Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

FTALAN DWU-2-ETYLOHEKSYLU C24H38O4 0016

[FTALAN BIS(2-ETYLOHEKSYLU)]

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa i synonimy:
polskie: ftalan dwu-2-etyloheksylu, ftalan di-2-etyloheksylu, ester dwuoktylowy kwasu 1,2-benzenodwukarboksylowego, ester dwu-2-etyloheksylowy kwasu ortoftalowego, DEHP
angielskie: di-2-ethylhexyl phthalate, dioctyl phthalate
niemieckie: Phthalsäure-2-ethylhexylester, Phthalsäure-disec.octylester
francuskie: phthalate de di-2-éthylhexyle
rosyjskie: фталеводиоктиловый эфир, диоктилфталат, ди-2-этилгексиловыйэфир фталевой кислоты

Nazwa wg IUPAC: di(2-ethylhexyl) phthalate
Wzór chemiczny: C6H4(COOC8H17)2

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Ftalan bis(2-etyloheksylu) – substancja podstawowa

Klasyfikacja substancji: Repro. Kat. 2; R: 60-61
T
  
Numer CAS:117-81-7
Numer UN (ONZ)3082 (numer ogólny dla materiałów zagrażających środowisku, ciekłych,i.n.o.)
Numer RTECSTI0350000
Numer indeksowy:
Numer WE (EINECS):204-211-0

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Substancja palna, toksyczna, działająca na rozrodczość. Może upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

4. PIERWSZA POMOC

Niezbędne leki: parafina płynna.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wyprowadzić zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w dowolnej pozycji.

Pomoc lekarska

 
Postępowanie w zależności od stanu poszkodowanego.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska

 
Zdjąć odzież, obmyć skórę bieżącą wodą z   mydłem.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska

Płukać oczy przez 15 minut dużą ilością chłodnej wody (poszkodowany może sam płukać sobie oczy).

Pomoc lekarska

W razie bólu, pieczenia oczu – konsultacja okulistyczna.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska

Poszkodowany może sam wywołać u siebie wymioty. Podać do picia 150 ml parafiny płynnej.

Pomoc lekarska

Postępowanie objawowe. Wskazane skierowanie do konsultacji internistycznej ze względu na możliwość uszkodzenia nerek i wątroby.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa temperaturowa: T2
Grupa wybuchowości: nieokreślona

Kod HAZCHEM: 2X

Szczególne zagrożenia
Palna, toksyczna ciecz. W podwyższonej temperaturze pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń.

Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii.
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii.
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

Pożar
Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się cieczy.
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).
Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi; nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.

Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków i wód; zabezpieczyć kratki  i studzienki
ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; usunąćźródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia); pary rozcieńczaćprądami wodnymi rozproszonymi; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąćdopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniuochronnym); w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować,zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałemchłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukaćwodą.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące wentylacji
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna z obudową rejonu emisji par do środowiska  powietrznego oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji  miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej  w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze.

Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść,   nie pić, unikać kontaktu z substancją, przestrzegać zasad higieny osobistej,   stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracować w   dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz silnych utleniaczy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS1 mg/m3 [ftalan bis(2-etyloheksylu)]
NDSCh 5 mg/m3
NDSP nieustalone

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
PN-89/Z-04208 ark. 05 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu ftalowego. Oznaczanie ftalanu dwu-2-etyloheksylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
 DSB – nieustalone

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej  należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym  stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika  oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.
Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. vitonem, kauczukiembutylowym, neoprenem lub hypalonem), antyelektrostatyczną; rękawice ochronne(np. z polialkoholu winylowego); gogle chroniące przed kroplami cieczy (w przypadkuskompletowania z półmaską); sprzęt ochrony układu oddechowego: maskę lub półmaskęskompletowaną z pochłaniaczem typu A.
W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związkuprzekracza 1% obj., stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.
W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane,stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelnyskompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwości podstawowe

Masa cząsteczkowa:390,6
Stan skupienia w temp. 20°C:oleista ciecz
Barwa:bezbarwna
Zapach:słaby
Temperatura topnienia:-50°C
Temperatura wrzenia: 361°C
Temperatura zapłonu:193°C
Temperatura samozapłonu: 400°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 140 g/m3
- górna:2250 g/m3
Stężenie stechiometryczne: 0,66% obj.
Gęstość w temp. 20°C:0,98 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:13,5
Prężność par w temp. 200°C:1,6 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25°C: 0,005% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych i olejach.

Właściwości dodatkowe

Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,4862
Lepkość w temp. 20°C: 81,4 mPa•s
Ciepło parowania w temp. 60-120°C:289,4 J/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log):3,5

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w normalnych warunkach substancja stabilna.

Warunki, jakich należy unikać: źródła zapłonu, wysoka temperatura.

Materiały, jakich należy unikać: nie są znane.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasa toksyczności
Substancja toksyczna, działająca na rozrodczość (kat. 2) zgodnie z kryteriami  klasyfikacji substancji chemicznych.
Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczymlub mutagennym.
Substancja przypuszczalnie rakotwórcza dla ludzi wg IARC (grupa 2B).

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – brak danych
LD50 (szczur, doustnie) – 30600 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) – brak danych
LD50 (królik, skóra) – 25000 mg/kg

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja toksyczna, drażniąca, uczulająca, podejrzana o działanie rakotwórcze.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, skórę, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: mgła i aerozol mogą powodować przemijające podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, kaszel oraz bóle i zawroty głowy. Drogą pokarmową może wywołać biegunkę. Sugeruje się możliwość uszkodzenia wątroby i nerek po ostrym zatruciu (na podstawie badań eksperymentalnych). Może wywołać podrażnienie skóry.
Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzane narażenie skóry wywołuje zapalenie skóry. Opisywano przypadki astmy oskrzelowej.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych:  nieustalone

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych  ścieków przemysłowych: nieustalone

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które  mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych:

Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb:
– Lepomis macrochirus – 770 mg/l
– Salmo gairdneri – 100 mg/l
– Cyprinodon variegatus – 550 mg/l
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia pulex – 0,133 mg/l
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane
Progowe stężenie toksyczne dla ryb Salmo gairdneri – 1 mg/l (48 h)
Stężenie śmiertelne dla planktonu Gammarus pseudolimnaeus – 32 mg/l (96 h)
Stężenie stymulujące wzrost mikroflory – 1 mg/l, obumieranie mikroflory – 2,5 mg/l

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadem
Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materiału UN(ONZ):3082
Prawidłowa nazwa przewozowa:MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU,
CIEKŁY, I.N.O.
Klasa:9
Kod klasyfikacyjny:M6
Grupa pakowania:III
Instrukcje pakowania:P001, IBC03, LP01, R001
Numer rozpoznawczy zagrożenia:90
Oznakowanie sztuk przesyłki:"UN 3082",

Oznakowanie środków transportu:


pojazdy samochodowe:


wagony:


cysterny:

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania

Identyfikacja: ftalan bis(2-etyloheksylu)

Numer WE (EINECS): 204-211-0

Znaki ostrzegawcze:

Produkt toksyczny(T)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
R60 – może upośledzać płodność
R61 – może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
S53 – unikać narażenia – przed użyciem zapoznaćsię z instrukcją
S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
 R60 – Może upośledzać płodność.
 R61 – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Numer rejestracyjny:0016

Jednostka zatwierdzająca:

Rada Programowa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP