Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2014


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1(508)  STYCZEŃ  2014
 


Wpływ nowelizacji norm na doskonalenie sprzętu ochrony układu oddechowego
Piotr Pietrowski, Katarzyna Bociek

Sprzęt ochrony układu oddechowego należy do najpopularniejszych środków ochrony indywidualnej, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, budowlanym, chemicznym, a przede wszystkim wydobywczym. Użytkownicy masek, filtrów i półmasek filtrujących zwracają szczególną uwagę na ich parametry ochronne w przewidywanych warunkach stosowania, ale także na walory użytkowe i dodatkowe funkcje tego rodzaju ochron, które często determinują chęć ich stosowania.
W artykule przedstawiono rolę działań normalizacyjnych oraz nowelizacji (zmian) norm w stymulowaniu rozwoju i doskonaleniu poziomu technicznego wyrobów na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego. Wprowadzenie nowych wymagań w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie nowych materiałów, konstrukcji oraz metod wytwarzania tych środków, w celu zapewnienia ich wysokiej jakości oraz zachowania parametrów ochronnych i użytkowych w przewidywanym czasie użytkowania.

Działania w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu bhp w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego
Marta Antoniak

Wiedza jest obecnie jednym z najważniejszych czynników umożliwiających realizację celów organizacyjnych – również tych z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym kontekście dużą uwagę zwrócić należy na działania przedsiębiorstw zmierzające do celowego i planowego wykorzystania wiedzy do realizacji celów z zakresu bhp, to jest w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu bhp.
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań, dotyczących działań przedsiębiorstw we wskazanym obszarze, przeprowadzonych na próbie 388 pracowników produkcyjnych oraz 35 specjalistów do spraw bhp. Bazując na wynikach badań wskazano również często wymieniane przez respondentów płaszczyzny problemowe związane z zarządzaniem wiedzą z zakresu bhp. Poprawa na tych zidentyfikowanych polach przyczyni się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa w sferze bhp.

Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku
Mariusz Dąbrowski

W niniejszym artykule poruszono problem niewłaściwego szkolenia pracowników zajmujących się obróbką drewna, zwłaszcza tych, którzy operują maszynami wykorzystywanymi w tej pracy. Opisany został mechanizm, jak niewłaściwe przeszkolenie pracowników oraz brak odpowiedniego wyposażenia lub złe przygotowanie stanowiska pracy może obniżyć bezpieczeństwo pracy i doprowadzić do groźnego wypadku. Poruszone zagadnienia omówiono na przykładzie wypadku ciężkiego przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna.

Koordynacja działań pracodawców w zakresie bhp z prawnego punktu widzenia
Jakub Murszewska

Problematyka artykułu obejmuje współdziałanie pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Obowiązki te jednak są nieprecyzyjne. W artykule podjęto próbę przedstawienia interpretacji, a także wskazania na doprecyzowanie przez ustawodawcę art. 208 kodeksu pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Styczeń 2014