Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (M)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
Normy (metody)

Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
Malation- ditiofosforan (V)S- 1,2-bis (etoksykarbonylo)- etylu-O,O-dimetylu
[121-75-5]
1 10 - PN-87/Z-04182/10 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie malationu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Mangan i jego związki nieorganiczne-
w przeliczeniu na Mn
[7439-96-5]
0,3 PN-75/Z-04101
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie manganu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-79/Z-04125/02
Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości manganu i jego związków. Oznaczanie manganu i jego związków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
MCPA- kwas (4-chloro-2- metylofenoksy)- octowy
[94-74-6]
1 5 - PN-86/Z-04176/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości MCPA. Oznaczanie MCPA na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Metakrylan butylu
[97-88-1]
100 300 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 Metakrylan butylu
Metakrylan metylu
[80-62-6]
50 400 - PN-92/Z-04113/09 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie metakrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Metanol (metylowy alkohol)
[67-56-1]
100 300 - PN-81/Z-04028/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu metylowego. Oznaczanie alkoholu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Metanotiol (metylowy merkaptan)
[74-93-1]
1 2 - PN-92/Z-04207/04 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości merkaptanów. Oznaczanie merkaptanu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
2-Metoksyanilina (o-anizydyna, o-metoksyanilina)
[90-04-0]
0,5 1 - IMP, Łódź 1994

o-Anizydyna

4-Metoksyanilina (p-anizydyna, p-metoksyanilina)
[104-94-9]
0,5 1 - Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP, Łódź 1994 p-Anizydyna
Metoksychlor -1,1,1- trichloro-2,2-bis (4-metoksyfenylo)etan – pyły
[72-43-5]
10 - PN-Z-04182-27:2001  
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Metoksychlor
2-Metoksyetanol (metoksyetylowy alkohol)
[109-86-4]
15 60 - PN-86/Z-04167/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości merkaptanów. Oznaczanie merkaptanu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
1- (2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol (eter metylowy glikolu dipropylenowego)
[34590-94-8]
240 280 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr. 3 (25) 1- (2-Metoksy-1-metyloetoksy) propan-2-ol
1-Metoksypropan-2-ol
[107-98-2]
180 360 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, z. 4 (30) 1-Metoksypropan-2-ol – metoda oznaczania
4,4’-Metyleno (fenyloizocyjanian) (metyleno-bis- fenyloizocyjanian)
[101-68-8]
0,05 0,2 PN-81/Z-04131/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczanie 4,4-dwuizocyjaniano- dwufenylometanu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
4,4’-Metylenobis (fenyloizocyjanian)
Metyloamina
[74-89-5]
5 15 - PN-79/Z-04127/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metyloamin. Oznaczanie metyloaminy na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
N-Metyloanilina
[100-61-8]
2 - Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP, Łódź 1994 N-Metyloanilina
3-Metylobutan-1-ol
[123-51-3]
200 400 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) 3-Metylobutan-1-ol – metoda oznaczania
Metylocykloheksan
[108-87-2]
500 2000 - PN-84/Z-04137/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylocykloheksanu. Oznaczanie metylocykloheksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogaceniem probek
Metylocykloheksanol -mieszanina izomerów
[25639-42-3]
50 350 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 Metylocykloheksanol – metoda oznaczania
2- Metylocykloheksanon
[583-60-8]
50 340 - PN-82/Z-04026/01   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylocykloheksanonu. Oznaczanie metylocykloheksanonu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3 (25)
Metylocykloheksanon – metoda oznaczania
2-Metylo-4,6- dinitrofenol (dwunitro-o-krezol, DNOC)
[534-52-1]
0,05 0,4 - PN-86/Z-04169/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 4,6-dwunitroortokrezolu. Oznaczanie 4,6-dwunitroortokrezolu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
5-Metyloheptan-3-on
[541-85-5]
50 100 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 4 (30) 5-Metyloheptan-3-on – metoda oznaczania
Metylohydrazyna
[60-34-4]
0,02 0,1 - PN-Z-04148-4:2000   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych. Oznaczanie metylohydrazyny na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Metylohydrazyna
N-Metylomorfolina
[109-02-4]
15 30 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Metylomorfolina – metoda oznaczania
1-Metylonaftalen
[90-12-0]
30 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 1-Metylonaftalen – metoda oznaczania
4-Metylopentan-2-ol (izobutylometylokarbinol)
[108-11-2]
100 160 - Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy. IMP, Łódź 1994 Izobutylometylokarbinol
4-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon, hekson)
[108-10-1]
200 300 - PN-86/Z-04165/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metylobutyloketonu. Oznaczanie metyloizobutyloketonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
4-Metylopent-3-en- 2-on (mezytylu tlenek)
[141-79-7]
20 100 - PN-80/Z-04103/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości tlenku mezytylu. Oznaczanie tlenku mezytylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
2-Metylopropan-1-ol (izobutylowy alkohol)
[78-83-1 ]
100 200 - PN-86/Z-04155/02

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu butylowego. Oznaczanie alkoholu izobutylowego i n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej  
PN-89/Z-04023/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2-Metylopropan-2-ol (tert-butylowy alkohol)
[75-65-0]
300 450 - PN-Z-04155-5:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu butylowego. Oznaczanie alkoholu tert-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Miedź i jej związki- w przeliczeniu na Cu:
a) dymy tlenków i sole rozpuszczalne
b) pyły tlenków i sole nierozpuszczalne
[7440-50-8]
 
0,1 1
 
0,3 2
 
- -
PN-77/Z-04106/01
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z dwuetylodwutiokarbaminianem sodowym

PN-79/Z-04106/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości miedzi i jej związków. Oznaczanie miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Miedź i jej związki
Molibden i jego związki-w przeliczeniu na Mo
[7439-98-7]
4 10 - PN-88/Z-04186/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości molibdenu i jego związków. Oznaczanie molibdenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym
Morfolina (czterowodoro- 1,4-oksazyna)
[110-91-8]
70 100 - PN-Z-04242-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości morfoliny. Oznaczanie morfoliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Mrówczan etylu
[109-94-4]
250 500 - PN-85/Z-04141/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości mrówczanu etylu. Oznaczanie mrówczanu etylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogacaniem próbki

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP