Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (Z)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Zieleń kwasowa V(1-{
[4(dietyloamino)fenylo]
[4-(dietyloimino)cykloheksa- 2,5-dien-1-ylideno]metylo}- 6-sulfonianonaftaleno-3-sulfonian sodu)*
[12768-78-4]
10 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z.22 Zieleń kwasowa czysta V – metoda oznaczania
Żelazowanad -pyły
[12604-58-9]
1 3 - PN-Z-04253:1997 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości żelazowanadu. Oznaczanie żelazowanadu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

*) Tabela 1. Wartości współczynników rakotwórczości dla dziewięciu WWA

L.p. Nazwa związku Stężenie
[mg/m3]
Względny współczynnik kancerogenności
[k]
Wartość k
1 Dibenzo(a,h)antracen C1 k1 5
2 Benzo(a)piren C2 k2 1
3 Benzo(a)antracen C3 k3 0,1
4 Benzo(b)fluoranten C4 k3 0,1
5 Benzo(k)fluoranten C5 k3 0,1
6 Indeno(1,2,3-c,d)piren C6 k3 0,1
7 Antracen C7 k4 0,01
8 Benzo(g,h,i)perylen C8 k4 0,01
9 Chryzen C9 k4 0,01

Wartości C1do C9wyrażają stężenia poszczególnych WWA, uzyskanych z pomiarów. Wskaźnik narażenia WWWAdla 9 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych podanych w tabeli 1 obliczamy wg wzoru: Wwwa= (c1x k1)+ (c2x k2)+ (c3x k3)+ (c4x k3)+ (c5x k3)+ (c6x k3)+ (c7x k4)+ (c8x k4)+ (c9x k4)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP