Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

ALKOHOL FURFURYLOWY C5H6O2 0318

(2-FURYLOMETANOL)

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwy i synonimy:
polskie:
alkohol furfurylowy 2-furylometanol
angielskie: furfuryl alcohol, 2-furylcarbinol, 2-furanmethanol,
niemieckie: Furfuralkohol, Furfurylalkohol, 2-Furylkarbinol
francuskie: alcool furfurylique, 2-furanméthanol, 2-furylcarbinol
rosyjskie: фуриловый спирт, фурфуриловый спирт

Nazwa IUPAC: 2-furanmethanol
Wzór chemiczny:

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Alkohol furfurylowy – substancja podstawowa

Klasyfikacja substancji:       Xn; R20/21/22
  
Numer CAS:98-00-0
Numer UN (ONZ)2874
Numer RTECSLU 9100000
Numer indeksowy:603-018-00-2
Numer WE (EINECS):202-626-1

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Szkodliwa, palna ciecz. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórę i po połknięciu.

4. PIERWSZA POMOC

Niezbędne leki: tlen, Atrovent do podawania inhalacyjnego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji siedzącej lub dowolnej. Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

 
Postępowanie objawowe.
 Kontrolować czynność oddechową; w razie objawów skurczu oskrzeli oraz duszności   podać do inhalacji atrowent (1-2 rozpylenia).
 Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
 

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska

Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej, o temperaturze pokojowej.

Pomoc lekarska

W zależności od lokalizacji i rozległości zmian zapewnić konsultację dermatologiczną lub chirurgiczną.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska

Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Wezwać lekarza.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pomoc lekarska

 
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze   postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny

Pierwsza pomoc przedlekarska

Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam prowokować u siebie wymioty.
Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Założyć stałą drogę dożylną. Postępowanie   objawowe.
 Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa temperaturowa: T2
Grupa wybuchowości: IIB

Kod HAZCHEM: 2X

Szczególne zagrożenia
Palna, szkodliwa ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych częściach pomieszczeń.

Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii.
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii.
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

Pożar
Produkty spalania: dwutlenek węgla, woda.
Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, woda –prądy rozproszone.
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).
Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianąlub rozproszonymi prądami wody; nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnięcieczy.
Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą;jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji iwód.

Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną z aparatem izolującym drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia); zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; unikać wdychania par; pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, a zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące wentylacji
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz  wentylacja ogólna pomieszczenia.
Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej.
Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze.
Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwopożaru lub wybuchu.

Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z substancją; unikać wdychania par; przestrzegać zasad higieny osobistej; stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8) i sprzęt ochronny; pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać otwartego ognia, nie palić; chronić zbiorniki przed nagrzaniem.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz utleniaczy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS30 mg/m3 (2-furylometanol)
NDSCh 60 mg/m3
NDSP nieustalone

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
PN-90/Z-04214.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu furfurylowego. Oznaczanie alkoholu furfurylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

   Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
   DSB – nieustalone

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej  należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym  stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika  oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.
Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych vitonem; rękawiceochronne wykonane z vitonu lub butylu; obuwie ochronne całotworzywowe na spodachz neoprenu; gogle chroniące przed kroplami cieczy (w przypadku skompletowaniaz półmaską); sprzęt ochrony układu oddechowego: półmaskę skompletowaną z pochłaniaczemtypu A (do 20 NDS) lub maskę skompletowaną z pochłaniaczem typu A (do 100 NDS).Klasę pochłaniacza należy dobierać w zależności od stężenia objętościowego związku:do 0,1% obj. – A1; 0,1 ÷ 0,5% obj. – A2; 0,5 ÷ 1% obj. – A3. W razie niedoborutlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związku przekracza 1% obj.,stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.
W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane,stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelnyskompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwości podstawowe

Masa cząsteczkowa:98,1
Stan skupienia w temp. 20°C:ciecz
Barwa:bezbarwna (żółknie podczas przechowywania, brunatnieje w kontakcie z powietrzem)
Zapach:łagodny
Temperatura topnienia:-31°C
Temperatura wrzenia: 170°C
Temperatura zapłonu:75°C
Temperatura samozapłonu:391°C
Granice wybuchowości: 
- dolna: 1,8% obj.
- górna:16,3% obj.
Stężenie stechiometryczne:3,68% obj.
Gęstość w temp. 20°C:1,13 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:3,37
Prężność par: 
- w temp. 20°C:0,53 hPa
- w temp. 30°C: 1,1 hPa
Stężenie pary nasyconej: 
- w temp. 20°C:2,1g/m3
- w temp. 30°C:4,3 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie:nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w eterze etylowym, alkoholu etylowym, acetonie, chloroformie, benzenie

Właściwości dodatkowe

Współczynnik załamania światła w temp. 20°C:1,4845
Lepkość w temp. 25°C:4,62 mPa•s
Ciepło właściwe:2,09 J/(g•K)
Ciepło parowania: 
- w temp. wrzenia: 547,2 J/g
- w temp. 25°C:512,1 J/g
Ciepło spalania:-26,0 kJ/g

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja stabilna, następuje tylko powolna zmiana barwy. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Warunki, jakich należy unikać: otwarty ogień, źródła ciepła, źródła zapłonu.

Materiały, jakich należy unikać: kwasy i substancje o charakterze kwaśnym (ulega polimeryzacji); w kontakcie z 85-procentowym roztworem nadtlenku wodoru i stężonym kwasem azotowym następuje natychmiastowe zapalenie się. Może wybuchać po zmieszaniu z kwasem cyjanooctowym i ogrzaniu. Rozpuszcza niektóre żywice.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasa toksyczności
Substancja szkodliwa wg wykazu substancji niebezpiecznych.
Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczymlub mutagennym.
Substancja nieoceniana pod względem działania rakotwórczego na ludzi przez IARC.

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – 32,6 mg/m
LD50 (szczur, doustnie) – 177 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) – 950,8 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, skóra) – 400 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra.

Objawy zatrucia ostrego: pary w dużych stężeniach mogą wywoływać łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, skurcz oskrzeli, kaszel, duszność, ból głowy, mdłości.
Skażenie skóry ciekłą substancją może wywoływać jej zaczerwienienie. Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból i łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek.
Drogą doustną wywołuje mdłości, wymioty, bóle brzucha, biegunkę; mogą wystąpić ból i zawroty głowy, senność.
Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzający się kontakt ze skórą może wywołać przewlekłe zmiany skórne, uczulenie; przewlekłe narażenie: bóle i zawroty głowy, drżenia.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych:  nieustalone

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych  ścieków przemysłowych: nieustalone

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które  mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych

Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane
Graniczne stężenie toksyczne dla:
– ryb Leuciscus idus melanotus (LC0/48 h) – 113 mg/l
– skorupiaków Daphnia magna (EC0/24 h) – 63 mg/l
– glonów: Scenedesmus quadricauda – 25 mg/l
Microcystis aeruginosa – 5,2 mg/l
– bakterii Pseudomonas putida – 180 mg/l
– pierwotniaków: Uronema parduczi – 384 mg/l
Entosiphon sulcatum – 227 mg/l
Stężenie śmiertelne dla:
– ryb Leuciscus idus melanotus (LC50/48 h) – 701 mg/l, (LC100/48 h) – 1495 mg/l
– skorupiaków Daphnia magna (EC50/24 h) – 328 mg/l, (EC100/24 h) – 4000 mg/l

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadem
Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwienie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne/przekształcenie biologiczne/przekształcenie fizyczno-chemiczne/składowanie.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materiału UN(ONZ):2874
Prawidłowa nazwa przewozowa:ALKOHOL FURFURYLOWY
Klasa: 6.1
Kod klasyfikacyjny:T1
Grupa pakowania:III
Instrukcje pakowania:P001, IBC03, LP01, R001
Numer rozpoznawczy zagrożenia:60
Oznakowanie sztuk przesyłki:"UN 2874",

Oznakowanie środków transportu:


pojazdy samochodowe:


wagony:


cysterny:

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania

Identyfikacja: alkohol furfurylowy

Numer WE (EINECS): 202-626-1 Oznakowanie WE

Produkt szkodliwy(Xn)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
R20/21/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe, wkontakcie ze skórą i po połknięciu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
S2 – chronić przed dziećmi

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
 R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i  po połknięciu.

Numer rejestracyjny:0318

Jednostka zatwierdzająca:

Rada Programowa


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP