-05-8]
70140-PN-Z-04244-2:1996Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonitrylu. Oznaczanie acetonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Akrylaldehyd(akroleina)
[107-02-8]
0,20,5-PN-Z-04045-1:1994Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie akroleiny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Akrylamid
[79-06-1]
0,1-- - Metoda opisana w PiMOŚP 1997, z. 17
Akrylan butylu
[141-32-2]
1130-PN-86/Z-04113/06Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Akrylan 2-etyloheksylu
[103-11-7]
35100-PN-78/Z-04113/02Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu etylu, akrylanu 2-etyloheksylu i kwasu metakrylowego metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Akrylan etylu
[140-88-5]
2080-PN-78/Z-4113/02Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu etylu, akrylanu 2-etyloheksylu i kwasu metakrylowego metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Akrylan metylu
[96-33-3]
2070-PN-86/Z-4113/05Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Akrylonitryl
[107-13-1]
210-PN-88/Z-04113/07
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylonitrylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii w świetle widzialnym
Aldryna (aldrin)
[309-00-2]
0,010,08- - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Alfa-cypermetryna - aerozole, mieszanina izomerów (1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-cyjano (3-fenoksyfenylo) metylu; (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano (3-fenoksyfenylo) metylu
[67375-30-8]
1-- - Metoda opisana w JOSE, 5(4), 1999, 529
Amidosiarczan (VI) amonu - pył całkowity
[7773-06-0]
10-- - Metoda opisana w PiMOŚP 2000, nr 3(25)
2-Aminoetanol (etanoloamina)
[141-43-5]
310- - Metoda opisana w PiMOŚP 1998, z. 19
4-Aminofenol (p-aminofenol) - pyły
[123-30-8]
5--
PN-Z-04268:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 4-aminofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
N,N'- (2-aminoetylo) etyleno-diamina (trójetylenoczteroamina)
[112-24-3]
13-PN-91/Z-04220/02Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójetylenoczteroaminy. Oznaczanie trójetylenoczteroaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Amoniak
[7664-41-7]
1428-PN-71/Z-04041Oznaczanie zawartości amoniaku w powietrzu
PN-90/Z-04009/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azotu i jego związków. Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym, indofenolową
Anilina
[62-53-3]
520-PN-81/Z-04031/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
PN-Z-04031-1:2001
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny, toluidyny, etyloaniliny i chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Antymon i jego związki nieorganiczne -w przeliczeniu na Sb
[7440-36-0]
0,51,5-PN-85/Z-04146/02Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości antymonu i jego związków. Oznaczanie antymonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Arsan(arsenowodór)
[7784-42-1]
0,20,6-PN-67/Z-04089Metoda oznaczania zawartości arsenowodoru w powietrzu
Arsen i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As
[7440-38-2]
0,01--PN-75/Z-04011/02Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości arsenu i jego związków. Oznaczanie arsenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z AgDDTK
prPN-Z-04011-7
 
Asfalt naftowy- dymy
[8052-42-4]
510-PN-91/Z-04030/05Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową
Atrazyna- 2-chloro-4-etyloamino-6- izopropyloamino- 1,3,5-triazyna
[1912-24-9]
5--PN-Z-04182-24:2001Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie atrazyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Azotan(V)propylu ( n-propylu azotan)
[627-13-4]
30100- - Metoda opisana w PiMOŚP 1997, z. 17
Azydek sodu
[26628-22-8]
0,10,3- - PrPN

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP