Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (W)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Węglan wapnia- pyłyo)
[1317-65-3] o)Pył całkowity zawierający wolną krzemionkę poniżej 2%.
10 - PN-Z-04294:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie węglanu wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)– jako suma iloczynów stężeń 9 rakotwórczych WWA i ich współczynniów rakotwórczości8)
[-]
0,002 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – metoda oznaczania– metoda oznaczania
4-Winylocykloheksen
[100-40-3]
10 - PN-Z-04298:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 4-winylocykloheksenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
4-Winylocykloheksen
Winylotoluen mieszanina izomerów
[25013-15-4]
100 300 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Winylotoluen
PN-Z-04319:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczaniewinylotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Wodorek litu
[7580-67-8]
0,025 - PN-Z-04246-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości litu i jego związków. Oznaczanie wodorku litu na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Wodorotlenek potasu
[1310-58-3]
0,5 1 - PN-87/Z-04005/04 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą potencjometryczną
PN-87/Z-04005/05
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
PN-87/Z-04005/03
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Wodorotlenek sodu
[1310-73-2]
0,5 1 - PN-84/Z-04005/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku sodowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-88/Z-04005/06
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku sodowego na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Wodorotlenek wapnia
[1305-62-0]
2 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 Wodorotlenek wapnia
Wolfram -dymy i pyły
[7440-33-7]
5 - PN-91/Z-04221/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolframu i jego związków. Oznaczanie wolframu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii z rodankiem potasowym
Wolframu związki nierozpuszczalne -w przeliczeniu na W
[7440-33-7]
5 - PN-91/Z-04221/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolframu i jego związków. Oznaczanie wolframu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii z rodankiem potasowym
Wolframu związki rozpuszczalne -w przeliczeniu na W
[7440-33-7]
1 - PN-Z-04221-3:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolframu i jego związków. Oznaczanie rozpuszczalnych związków wolframu metodą spektrofotometryczną

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP