Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady

ALDEHYD BENZOESOWY C7H6O 0198

(BENZALDEHYD)

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa i synonimy:
polskie: aldehyd benzoesowy, benzaldehyd
angielskie: benzaldehyde, benzoic aldehyde, formylbenzene
niemieckie: Benzaldehyd, Benzoesäurealdehyd, Benzoylhydrür, Stilbenoxid
francuskie: benzaldéhyde, aldéhyde benzoique, amandol
rosyjskie: бензальдегид, бензойный альдегид

Nazwa wg IUPAC: 1-phenylethanal
Wzór chemiczny: C6H5CHO

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Aldehyd benzoesowy – substancja podstawowa

Klasyfikacja substancji: Xn; R22
  
Numer CAS:100-52-7
Numer UN (ONZ)1990
Numer RTECSCU4375000
Numer indeksowy:605-012-00-5
Numer WE (EINECS):202-860-4

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Substancja szkodliwa. Działa szkodliwie po połknięciu.

4. PIERWSZA POMOC

Niezbędne leki: tlen, Atrovent do inhalacji, Relanium w amp.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Pierwsza pomoc przedlekarska

Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, wygodne ułożenie w dowolnej pozycji. Podawać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

W razie duszności z objawami spastycznymi oskrzelowymi należy podać do inhalacji atrowent w aerozolu (1-2 rozpylenia).   Działa rozszerzająco na oskrzela po 2-5 minutach. W razie wystąpienia drgawek  podać pozajelitowo Relanium. Transport do szpitala karetką PR, pod nadzorem lekarza.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska

Zdjąć odzież, zmyć skórę dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej z mydłem. W razie zaczerwienienia skóry wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

W razie wskazań – konsultacja dermatologiczna.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska

Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.

Pomoc lekarska

Konieczna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska

W razie pomyłkowego połknięcia poszkodowany powinien natychmiast wywołać u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska

Postępowanie objawowe; w razie wskazań transport do szpitala.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa temperaturowa: T4
Grupa wybuchowości: nieustalona

Kod HAZCHEM: 2

Szczególne zagrożenia
Palna, szkodliwa ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń.

Zalecenia ogólne
Zawiadomić otoczenie o awarii.
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii.
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.

Pożar
Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany średnie lub ciężkie, woda – prądy rozproszone.
Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).
Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody; nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.
Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia.

Specjalne wyposażenie ochronne
Nałożyć odzież ochronną i aparat izolujący drogi oddechowe.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne
Jak podano w punkcie 5.

Wyciek
Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania  narzędzi iskrzących); nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji  i wód; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu  z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody;  jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone  opakowanie umieścić w opakowaniu ochronnym), w razie dużego wycieku miejsce  gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej  cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika;  zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Wymagania dotyczące wentylacji
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz  wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy  płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części  pomieszczenia oraz przy podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać  warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.

Postępowanie    z substancją: podczas stosowania nie jeść,   nie pić, unikać kontaktu z cieczą, unikać wdychania par, przestrzegać zasad    higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny (jak podano w punkcie    8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie używać iskrzących    narzędzi, unikać działania na substancję otwartego ognia i wysokiej temperatury.

Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz utleniaczy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyższe dopuszczalne stężenia

NDS10 mg/m3 (benzaldehyd)
NDSCh 40 mg/m3
NDSP nieustalone

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy
Miazek-Kula M.: Benzaldehyd. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. CIOP, Warszawa 1998, z. 19, s. 25.

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
 DSB – nieustalone

Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej
 Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej    należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym    stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika    oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.
 Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów powlekanych (np. vitonem lub  polichlorkiem winylu); rękawice ochronne powlekane (np. vitonem); obuwie ochronne  całotworzywowe lub całogumowe; gogle chroniące przed kroplami cieczy (w przypadku  skompletowania z półmaską); sprzęt ochrony układu oddechowego: półmaskę lub  maskę skompletowaną z pochłaniaczem A. Klasę pochłaniacza należy dobierać w  zależności od stężenia objętościowego związku: do 0,1% obj. - A1; 0,1 ÷ 0,5%  obj. - A2; 0,5 ÷ 1% obj. - A3.
 W razie niedoboru tlenu (stężenie poniżej 17% obj.) lub gdy stężenie związku  przekracza 1% obj., stosować autonomiczny lub stacjonarny sprzęt izolujący.
 W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej.
 W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest  znane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon  gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Właściwości podstawowe

Masa cząsteczkowa:106,13
Stan skupienia w temp. 20°C:ciecz
Barwa:bezbarwna
Zapach:gorzkich migdałów
Temperatura topnienia:-26°C
Temperatura wrzenia: 179°C
Temperatura zapłonu: 64°C
Temperatura samozapłonu:190°C
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 1,4% obj.
- górna:brak danych
Stężenie stechiometryczne:2,26% obj.
Gęstość w temp. 20°C:1,04 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:3,7
Prężność par: 
- w temp. 20°C:0,8 hPa
- w temp. 30°C:1,7 hPa
Stężenie pary nasyconej: 
- w temp. 20°C:3,5 g/m3
- w temp. 30°C:7,2 g/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25°C: 0,3% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:rozpuszcza się w alkoholu etylowym,
eterze etylowym, benzenie.

Właściwości dodatkowe

Temperatura krytyczna:352°C
Ciśnienie krytyczne:2,18 MPa
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C:1,5455
Lepkość w temp. 20°C:1,4 mPa•s
Ciepło właściwe: 1,6 J/(g•K)
Ciepło parowania w temp. wrzenia:402,4 J/g
Ciepło spalania:-33,3 kJ/g
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log):1,48

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja stabilna.

Warunki, jakich należy unikać: źródła ciepła, źródła zapłonu.

Materiały, jakich należy unikać: utleniacze.

Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: brak.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Klasa toksyczności
Substancja szkodliwa wg wykazu substancji niebezpiecznych.
Substancja nieumieszczona w wykazie substancji i preparatów o działaniu rakotwórczymlub mutagennym.
Substancja nieoceniana pod względem działania rakotwórczego na ludzi przez IARC.

Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu – 0,2 mg/m3
LD50 (szczur, doustnie) – 1300 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) – brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) – brak danych

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca, uczulająca, wywołuje depresję ośrodkowego układu oddechowego.

Drogi wchłaniania: pary – drogi oddechowe, ciecz – przewód pokarmowy i prawdopodobnie skóra.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par wywołuje łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszności. Może wystąpić senność oraz/lub drgawki. Skażenie skóry ciekłą substancją może spowodować zaczerwienienie. Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać łzawienie oczu i zaczerwienienie spojówek. Drogą pokarmową w dużej dawce może wywołać nudności, wymioty, ból brzucha. Jak się ocenia, dawka toksyczna dla człowieka przekracza 50 g.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzający się kontakt skóry z ciekłą substancją może spowodować zmiany uczuleniowe i przewlekłe zapalenie skóry.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dopuszczalne/alarmowe poziomy substancji w powietrzu: nieustalone

Wartości graniczne wskaźników jakości wody w klasach wód powierzchniowych:  nieustalone

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych  ścieków przemysłowych: nieustalone

Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które  mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych: nieustalone

Stężenia toksyczne dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych:

Dane do klasyfikacji
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb – brak danych
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych

Inne dane
Graniczne stężenie toksyczne dla:
– ryb Leuciscus idus melanotus – 11mg/l (LC0/48 h)
– skorupiaków Daphnia magna – 6,3 mg/l (EC0)*
– bakterii Pseudomonas putida – 132 mg/l
– glonów: Scenedesmus quadricauda – 34 mg/l
Microcystis aeruginosa – 20 mg/l
– pierwotniaków: Entosiphon sulcatum – 0,29 mg/l
Uronema parduczi – 22 mg/l
Chilomonas paramaecium – 12 mg/l
Stężenie śmiertelne dla:
– ryb Leuciscus idus melanotus – 16 mg/l (LC50/48 h), 42 mg/l (LC100/48 h)
– skorupiaków Daphnia magna – 50 mg/l (EC50)*, 100 mg/l (EC100)*

* Brak danych na temat czasu ekspozycji.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Postępowanie z odpadem
Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwienie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu: przekształcenie termiczne/przekształcenie biologiczne/przekształcenie fizyczno-chemiczne/składowanie.

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Numer rozpoznawczy materiału UN(ONZ): 1990
Prawidłowa nazwa przewozowa:BENZALDEHYD
Klasa:9
Kod klasyfikacyjny:M11
Grupa pakowania:III
Instrukcje pakowania:P001, IBC03, LP01, R001
Numer rozpoznawczy zagrożenia:90
Oznakowanie sztuk przesyłki:"UN 1990",

Oznakowanie środków transportu:


pojazdy samochodowe:


wagony:


cysterny:

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie opakowania

Identyfikacja: aldehyd benzoesowy

Numer WE (EINECS): 202-860-4 Oznakowanie WE

Znaki ostrzegawcze:

Produkt szkodliwy(Xn)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):
R22 – działa szkodliwie po połknięciu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):
S2 – chronić przed dziećmi
S24 – unikać zanieczyszczenia skóry

16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
 R22 – Działa szkodliwie po połknięciu.

Numer rejestracyjny:0198

Jednostka zatwierdzająca:

Rada Programowa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP