Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (D)

Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

Normy (metody)


Nazwa normy (metody)
NDS NDSCh NDSP
2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy
[94-75-7]
7 20 - PN-86/Z-04175/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 2,4-D na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
DDT -1,1,1-trichloro- 2,2-bis (4-chlorofenylo)etan
[50-29-3]
0,1 0,8 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dekaboran (14)
[17702-41-9]
0,3 0,9 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dekasiarczek tetrafosforu (fosforu pięciosiarczek)
[1314-80-3]
1 3 - PN-Z-04015-13:1996 (H2S)

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-78/Z-04073/01 (H3PO4)
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Dekatlenek tetrafosforu (fosforu pięciotlenek)
[1314-56-3]
1 3 - PN-78/Z-04073/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fosforu i jego związków. Oznaczanie pięciotlenku fosforu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Demeton (izomery: demeton O, demeton S)
[8065-48-3]
0,1 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Demeton-S metylowy - tiofosforan(V) S- (2-etylosulfanylo) etylu-O,O-dimetylu (metylodemeton)
[8022-00-2]
0,1 0,8 - prPN-Z-04182-24  
Diazotan(V) glikolu etylenowego (nitroglikol)
[628-96-6]
0,3 0,4 - PN-89/Z-04212/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitroglikolu. Oznaczanie nitroglikolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dibenzo[a,h]antracen (dwubenzo[a,h]antracen)
[53-70-3]
0,004 - PN-Z-04240-4:1999 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Oznaczanie dibenzo[a,h]antracenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dibenzo[a,h]antracen
Dibenzo-1,4-tiazyna (fenotiazyna)
[92-84-2]
4 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, z.3(25) Fenotiazyna – metoda oznaczania
Diboran (6)
[19287-45-7]
0,1 0,2 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
1,2-Dibromoetan (1,2-dwubromoetan)
[106-93-4]
0,5 - PN-93/Z-04144/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwubromoetanów. Oznaczanie 1,2-dwubromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Dibromodifluorometan
[75-61-6]
600 1200 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dichlorek cynku (chlorek cynku)
[7646-85-7]
1 2 - Metoda opracowana w IMP  
Dichlorek disiarki (siarki chlorek)
[10025-67-9]
5 15 - PN-87/Z-04181/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku siarki. Oznaczanie chlorku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w zakresie światła widzialnego
Dichlorfos - fosforan(V) 2,2-dichlorowinylu-dimetylu (DDVP)
[62-73-7]
1 3 - PN-90/Z-04182/17 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie dichlorfosu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
1,2-Dichlorobenzend) (dwuchlorobenzen - izomer orto)
[95-50-1]
d) dotyczy również mieszaniny izomerów 1,2- i 1,4-dichlorobenzenu
20 300 PN-Z-04022-2:2000
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorobenzenów. Oznaczanie o- i p-dichlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
o- i p-Dichlorobenzen
1,4-Dichlorobenzend) (dwuchlorobenzen - izomer para)
[106-46-7]
d) dotyczy również mieszaniny izomerów 1,2- i 1,4-dichlorobenzenu
20 - PN-Z-04022-2:2000 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorobenzenów. Oznaczanie o- i p-dichlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
o- i p-Dichlorobenzen
Dichlorodifluorometan (Freon 12, dwuchlorodwufluorometan
[75-71-8]
4000 6200 - Metoda zaleca przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dichloroetane) (dwuchloroetan) - mieszanina izomerów
[1300-21-6]
e) NDSCh dotyczy 1,2-dichloroetanu
50 60e) - PN-79/Z-04120/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku etylenu. Oznaczanie chlorku etylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Dichloroetenf) (dwuchloroetylen) - mieszanina izomerów
[25323-30-2]
f) NDSCh dotyczy 1,1-dichloroetenu
50 80f) - PN-Z-04270:2000   Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie dwuchloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dichloroetylen
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25)
Chlorowane węglowodory alifatyczne – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Dichlorofluorometan (Freon 21, dwuchlorofluorometan)
[75-43-4]
40 200 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dichlorometan (dwuchlorometan)
[75-09-2]
20 50 - PN-Z-04110-01:1977   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlorku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki i z wzbogacaniem przy użyciu disiarczku węgla
PN-Z-04110-02:1983
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości chlorku metylenu. Oznaczanie chlorku metylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu toluenu lub kumenu
2,2’-Dichloro- 4,4’-metylenodianilina (MOCA)
[101-14-4]
0,02 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19 4,4’-Metylenobis (2-chloroanilina)
1,1-Dichloro-1- nitroetan (dwuchloronitroetan)
[594-72-9]
30 60 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
1,2-Dichloropropan (dwuchloropropan)
[78-87-5]
50 400 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 17 1,2-Dichloropropan
1,2-Dichloro- 1,1,2,2-tetrafluoroetan
(Freon 114, dwuchloroczterofluoroetan)
[76-14-2]
5000 8750 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
(1,2-Dichlorowinylo) benzen (dwuchlorostyren)
[6607-45-0]
50 150 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 2,6-Dichlorostyren
Dieldrynag) - rel-(1R,4S,4aS,5R,6R, 7S,8S,8aR) -1,2,3,4,10,10- heksachloro- 1,4,4a,5,6,7,8,8a- oktahydro-6,7-epoksy- 1,4:5,8- dimetanonaftalen (dieldrin)
[60-57-1]
g) Czysta substancja ma nazwę zwyczajową HEOD, a produkt zawierający 85% HEOD nosi nazwę dieldryna.
0,01 0,08 - Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dietyloamina (dwuetyloamina)
[109-89-7]
30 75 - PN-86/Z-04162/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwuetyloaminy. Oznaczanie dwuetyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
2-(Dietyloamino) etanol (2-dwuetyloaminoetylowy alkohol)
[100-37-8]
50 - - PN-Z-04245-2:1996 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dietyloaminoetanolu. Oznaczanie 2-dietyloaminoetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dietylobenzen (dwuetylobenzen) - mieszanina izomerów
[25340-17-4]
100 400 - PN-Z-04016-8:1999   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym. Oznaczanie dietylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dietylobenzen
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu (sześciometylenodwuizo- cyjanian)
[822-06-0]
0,05 0,15 - PN-Z-04131-3:2001   Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczanie diizocyjanianu heksano-1,6-diylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Heksametylenodwu- izocyjanian
Diizocyjanian tolueno-2,4-diyluh) (toluilenodwuizocyjanian)
[584-84-9]
0,035 0,070 - PN-81/Z-04131/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczanie toluilenodwuizocyjanianu na stanowiskach pracy metodą kolory metryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, diizocyjanian tolueno-2,6-diylu,
Diizocyjanian tolueno-2,6-diyluh) toluilenodwuizocyjanian)
[91-08-7]
h) NDS dotyczy również mieszaniny izomerów diizocyjanianów tolueno-2,4-diylu i tolueno-2,6-diylu
[26471-62-5]
0,035 0,070 - PN-81/Z-04131/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczanie toluilenodwuizocyjanianu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1998, z. 19
Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, diizocyjanian tolueno-2,6-diylu
Dikwatu dibromek – dibromek 1,1’-etyleno-2, 2’-dipirydylowy – pyły
[85-00-7]
0,1 0,3 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dimetoat – ditiofosforan (V)S- metylokarbamoilometylu- O,O-dimetylu
[60-51-5]
0,2 0,6 PrPN-Z-04182-22
Dimetoksymetan (metylal, dwumetoksymetan)
[109-87-5]
1000 3500 - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16 Dimetoksymetan
PN-Z-04289:2001
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie dwumetoksymetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
N,N-Dimetyloacetamid (N,N-dwumetyloacetamid)
[127-19-5]
35 - Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy,IMP, Łódź 1994 N,N-Dwumetyloacetamid
Dimetyloamina
[124-40-3]
9 18 - PN-71/Z-04064 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie zawartości dwumetyloaminy
Dimetyloanilina (ksylidyna) - mieszanina izomerów: 2,3-;2,4-;2,5-;2,6-;3,4-; 3,5-;
[1300-73-8]
10 - PN-93/Z-04234/02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości m-ksylidyny. Oznaczanie m-ksylidyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
N,N-Dimetyloanilina (dwumetyloanilina, N-dwumetyloanilina)
[121-69-7]
12 40 - PN-81/Z-04031/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie dwumetyloaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Dimetyloformamid (dwumetyloformamid)
[68-12-2]
10 - PN-89/Z-04209/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości N,N-dwumetyloforamidu. Oznaczanie N,N-dwumetyloformamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
2,6-Dimetyloheptan- 4-on (dwuizobutylowy keton)
[108-83-8]
150 300 - PN-Z-04264:2000
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie ketonu dwuizobutylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Diizobutyloketon
1,1-Dimetylohydrazyna
[57-14-7]
0,1 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Dinitrobenzen (dwunitrobenzen) - mieszanina izomerów
[25154-54-5]
1 3 - PN-Z-04036-4:1999 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrobenzenów. Oznaczanie o-, m- i p-dinitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
o-, m- i p-Dinitrobenzen
Dinitrofenol (dwunitrofenol) - mieszanina izomerów
[25550-58-7]
0,05 0,15 - prPN-Z-04275-1  
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dinitrofenol
Dinitrotoluen (dwunitrotoluen) - mieszanina izomerów
[25321-14-6]
1 5 - PN-82/Z-04128/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie 2,4-dwunitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
PN-Z-04128-4:1996
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nitrotoluenów. Oznaczanie o-, m- i p-dinitrotoluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Dioksan (dwutlenek dwuetylenu)
[123-91-1]
10 80 - PN-81/Z-04105/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dioksanu. Oznaczanie dioksanu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
1,3-Dioksolan
[646-06-0]
10 50 - PN-87/Z-04180/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu. Oznaczanie 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Disiarczek węgla (węgla dwusiarczek)
[75-15-0]
18 30 - PN-90/Z-04015/09 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu. Oznaczanie 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-85/Z-04015/10
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie par dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
PN-Z-04015-14:1999
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie dwusiarczku węgla na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe
PN-Z-04015-15:1999
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie dwutlenku siarki na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16
Dwusiarczek węgla
Disulfid allilowo-propylowy
[2179-59-1]
12 18 Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy  
Ditlenek chloru (chloru dwutlenek)
[10049-04-4]
0,3 0,9 - PN-82/Z-04006/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwutlenku chloru. Oznaczanie dwutlenku chloru na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Ditlenek siarki (siarki dwutlenek)
[7446-09-5]
2 5 - PN-Z-04015-4:1994 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie dwutlenku siarki na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną
PN-Z-04015-12:1996
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie dwutlenku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z pararozaniliną
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, nr 3(25)
Ditlenek azotu i ditlenek siarki – metoda oznaczania z zastosowaniem próbników pasywnych
Ditlenek węglai) (węgla dwutlenek)
[124-38-9]
i) NDS i NDSCh nie dotyczy środowiska pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
9000 27000 - PN-74/Z-04095/01
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwutlenku węgla. Oznaczanie dwutlenku węgla na stanowiskach pracy metodą z wodorotlenkiem strontowym
PN-74/Z-04095/02
Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości dwutlenku węgla. Oznaczanie dwutlenku węgla na stanowiskach pracy metodą objętościową aparatem Manogaz 1

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP