Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

METYLO-n-BUTYLOKETON C6H12O 0103

(HEKSAN-2-ON)

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa i synonimy:
polskie: metylo-n-butyloketon, heksan-2-on, n-butylometyloketon, keton metylo-n-butylowy, heksanon-2, keton butylowo-metylowy, keton n-butylowo-metylowy
angielskie: methyl-n-butyl ketone, hexanone-2, n-butyl-methyl ketone
niemieckie: Methyl-n-Butylketon, Hexanon-2, n-Butylmethylketon
francuskie: méthyl-n-butylcétone, n-butyl méthylcétone
rosyjskie: метил-н-бутилкетон, н-утилметилкетон, гексанон-2

Nazwa wg IUPAC: hexan-2-one
Wzór chemiczny: CH3CO(CH2)3CH3

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Heksan-2-on – substancja podstawowa

Klasyfikacja substancji: R10
Repro. Kat. 3; R62
T; R48/23
R67
  
Numer CAS:591-78-6
Numer UN (ONZ)1224 (numer ogólny dla ketonów niewymienionychimiennie)
Numer RTECSMP1400000
Numer indeksowy:606-030-00-6
Numer WE (EINECS):209-731-1

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Substancja łatwo palna, toksyczna, działająca na rozrodczość. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

4. PIERWSZA POMOC

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji dowolnej. Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Postępowanie objawowe. Jeżeli objawy lub dolegliwości utrzymują się – transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

Nieprzytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Odessać przez cewnik strzykawką wydzielinę z nosa i jamy ustnej. Pilnie wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta albo za pomocą aparatu typu AMBU. Założyć stałą drogę dożylną (pielęgniarka).

Pomoc lekarska

Lekarz powinien uwzględnić prawdopodobieństwo innej przyczyny utraty przytomności niż zatrucie metylo-n-butyloketonem i udzielić pomocy zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania. Transport do szpitala karetką reanimacyjną PR.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska

Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością letniej bieżącej wody (z mydłem, jeżeli nie ma zmian na skórze).

Pomoc lekarska

W zależności od charakteru i rozległości zmian transport do szpitala karetką PR lub zapewnienie konsultacji dermatologicznej.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska

Płukać oczy dużą ilością zimnej wody, najlepiej bieżącej, co najmniej 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na ryzyko skażenia oczu powinny być pouczone o sposobie i konieczności ich natychmiastowego płukania.

Pomoc lekarska

Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Natychmiast po połknięciu poszkodowany może sam wywołać u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.

Nieprzytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Postępowanie jak w zatruciu inhalacyjnym.

Pomoc lekarska

Postępowanie jak w stanach nieprzytomności.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa temperaturowa: T1
Grupa wybuchowości: IIA

Kod HAZCHEM:3

Szczególne zagrożenia
Łatwo palna, toksyczna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń.

Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii.
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii.
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

Pożar
Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, woda – prądy rozproszone. Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się cieczy.
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).
Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.

Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną i aparat izolujący drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Uwaga: obszar zagrożony wybuchem.

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące wentylacji
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca pary z miejsc ich emisji,  oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej  przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej  części pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać  warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść,   nie pić, nie palić tytoniu, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par,   przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej   (jak podano w punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;   nie używać iskrzących narzędzi; unikać działania na substancję otwartego ognia   i wysokiej temperatury.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu przeciwwybuchowym, z wykładziną podłogową elektroprzewodzącą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz utleniaczy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS10 mg/m3 (heksan-2-on)
NDSCh 50 mg/m3
NDSP nieustalone

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
PrPN-Z-04165-3 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylobutyloketonów. Oznaczanie metylo-n-butyloketonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.
Jeżewska A.: Heksan-2-on. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 1998, z. 19, s. 87-90.

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
 DSB – 2,5 mg/l w przeliczeniu na średnią gęstość moczu wynoszącą 1,016 (n-heksan)
 Substancja oznaczana – 2,5-heksanodion; metabolit specyficzny dla n-heksanu  oraz heksan-2-onu
 Materiał biologiczny – mocz
 Uwagi: próbka pobierana jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w końcu  tygodnia pracy. Wskazane jest pobieranie frakcji moczu w dwóch ostatnich godzinach  ekspozycji.

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej  należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym  stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika  oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.
Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. vitonem); rękawiceochronne powlekane (np. vitonem); obuwie ochronne całotworzywowe lub całogumowe;gogle chroniące przed kroplami cieczy (w przypadku skompletowania z półmaską);sprzęt ochrony układu oddechowego w postaci półmaski lub maski skompletowanejz pochłaniaczem A. Klasę pochłaniacza dobierać w zależności od stężenia objętościowegozwiązku: do 0,1% obj. – A1; 0,1 ÷ 0,5% obj. – A2; 0,5 ÷ 1% obj. – A3.
W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związkuprzekracza 1% obj., stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.
W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku pracy nie jestznane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelnyskompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwości podstawowe

Masa cząsteczkowa:100,16
Stan skupienia w temp. 20°C:ciecz
Barwa:bezbarwna
Zapach:ostry, gryzący
Temperatura topnienia:-56,9°C
Temperatura wrzenia: 127,2°C
Temperatura zapłonu:23°C
Temperatura samozapłonu:530°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 1,22% obj.
- górna:8,0% obj.
Stężenie stechiometryczne:2,41% obj.
Gęstość w temp. 20°C:0,81 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:3,45
Prężność par: 
- w temp. 20°C:3,5 hPa
- w temp. 30°C:7,33 hPa
Stężenie pary nasyconej: 
- w temp. 20°C:14 g/m3
- w temp. 30°C:29 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 1,4% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym.

Właściwości dodatkowe

Współczynnik załamania światła w temp. 20°C:1,40072
Ciepło właściwe:2,32 J/(g•K)
Ciepło spalania:-37,4 kJ/g

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w normalnych warunkach substancja stabilna.

Warunki, jakich należy unikać: źródła zapłonu, wysoka temperatura.

Materiały, jakich należy unikać: silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasa toksyczności
Substancja łatwo palna, toksyczna, działająca na rozrodczość (kat. 3) wg wykazu  substancji niebezpiecznych.
Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczymlub mutagennym.
Substancja nieoceniana pod względem działania rakotwórczego dla ludzi przez IARC.

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – 0,3-0,4 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) – 2590 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) – 33360 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, skóra) – 4800 mg/kg
TCL0 (człowiek, inhalacja) – 4170 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna, drażniąca, działa narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy oraz toksycznie na obwodowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w bardzo dużym stężeniu, znacznie przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, wywołuje łzawienie i zaczerwienienie oczu, ból gardła, pobudzenie psychoruchowe, ból głowy, mdłości, wymioty. W zatruciach mieszaniną z innymi rozpuszczalnikami (metylo-etyloketonem, n-heksanem) mogą wystąpić zaburzenia koordynacji ruchów, zawroty głowy, zaburzenia świadomości. Skażenie skóry ciekłą substancją może wywołać jej zaczerwienienie.
Skażenie oczu ciekłą substancją wywołuje ból i zaczerwienienie spojówek.
Drogą pokarmową może wywołać mdłości, wymioty, biegunkę.
Objawy zatrucia przewlekłego: zmiany w nerwach obwodowych odsiebnych części kończyn górnych i dolnych z zaburzeniami czuciowo-ruchowymi. Przewlekłe stany zapalne skóry.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne i alarmowe poziomy w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych:  nieustalone

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych  ścieków przemysłowych: nieustalone

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które  mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych:

Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadem
Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materiału UN(ONZ):1224
Prawidłowa nazwa przewozowa:KETONY, CIEKŁE, I.N.O.
Klasa:3
Kod klasyfikacyjny:F1
Grupa pakowania:III
Instrukcje pakowania:P001, IBC03, LP01, R001
Numer rozpoznawczy zagrożenia:30
Oznakowanie sztuk przesyłki:"UN 1224",

Oznakowanie środków transportu:


pojazdy samochodowe:


wagony:


cysterny:

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania

Identyfikacja: heksan-2-on

Numer WE (EINECS): 209-731-1 Oznakowanie WE

Znaki ostrzegawcze:

Produkt toksyczny(T)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
R10 – produkt łatwo palny
R48/23 – działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarzapoważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia
R62 – możliwe ryzyko upośledzenia płodności
R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
S36/37 – nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednierękawice ochronne
S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
 R10 – Produkt łatwo palny.
 R48/23 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie  zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
 R62 – Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
 R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Numer rejestracyjny:0103

Jednostka zatwierdzająca:

Rada Programowa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP