Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "CONSULTRIX" Ewa Delmanowicz

Adres pocztowy
ul. Frezerów 3  20-209 Lulin

Podstawa (rodzaj) działalności
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem ewid. 21686

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Pomiary poziomu dźwięku, stężenia pyłu, mikroklimatu gorącego, zimnego i umiarkowanego, oświetlenia, skuteczności wentylacji.
2. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy  narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne.
3. Identyfikacja czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
5. Wykonywanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
6. Przegląd kwalifikacyjny i wykonanie instrukcji eksploatacji kotłów c.o.
7. Obsługa zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Opracowywanie instrukcji eksploatacyjnych na wszystkie rodzaje urządzeń energetycznych (ciepłownicze, chłodnicze, elektroenergetycze).
9. Opracowywanie dokumentacji techniczo-ruchowych na maszyny i urządzenia techniczne.
10. Przeprowadzanie oceny stanu bhp w zakładach pracy.
11. Doradztwo z zakresu bhp.
12. Opracowywanie projektów oraz ekspertyz budowlanych i technologicznych.
13. Opiniowanie projektów nowo budowlanych lub przebudowywanych modernizowanych zakładów pracy lub ich części (obiektów0.
14. Okresowa kontrola obiektu budowlanego -przegląd roczny, przegląd pięcioletni.

Oferta edukacyjna z zakresu bhp
1. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
2. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
3. Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.
4. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
5. Szkolenie okresowe dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
6.Szkolenie okresowe da nauczycieli.
7. Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
8. szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych.
9. Szkolenie okresowe dla personelu medycznego.
10. Szkolenie okresowe dla społecznych inspektorów pracy.
11. Szkolenie Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
12.Szkolenie w zakresie oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego.
14. Szkolenie Zespołów powypadkowych.
15. Szkolenie wszystkich grup pracowniczych z zakresu ppoż.

Opis kluczowej kadry
1.inż. Władysław Delmanowicz - W latach 1966 - 1995 Państwowy Inspektor Pracy w Lublinie, wieloletni wykładowca z zakresu ochrony pracy na Akademii Rolniczej i w Policealnej Szkole "CONSULTRIX " w Lublinie oraz nw WSEiL w Lublinie na kierunku Studia Podyplomowe BHP. Uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Autor wielu wydawnictw książkowych w dziedzinie bepieczeństwa i higieny pracy.
2. inż. Andrzej Ostrzyżek - Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Min. Gsp. na temat metodyki nauczania przedmiotów na kursach kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Instruktor i wykładowca w Ośr. Szkol. "CONSULTRIX" na kursach wózków jezdniowych oraz szkoleniach okresowych bhp. Zaświadczenie eksperta-konsultanta CIOP. Studia podyplomowe bhp.  Uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
3.inż. Dariusz Klimiuk - Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Min. Gsp. na temat metodyki nauczania przedmiotów na kursach kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Instruktor i wykładowca w Ośr. Szkol. "CONSULTRIX" na kursach wózków jezdniowych. Uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
4. mgr Marian Krysa - Wykładowca Instytutu Nowych Technik Kształcenia. Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CONSULTRIX" na szkoleniach okresowych bhp. Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
5. inż. Henryk Matuszewski - Instruktor i wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CONSULTRIX" na kursach dla kierowców wózków jezdniowych, suwnic, żurawi, szkoleniach okresowych bhp. Certyfikat Ośrodka Doskonaleni Kadr w Mysłowicach. Uprawnienia inspektora ppoż. Studia Podyplomowe BHP.  Uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
6. mgr inż. Piotr Piątek - Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX" na kursach spawalniczych. Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Chorzowie. Uprawnienia pedagogiczne. Certyfikat kompetencji Europejskiego Inżyniera Spawalnika.
7. mg inż. Roman Żuk - Instruktor i wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CONSULTRIX" na kursach dla operatorów suwnic typu SI i SII oraz Żurawi przeładunkowych. Certyfikat Ośrodka Doskonaleni Kadr w Mysłowicach.
8. inż. Kazimierz Rozenbangier - Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX" na kursach okresowych bhp. Studia podyplomowe BHP. Uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne.
9. mgr Ewa Więch - Wykładowca Studiów Podyplomowych BHP w zakresie prawa pracy. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.
10. dr Agata Gumieniak - Wykładowca KUL w Lublinie na Wydziale Prawa. Wykładowca Studiów Podyplomowych BHP w zakresie prawa pracy.
11. mgr Luiza Mądrowska - Trener NLP. Wykładowca Studiów Podyplomowych w zakresie psychologii. Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX"  na szkoleniach interpersonalnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Administracji w Lublinie.
12. dr Michał Rudaś - Wykładowca UP w Lublinie, Studiów Podyplomowych BHP w WSEiL w Lublinie w zakresie oceny ryzyka zawodwego, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX"  na szkoleniach okresowych bhp. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.
13. mgr inż. Bogusław Moskal - Podyplomowe Studia z zakresu bhp i ergonomii - Politechnika Warszawska, ponad 10 lat jako wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX"  oraz Studiów Podyplomowych BHP w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy.
14 Stanisław Kucharski - Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX"  na szkoleniach okresowych bhp. Zaświadczenie CIOP "Ocena zagrożeń i ryzyka zawodwego na stanowiskach pracy - czynniki chemiczne, pyłóę, biologiczne i uciążliwe". Uprawnienia metodyczne dla Regionalnych Koordynatoów do Spraw bhp.
15. Michał Bojar - Ratownik Medyczny - Akademia Medyczna w Białymstoku.  Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX" na kursach udzielania pierwszej pomocy.
16. mgr inż. Anna Wrońska - Instruktor Ratownictwa Drogowego PZMOT w Lublinie. Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX" na kursach udzielania pierwszej pomocy..
17. mgr inż. Ryszard Rwerski - Kapitan Państwowej Straży Pożarnej w Lublnie. Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX" na kursach w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
18. mgr inż. Stanisław Marek - Brygadier Państwowej STRAŻY Pożarnej w Lublinie. Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX" na kursach w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
19. mgr inż Janusz Szczepanowicz - Naucziyciel dyplomowany. Wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Lublinie.  Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego "CNSULTRIX" na kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Historia firmy
Firma Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "CONSULTRIX" powstała 14.02.2000 r.. W tym samym czasie powołane zostały do życia:
Prywatna Policealna Szkoła Ochrony Pracy dla Dorosłych "CONSULTRIX".
Ośrodek Ustawicznego Szkolenia Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "CONSULTRI" w Lublinie,
Laboratorium Badań Środowiska, Pracy,
Dział Handlu.
W 2003 r. utworzono Dział Doradztwa Technicznego/BHP.
W 2005 r. Ośrodek Ustawicznego Szkolenia "CONSULTRIX" został wpisany do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
W 2005 r. w ramach podpisanej umowy dydaktycznej z WSEiL w Lublinie Prywatna Policealna Szkoła Ochrony Pracy dl Dorosłych "CONSULTRIX" przeprowadziła pierwszy nabór na Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
W 2010 r. Laboratorium Badań Środowiska Pracy uzyskało akredytację PCA.

Wykaz podstawowych działów firmy
Sekretariat
Ośrodek Ustawicznego Szkolenia
Laboratorium Badań Warunków  Środowiska Pracy
Zespół Doradców Technicznych
Biuro Handlowe

Opis bazy dydaktyczno-usługowej
Dwie sale dydaktyczne na 42 osoby i 24 osoby z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, rzutniki multimedialne, telewizor, video, ekrany, tablice magnetyczne, flipcharty, szatnia, pomieszczenie techniczne, wyposażone w dwie kserokopiarki, sekretariat, 5 pomieszczeń adminstracyjno-biurowych, magazyn, archiwum, laboratorium bada środowiska pracy z pełnym wyposażeniem laboratoryjnym, toaleta damska i męska.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące różną działalność: handlową, usługową, produkcyjną, budowlaną, ogrodniczo-rolniczą.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty, uznania
1. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA NR AB 1176.
2. Certyfikat Ośrodka Doskonalenia KADR w Mysłowicach Ministerstwa Gospodarki.
3. Certyfikat Dobroczynności Fundacja Dzieciom"Zdążyć z Pomocą".

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www
Ewa Delmanowicz tel. 81 440880  szkola@consultrix.pl      www.consultrix.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP