Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Normy europejskie i ich odpowiedniki krajowe


EN 481:1993 Workplace atmospheres – Size fraction definitions for measurement of airborne particles

PN-EN 481:1998 Atmosfera miejsca pracy. Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu.

   W normie podano zasady pobierania próbek i rozkładu ziarnowego cząstek zawieszonych w powietrzu w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie. Rozkłady ziarnowe określono dla frakcji: wdychanej, tchawicznej i respirabilnej. Rozkłady ziarnowe dla frakcji pozatchawicznej i oskrzelowej mogą być obliczone na podstawie zdefiniowanych wyżej konwencji. Wybór metody pomiarów zależy od miejsca w organiźmie, na które oddziaływują cząstki danej frakcji zawieszone w powietrzu. Rozkłady są określone w odniesieniu do masy cząstek, ale można też w razie potrzeby oceniać całkowitą powierzchnię cząstek lub ich ilość w zebranej próbce.

Spis treści

0. Wstęp
1. Zakres normy
2. Definicje
3. Podstawy przyjętych zasad
4. Założenia i przybliżenia
5. Wyznaczanie rozkładu ziarnowego cząstek

Załącznik A (informacyjny) Nazewnictwo frakcji wdychanych i pęcherzykowych (płucnych) w języku angielskim
Załącznik B (informacyjny) Obliczeniowe przybliżenia dla skumulowanych rozkładów logarytmiczno-normalnych
Załącznik C (informacyjny) Bibliografia
EN 482:1994 Workplace atmospheres – General requirment for the performance for the measurment of chemical agends

PN EN 482:2002 Powietrze stanowisk pracy – Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych

    Zakres normy – norma podaje ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów stężeń czynników chemicznych w powietrzu na stanowisku pracy. Wymagania te dotyczą wszystkich procedur pomiarowych, niezależnie od właściwości chemicznych lub postaci fizycznej (gaz, para, zawiesina) czynnika i niezależnie od stosowanej metody pobierania próbek i metody analiz. Wymagania tej normy dotyczą wszystkich etapów procedury pomiarowej, włącznie z transportem i przechowywaniem próbek. Również obowiązujące procedury z wykorzystaniem przyrządów z bezpośrednim odczytem.

Spis treści

0. Przedmowa
1. Zakres normy
2. Normy związane
3. Definicje
4. Klasyfikacja
5. Wymagania dotyczące stosowania metod
6. Metody badań
7. Sprawozdanie z badań

Załącznik A (informacyjny) - Kategorie pomiarowe opisane w prPN 689 obejmujące
kombinacje zadań pomiarowych


EN 689:1995 Workplace atmospheres – guidance for the assessment of exposure to chemical agents for comparision with limit values and measurment strategy

PN EN 689 2002 Powietrze stanowisk pracy – Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarów

    Zakres normy – norma europejska zawiera wytyczne oceny narażenia na czynniki chemiczne występujące w powietrzu na stanowiskach pracy. Podaje ona strategię porównywania narażenia inhalacyjnego pracowników z odpowiednimi wartościami dla czynników chemicznych na stanowiskach pracy oraz strategię pomiarową.

Spis treści

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy związane
3. Definicje
4. Wymagania ogólna
5. Ocena narażenia zawodowego
6. Pomiary okresowe
7. Sprawozdania
8. Posługiwanie się danymi

Załącznik A (informacyjny) - Minimalna liczba próbek powietrza jako funkcja czasu pobierania próbki
Załącznik B (informacyjny) - Obliczanie stężenia narażenia zawodowego na podstawie pojedynczych wyników analiz
Załącznik C (informacyjny) - Przykład zastosowania procedury formalnej do oceny narażenia pracowników na podstawie pomiarów w ramach oceny narażenia zawodowego (SNZ)
Załącznik D (informacyjny) - Przykład możliwego podejścia do porównania stężeń narażenia zawodowego z wartosciami dopuszczalnymi
Załącznik E (informacyjny) - Planowanie pomiarów okresowych
Załącznik F (informacyjny) - Przykład wyboru odstępu czasu między pomiarami okresowymi
Załącznik G (informacyjny) - Statystyczna analiza danych
Załącznik H (informacyjny) – Piśmiennictwo

 


EN 838:1995 Workplace atmospheres – diffisive samplers for the determination of gases and vapours – Requirements and test methods

Pr PN EN 838: Powietrze na stanowiskach pracy – Próbniki dyfuzyjne do oznacznia gazów i par - Wymagania i metody badań

    Zakres normy - w normie podano wymagania i metody badań w określonych warunkach laboratoryjnych próbników dyfuzyjnych do oznacznia gazów i par substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Normę stosuje się do:
  • próbników typu A – dyfuzyjnych próbników stosowanych do bezpośredniego odczytu stężeń np. wskaźników rurkowych

  • próbników typu B - dyfuzyjnych próbników stosowanych do bezpośredniego oznacznia stężeń poprzez pobranie próbki i wykonanie oznacznia jako oddzielnego etapu analizy.

Próbniki typu B to:
  • próbniki typu B1 – sorpcja w tych próbnikach zachodzi na sorbentach stałych, a do desorpcji stosuje się rozpuszczlnik i analizuje eluat

  • próbniki typu B2 – sorpcja w tych próbnikach zachodzi na sorbentach stałych, a substancje badaną analizuje się po przeprowadzniu desorpcji termicznej

  • próbniki typu B3 – sorpcja w tych próbnikach zachodzi w sorbentach ciekłych, a badaną substancję analizuje się w otrzymanym roztworze.

   Norma powinna umożliwić producentom i użytkowników próbników dyfuzyjnych zastosowanie odpowiedniej procedury walidacji próbników i zaplanowanie czynności umozliwiajacych ocenę spełnienia przez dany próbnik wymagań określonych w normie EN 482:1995 (PN EN 482:2002).

Spis treści

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy związane
3. Definicje
4. Symbole i skróty
5. Wymagania
6. Ogólne warunki badania
7. Metody badania
8. Poziom oceny
9. Sprawozdanie z badań
10. Znakowanie

Załącznik A (normatywny) – Analiza danych doświadczalnych (eksperyment dwuczynnikowy)
Załącznik B (informacyjny) – podstawy działania czynników dyfuzyjnych
Załącznik C ( informacyjny) – Badania terenowe –porównanie par
Załącznik D (informacyjny) – Badania terenowe –porównania wielokrotne
Załącznik E (normatywny) – Wpływy środowiska – badania wieloczynnościowe
Załącznik F (normatywny) – Obliczeniowa analiza danych czynników cząstkowych
Załącznik G (informacyjny) – Piśmiennictwo
PN EN 1232:1997 Workplace atmospheres – Pumps for personal sampling of chemical agents – Requirements and test methods

Pr PN EN 1232: Powietrze na stanowiskach pracy – Pompki osobiste do pobierania czynników chemicznych – Wymagania i metody badań

    Zakres normy – norma określa wymagane cherakterystyki dla pompek zasilanych bateryjnie stosowanych do pobierania indywidualnych próbek powietrza na stanowiskach pracy. Dotyczy pompek o nominalnym strumieniu objętości 5 ml/min – 5 l/min stosowanych łącznie z typowymi dla takiego strumienia objetości urządzeń do pobierania gazów, par, pyłów, dymów, mgieł i włókien. W normie są podane również metody badań laboratoryjnych stosowanych do określenia charakterystyk sprawnościowych w określonych warunkach laboratoryjnych.

Spis treści

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy związane
3. Definicje
4. Wymagania
5. Ogólne warunki badania
6. Metody badań
7. Sprawozdanie z badań
8. Ładowarka
9. Znakowanie

Załącznik A (normatywny) – Urządzenia stosowane do badań

 


EN 12919:1999 Workplace atmospheres – Pumps for sampling of chemical agents with a volume
of over 5 l/min – Requirements and test methods

Pr PN EN 12919: Powietrze na stanowiskach pracy – Pompy o strumieniu objętości ponad 5 l/min do pobierania czynników chemicznych – Wymagania i metody badań

   Zakres normy – w normie są podane wymagania sprawnościowe pomp używanych do pobierania próbek powietrza, głównie aerozoli, podczas oznaczania stężeń czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Wymagania te dotyczą pomp o nominalnym strumieniu objętości 5 l/min – 400 l/min.

Spis treści

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy związane
3. Definicje
4. Wymagania
5. Ogólne warunki badania
6. Metody badań
7. Sprawozdanie z badań
8. Ładowarka
9. Znakowanie

Załącznik A (normatywny) – Urządzenia stosowane do badań

 


EN 45544-1:1999 Workplace atmospheres – Electrical apparatus used for the direct detection measurment of toxic gases and vapours – Part 1: General requirements

Pr PN EN 45544-1: Powietrze na stanowiskach pracy – Elektryczne aparaty stosowane do bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par. Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

    Zakres normy – w normie są określone ogólne wymagania dotyczące budowy i badania dla osobistych, przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych aparatów przeznaczonych do bezpośredniego wykrywania i bezpośrednich pomiarów stężeń gazów i par substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Zakresem niniejszej normy są objęete jedynie te aparaty, w których obecność gazu powoduje zmianę przejawiająca się automatycznie powstajacym sygnałem elektrycznym. Norma nie ma zastosowania do aparatów do pomiarów tlenu, stosowanych jedynie do analiz laboratoryjnych i pomiarów, stosowanych w gospodrstwie domowym oraz do monitoringu zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Spis treści

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy związane
3. Definicje
4. Ogólne wymagania
5. Warunki badań
6. Metody badań
7. Raport z badań

Załącznik A (normatywny) – Stężenia gazu wzorcowego

EN 45544-2:1999 Workplace atmospheres – Electrical apparatus used for the direct detection measurment of toxic gases and vapours – Part 2: Performance requirements for apparatus used for measurnig concentration in the region of limit values

Pr PN EN 45544-2: Powietrze na stanowiskach pracy – Elektryczne aparaty stosowane do bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par. Część 2: Wymagania charakterystyk aparatów stosowanych do pomiarów stężeń w zakresie wartości dopuszczalnych

    Zakres normy – norma podaje ogólne wymagania dla elektrycznych aparatów stosowanych do bezpośredniego wykrywania i bezpośrednich pomiarów stężeń gazów i par substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy

Spis treści

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy związane
3. Definicje
4. Ogólne wymagania
5. Warunki badań
6. Wymagania charakterystyk

EN 45544-3:1999 Workplace atmosphere – Electrical apparatus used for the direct detection measurment of toxic gases and vapours – Part 3: Performance requirements for apparatus used for measurnig concentration well above limit values

Pr PN EN 45544-3: Powietrze na stanowiskach pracy – Elektryczne aparaty stosowane do bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par. Część 3: Wymagania charakterystyk aparatów stosowanych do pomiarów stężeń wyższych od dopuszczalnych wartości

EN 45544-4:1999 Workplace atmosphere – Electrical apparatus used for the direct detection measurment of toxic gases and vapours – Part 4: Guide for selection, installation and maintenance

Pr PN EN 45544-4: Powietrze na stanowiskach pracy – Elektryczne aparaty stosowane do bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par . Część 4: Przewodnik do wyrobu, instalacji, stosowania i utrzymania w ruchu

    Zakres normy – norma stanowi przewodnik dostarczający podstawowych informacji do wyrobu, instalacji, stosowania i sprawdzania elektrycznych aparatów stosowanych do bezpośredniego wykrywania i oznacznia stężeń gazów i par substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.

Spis treści

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy związane
3. Definicje
4. Cele pomiarów
5. Wybór aparatów
6. Zasady działania i charakterystyki
7. Posługiwanie się aparatami osobistymi, przenośnymi i transportowalnymi
8. Posługiwanie się aparatami stacjonarnymi
9. Przeglądy i kalibracja
10. Wskaźniki ostrzeżeń lub alarmów
11. Linie i próbniki do pobierania próbek
12. Sorpcyjno/desorpcyjne właściwości gazów i par
13. Stosowanie wyposażenia
14. Filtry
15. Bezpieczeństwo elektryczne
16. Utylizacja aparatów
17. Szkolenia
18. Zapewnienie jakości

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP